Deklaracja dostępności OPT Gardzienice

Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice (z siedzibą: ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej OPT Gardzienice.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Rozwiązania alternatywne

Treści niedostępne dla niepełnosprawnych mogą być udostępnione telefonicznie, e-mailowo lub poprzez bezpośrednie spotkanie w biurze Ośrodka w Lublinie na ul. Grodzkiej 5a.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” wymieniony wyżej.

Po wyczerpaniu innych możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Po wyczerpaniu innych możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” zajmuje kilka obiektów, o zróżnicowanym statusie jeśli chodzi o dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekty dostępne publicznie:

– Pałac w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach: część udostępniona publicznie jest dostępna dla niepełnosprawnych. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony zachodniej (południowo-zachodnie wejście na poziomie piwnic). Dostępność kondygnacji -1, 0, 1 zapewnia pionowy podnośnik dla niepełnosprawnych. W pałacu znajduje się też toaleta dla niepełnosprawnych.

– Mała (północna) oficyna  w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach: część udostępniona publicznie (parter) jest dostępna dla niepełnosprawnych. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony zachodniej. W obiekcie znajduje się też toaleta dla niepełnosprawnych. Nie są dostępne pokoje gościnne znajdujące się na piętrze.

– Południowa (tzw. duża) oficyna  w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach: część udostępniona publicznie (parter) jest dostępna dla niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych). Sala wykładowa – spotkań na piętrze – niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet dla niepełnosprawnych.

– Spichlerz w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach: cały obiekt jest dostępny dla niepełnosprawnych. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony zachodniej. Dostępność kondygnacji -1, 0, 1 zapewnia pionowy podnośnik dla niepełnosprawnych. W obiekcie znajduje się też toaleta dla niepełnosprawnych.

– Sala Prób i Zgromadzeń (tzw. Szopa) w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach: część udostępniona publicznie (parter) jest dostępna dla niepełnosprawnych. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony północnej. W obiekcie znajduje się też toaleta dla niepełnosprawnych.

– Biuro, archiwum OPT i pomieszczenia Galerii Gardzienice w Lublinie przy ul. Grodzkiej 5a: znajdujące się na pierwszym, drugim i trzecim piętrze kamienicy oraz w piwnicach – nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych nie jest możliwe ze względu na jego zabytkowy charakter (obiekt wpisany do rejestru zabytków) oraz fakt, że OPT nie jest właścicielem (budynek należy do Miasta Lublin).

Do wszystkich budynków i wszystkich pomieszczeń udostępnionych publicznie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w Alfabecie Braille’a.

 

Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W przypadku chęci skorzystania z rozwiązań alternatywnych w zakresie pozyskania treści niedostępnych dla niepełnosprawnych lub uzyskania dostępu do obiektów nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt:
– mailowy na adres: office@gardzienice.org
– lub telefoniczny na numer 81 532 98 40.