Włodzimierz Staniewski and the Phenomenon of „Gardzienice”


Edited by: S. E. Gontarski, Tomasz Wiśniewski, Katarzyna Kręglewska


This book offers a broad, comprehensive overview of the contemporary state of the Gardzienice theatrical company and its evolution.

Their most recent production, The Wedding, is taken as a focal point for a retrospective discussion on the company’s development. Premiered at the festival celebrating the 40th anniversary of the company, The Wedding echoes most of the major achievements of Staniewski’s stage language and his capacity of exploring and developing the performative potential of liveness. This study consists of essays by prominent practitioners and theoreticians of theatre, director’s notes, conversations with Staniewski and other company members, selected archival materials and substantial visual coverage.

S. E. Gontarski is Robert O. Lawton Distinguished Professor of English at Florida State University, USA. He is a theatre researcher, dramaturg, director and filmmaker who specializes in twentieth-century Irish Studies, in British, U.S. and European Modernism and in performance theory.

Tomasz Wiśniewski is Head of Department of Performing Arts in the Institute of English and American Studies at the University of Gdańsk. He is the founder of the Between.Pomiędzy Festival and the Beckett Research Group in Gdańsk.

Katarzyna Kręglewska is a theatre researcher, literary scholar and translator. She is an Assistant Professor in the Department of Drama, Theatre and Performances at the University of Gdańsk, whose academic interests focus on contemporary theatre and autobiographical traces in literature and art.

More on the content and purchase


Tłumaczenie:

Włodzimierz Staniewski and the Phenomenon of „Gardzienice”
Redakcja: S. E. Gontarski, Tomasz Wiśniewski i Katarzyna Kręglewska


Najnowsza publikacja o Teatrze „Gardzienice” ukazuje się nakładem Wydawnictwa ROUTLEDGE.

Książka ta stanowi szeroki, kompleksowy przegląd współczesnej kondycji zespołu teatralnego Gardzienice i jego ewolucji.

Punktem wyjścia do retrospektywnej dyskusji nad rozwojem zespołu jest jego najnowsza produkcja – Wesele. W Weselu, którego premiera odbyła się na festiwalu z okazji 40-lecia zespołu, pobrzmiewa większość najważniejszych osiągnięć języka scenicznego Staniewskiego oraz jego zdolności do eksplorowania i rozwijania potencjału żywotności przedstawień. Opracowanie składa się z esejów wybitnych praktyków i teoretyków teatru, not reżyserskich, rozmów ze Staniewskim i innymi członkami zespołu, wybranych materiałów archiwalnych oraz obszernej relacji wizualnej.

S. E. Gontarski jest profesorem Literatury Angielskiej na Florida State University w USA. Badacz teatru, beckettolog, dramaturg, reżyser i filmowiec. Specjalizuje się w dwudziestowiecznych studiach irlandzkich, brytyjskim, amerykańskim i europejskim modernizmie oraz w teorii performansu.

Tomasz Wiśniewski jest kierownikiem Zakładu Sztuk Performatywnych w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Jest założycielem Festiwalu Between.Pomiędzy oraz Beckett Research Group w Gdańsku.

Katarzyna Kręglewska jest badaczką teatru, literaturoznawczynią i tłumaczką. Adiunkt w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk Uniwersytetu Gdańskiego, jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teatru współczesnego oraz śladów autobiograficznych w literaturze i sztuce.

Źródło: www.routledge.com/Wlodzimierz-Staniewski-and-the-Phenomenon-of-Gardzienice/Gontarski-Wisniewski-Kreglewska/p/book/9780367406325