Awwakum 052 - Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"

„Awwakum” Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” w realizacji Teatru Telewizji

AWWAKUM
na podstawie utworu „Żywot Protopopa Awwakuma przez niego samego nakreślony”
w tłumaczeniu Wiktora Jakubowskiego
Spektakl telewizyjny
Rok produkcji: 1994

18 lipca 2021 o godz. 12:00
Oglądaj: https://gardzienice.org/gardzienice-online-awwakum/

Telewizyjna wersja przedstawienia zrealizowanego w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

Pierwsze pokazy spektaklu teatralnego miały miejsce w 1982 roku.
W następnych kilkunastu latach spektakl był grany na licznych fetiwalach w wielu krajach świata, m. in.: Baltimore – Festival of the Nations, Nowy Jork – The First New York International Festival of the Arts, Sztokholm – Scensommar Internationell Gruppteaterfestival, Boston (w Baptist Church), Toronto – World Stage Festival, Mito i Toga w Jaonii – Suzuki Festival, Visby na Gotlandii i wielu innych.
Odbierany był w Polsce i za granicą jako metafora cierpień i tragizmu stanu wojennego.

 

Spektakl oparty był na „Żywocie Protopopa Awwakuma przez niego samego nakreślonym”, dziele z połowy XVII w (…)
Awwakum stanął na czele starowierców, którzy nie przyjęli reformy liturgii. Był to czas prześladowań (…) a sam Awwakum został zesłany na północ Rosji i tam spalony na stosie.

 

Tekst Żywota jest niewdzięczny do inscenizacji, skomplikowany, zanurzony w zupełnie nieznanym w Polsce kontekście historycznym. Jeszcze większe wyzwanie artystyczne dla „Gardzienic” stanowiła estetyka spektaklu, jaką wymarzył sobie Staniewski. Chciał nawiązać do liturgii prawosławnej, oprzeć muzyczność przedstawienia na liturgicznych pieśniach Kościoła Wschodniego oraz „poruszyć ikony”, używając do tego ciał swoich aktorów. Aktorzy Gardzienic musieli się więc w tym celu zetknąć z żywą liturgią – regularnie w każdą niedzielę śpiewali w chórze cerkwi w Lublinie. A Wyprawy na Łemkowszczyznę powiązane były z prawdziwym „naturalizowaniem” – ciała i głosy aktorów miały się zanurzyć w liturgii, tak, by stała się ona „jak powietrze”. Opisał to Zbigniew Osiński, uczestniczący w jednej z Wypraw: Po sobotnim Zgromadzeniu w Zdyni zespół „Gardzienic” całą niedzielę spędza w cerkwiach – rano liturgia prawosławna w Zdyni, później w Regietowie, następnie nabożeństwo w Koniecznej. A nocą wędrówka do opuszczonej cerkwi w Czarnem, gdzie odbyła się próba Awwakuma [Osiński 1999].
/ za: www.encyklopediateatru.pl /

 

Reżyseria, dramaturgia muzyczna i adaptacja tekstu: Włodzimierz Staniewski
Reżyseria telewizyjna: Marek Gracz
Scenografia teatralna: Małgorzata Dżygadło
Scenografia telewizyjna: Jacek Turewicz
Zdjęcia: Stefan Czyżewski

 

Obsada aktorska:
Anna Zubrzycka
Henryk Andruszko
Mariusz Gołaj
Tomasz Rodowicz
Jan Tabaka
Dorota Porowska
Wioletta Tomica
Susana Pilhoffer
Catherine Corrigan

 

oraz:
Jarosław Tomica
Ilona Zgiet
Stanisław Kral
Marjana Sadowska
Marcin Mrowca
Marek Andrzejewski

 

Zobacz informacje o spektaklu w wersji teatralnej na:
https://gardzienice.org/dawnosc/spektakle-archiwalne/zywot-protopopa-awwakuma/

 

__________________________________________

AWWAKUM

based on „The Life of Archpriest Avvakum by himself outlined”
translated into Polish by Wiktor Jakubowski
Television spectacle
Production: Telewizja Polska S.A. – Łódź 1994

Online broadcast: July 18, 2021 at 12:00 pm (noon of GMT+01.00)

 

Watch on: https://gardzienice.org/gardzienice-online-awwakum/

 

The television version of the play produced at the Centre for Theatre Practices „Gardzienice”.

The first show of the theatrical performance took place in 1982.

In the next dozen or so years, the performance was played at numerous festivals in many countries around the world, among others: Baltimore – Festival of the Nations, New York – The First New York International Festival of the Arts, Stockholm – Scensommar Festival, Boston, Toronto – World Stage Festival, Mito and Toga in Japan – Suzuki Festival, Visby on Gotland, and many others.

It was received in Poland and abroad as a metaphor of suffering and tragedy of martial law.

The performance was based on „The Life of Archpriest Avvakum by himself outlined”, a work from the mid 17th century (…)

(…) Avvakum was at the head of the Old Believers who did not accept the liturgical reform. It was a time of persecution (…) and Avvakum himself was exiled to the north of Russia and burned at the stake there.

 

The text of the Biot is ungrateful to stage, complicated, immersed in a historical context completely unknown in Poland. An even greater artistic challenge for „Gardzienice” was the aesthetics of the performance, which Staniewski dreamed up. He wanted to refer to the Orthodox liturgy, base the musicality of the performance on the liturgical songs of the Eastern Church and „move the icons” using the bodies of his actors. In order to do that, the actors of Gardzienice had to come into contact with the living liturgy – regularly every Sunday they sang in the choir of the Orthodox Church in Lublin. And Trips to Lemkivshchyna were connected with a real 'naturalisation’ – actors’ bodies and voices were to be immersed in liturgy, so that it became 'like air’. [Osiński 1999]

/ after: www.encyklopediateatru.pl /

 

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

18 lp. 2021
Expired!

Czas

12:00 - 23:55

Etykiety

Gardzienice Online,
Spektakle

Lokalizacja

Online