Konferencja OGRODY TEATRU, Gardzienice 2009

Element Galerii

Plik do pobrania .pdf

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

Ogrody i ogrody teatru

Polsko Norweska wymiana rezydencjonalna teatrów

W dniu 24-tego października 2009 roku organizuję polsko- norweską konferencję pt. OGRODY I OGRODY TEATRU. (…)

Ma ona być dialogiem koncepcji, dotyczących zespołu parkowego, należącego do Ośrodka Praktyk Teatralnych .

Celem konferencji jest przedstawienie różnych punktów widzenia i różnych wizji, jakie poszczególni specjaliści mogą przedłożyć, na rzecz zagospodarowania kompleksu parkowego.Chodzi o kreatywne podejście do idei.

Prosiłbym o wzięcie pod uwagę faktu, iż wizja stworzenia finalnego efektu ma nie tylko wiązać się z historyczną rekonstrukcją, ale że  kompleks parkowy pełni funkcję teatralną, czyli jest swego rodzaju wielką sceną, na której poszczególne fragmenty parku wraz z jego atrakcjami grają- w sposób naturalny- swoje role.

Odciskają piętno na wrażliwości i emocjach widza. Myślę tu oczywiście o atrakcyjności przyrodniczej i architektonicznej ( jak w ogrodach japońskich), ale pozostającej w ścisłym związku z aranżowanymi,  w tych miejscach szczególnego oddziaływania, zdarzeniami teatralnymi.

Dla podkreślenia teatralnej albo wręcz metafizycznej roli parku posłużę się cytatem z Michaiła Bachtina: „Wszystkie przedmioty – słońce, gwiazdy, ziemia…itd. – są człowiekowi dane nie jako przedmioty indywidualnej kontemplacji ani też bezinteresownej refleksji…

Wszystkie przedmioty wciąga ruch życia, czyniąc je żywymi uczestnikami jego zdarzeń. Przedmioty te biorą udział w fabule, nie są przeciwstawiane działaniom jako ich bierne tło”.

Włodzimierz Staniewski

Opis projektu:

Projekt odwoływał do długoletniej współpracy dwóch teatrów eksperymentalnych: polskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice oraz norweskiego zespołu Stella Polaris. Oba wyrosły z poszukiwania inspiracji w kulturach archaicznych i tradycyjnych oraz środowisku naturalnym. Dla obu też ważnym elementem jest edukacja kulturalna. Punktem wyjścia do wspólnego projektu była leżąca u podstaw teatru Gardzienice idea ekologii teatru, relacja między sztuką a środowiskiem naturalnym. W związku z powyższym założono, iż projekt będzie prowadzony w miejscach, w których natura i ogrody stykają się zesztuką. Rola środowiska naturalnego jako inspiracji i ważnego elementu w teatrze stanowiła przedmiot refleksji specjalistów uczestniczących w zaplanowanych działaniach.
Zasadniczym elementem projektu była wzajemna wymiana rezydencji. Przez cztery tygodnie każdy z teatrów gościł w siedzibie Partnera, prezentując ogrody swojej twórczości (spektakle dla szerokiej publiczności) oraz ogrody tradycji kulturalnych, które legły u podstaw inspiracji artystycznych (wystawy, pokazy filmów). Oba teatry prowadziły również w tym czasie intensywną działalność edukacyjną poprzez organizację serii warszta-tów. W działaniach projektu wzięli udział nie tylko artyści należący do zespołów obu teatrów. Dzięki warsztatom, sesji naukowej, publicznym prezentacjom i wystawom, krąg odbiorców powiększył się o rzesze animatorów kultury z Polski i Norwegii oraz szeroką publiczność. W projekcie udział wzięło ponad 40 artystów, a zapropo-nowane wydarzenia artystyczne zobaczyło ponad 3 tysiące widzów.

Partnerzy projektu:

Stella Polaris to najstarsza norweska grupa teatral na należąca do tzw. teatru ulicznego, założona w roku 1985 przez Merete Klingen i Pera Borga (od 2006 r. jest publiczną instytucją kultury). Stella Polaris realizowała projekty artystyczne zainspirowane kulturami mniejszościowymi i archaicznymi (Romowie, lud Sami, Maorysi, kultury afrykańskie, indyjskie, mieszkańcy Bali etc.). Ideą, którą propaguje, jest dzielenie radości ducha i energii płynącej z współdziałania ludzi różnych kultur. Teatr wystawiał przedstawienia na całym świecie. Jest również zaangażowany w projekty edukacyjne.

Konferencja Ogrody:

24 października 2009 r. w Gardzienicach odbyła się międzynarodowego konferencja pt. Ogrody poświęcona genius loci, estetyce tworzenia krajobrazu, związkowi środowiska naturalnego i kultury. W konferencji udział wzięli architekci, architekci krajobrazu, botanicy, jak również teatrolodzy i animatorzy kultury. Stronę polską i norweską reprezentowali m.in.:

  • Włodzimierz Staniewski, Dyrektor Teatru „Gardzienice”
  • Per Borga – założyciel Teatru Stella Polaris
  • Rainer Stange, prof. Architektury Krajobrazu i właściciel Dronninga landskap AS    
  • Karsten Jorgensen, prof. Architektury Krajobrazu i dziekan wydziału Projektowania Krajobrazu na Norwegian University of Life Sciences.