Kalendarium

Włodzimierz Staniewski rozpoczyna współpracę z lubelskim Towarzystwem Kultury Teatralnej i kilkoma osobami (m.in. Janem Tabaką z Poznania) działającymi dotychczas w ruchu teatru studenckiego. Motywami wyjściowymi prac teatralnych jest ”Gargantua i Pantagruel” Rabelais’go, pieśni wschodnich regionów Polski oraz dynamicznie tworzone etiudy ruchowe. Jednocześnie Staniewski formułuje zarysy szerokiego programu artystyczno-badawczego odwołującego się do środowiska wiejskiego i jego tradycji.

24 czerwca – Włodzimierz Staniewski i Ewa Benesz (związana z Ośrodkiem Puławy) podejmują Wyprawę do wsi Włodawy i Pohulanka w woj. zamojskim.

14 sierpnia, Gardzienice – Włodzimierz Staniewski, inicjator i założyciel niesformalizowanego jeszcze zespołu teatralno-badawczego (w skład którego od początku wchodzą m.in. Henryk Andruszko, Jan Bernad, Tomasz Rodowicz, Waldemar Sidor, Jan Tabaka i Wanda Wróbel) prowadzi seminarium teatralne o charakterze warsztatowym w pomieszczeniach Uniwersytetu Ludowego w Gardzienicach. Seminarium jest organizowane przez lubelski oddział Towarzystwa Kultury Teatralnej. W trakcie spotkań i wędrówek po Gardzienicach i okolicznych wsiach zespół prezentuje miejscowej ludności efekty swojej pracy teatralnej.

15 września, Sulistrowiczki w woj. wrocławskim – Zespół bierze udział w przedsięwzięciu plastycznym zorganizowanym przez malarkę Mirę Żelechower, w ramach którego Staniewski prowadzi warsztat teatralny na bazie tekstów z ”Gargantui i Pantagruela” Rabelais’go.

6 – 9 października – Pierwsza Wyprawa, w ramach realizacji Programu Wiejskiego autorstwa Włodzimierza Staniewskiego (do wsi Baranica, Bogusław, Zygmuntów i Antoniówka w woj. zamojskim). Program Wiejski obejmuje cykl comiesięcznych pieszych – zazwyczaj kilkudniowych – wypraw oraz poprzedzających je rekonesansów do wsi położonych głównie we wschodnim rejonie Polski. Począwszy od pierwszej Wyprawy, w ramach Zgromadzenia, zespół prezentuje SPEKTAKL WIECZORNY – zbiór dynamicznych etiud o zmiennej strukturze w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego, opartych na fragmentach ”Gargantui i Pantagruela” Rabelais’go oraz tekstach pieśni ludowych. Początkowo w spektaklu biorą udział: Tomasz Rodowicz, Jan Tabaka, Wanda Wróbel i Włodzimierz Staniewski. SPEKTAKL WIECZORNY był grany w Polsce około 150 razy.

17 – 20 listopada – Wyprawa w zamojskie.

18 stycznia, Lublin – Urząd Wojewódzki w Lublinie rejestruje Stowarzyszenie Teatralne „Gardzienice” i zatwierdza jego statut w oparciu o ustawę z 1932 roku na wniosek trzydziestu dwóch członków-założycieli (Stefan Aleksandrowicz (Lublin), Henryk Andruszko (Brzeg), Edward Balawejder (Lublin), Jerzy Bartmiński (Lublin), Jan Bernad (Zgorzelec), Maria Brzezińska (Lublin), Henryka Cichesz (Świdnik), Włodzimierz Dębski (Lublin), Kazimierz Drwiła (Gardzienice), Janina Jarzyna (Lublin), Teresa Jarzyna (Puławy), Mieczysław Karczmarczuk (Lublin), Barbara Koterwas (Lublin), Krystyna Kotowicz (Lublin), Ryszard Królikowski (Lublin), Maria Meksuła (Lublin), Danuta Mirosław (Lublin), Jerzy Młotkowski (Lublin), Elżbieta Nowak (Lublin), Edmund Prokopiński (Lublin), Antoni Przybysz (Lublin), Bolesław Resch (Lublin), Tomasz Rodowicz (Warszawa), Jacek Różycki (Lublin), Elżbieta Rzewuska (Lublin), Włodzimierz Staniewski (Wrocław), Irena Szczepowska – Szychowa (Lublin), Jan Tabaka (Gniezno), Katarzyna Wilska (Warszawa), Wojciech Wincierek (Wrocław), Wanda Wróbel (Ostrowiec Św.), Barbara Ziemska (Lublin).

W zinstytucjonalizowaniu projektu Staniewskiego pomaga Irena Szychowa, społecznik z Lublina, skutecznie przekonując dyrektorów instytucji kulturalnych i działaczy społecznych w mieście do poparcia przyszłego Stowarzyszenia. Jednostką nadrzędną Stowarzyszenia jest Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia, na wniosek Ireny Szychowej i Włodzimierza Staniewskiego, zostaje Edward Balawejder – prezes Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Funkcję wiceprezesa obejmuje Włodzimierz Staniewski. W późniejszych latach prezesem Stowarzyszenia zostaje Danuta Mirosław. Do szczególnie aktywnych członków Stowarzyszenia należą m.in. Krystyna Kotowicz (dziennikarka) i Elżbieta Rzewuska (wykładowca na polonistyce UMCS).

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gardzienicach. Do celów biurowych wykorzystywane jest pomieszczenie prywatne – mansarda przy ul. Sławińskiego w Lublinie, udostępniona przez artystkę plastyczkę, Teresę Targońską. Istniejącemu już od ponad roku zespołowi Staniewski nadaje nazwę Ośrodek Badań i Realizacji Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Teatr, wspomagany przez lubelskie Towarzystwo Kultury Teatralnej i Wojewódzki Dom Kultury, otrzymuje jednorazowe subwencje na pokrycie części kosztów regularnie organizowanych Wypraw.

Do celów teatralnych zespół wynajmuje kaplicę ariańską pochodzącego z przełomu XVI i XVII w. pałacu w Gardzienicach (od 1944 siedziba Uniwersytetu Lubelskiego). Pomieszczenie wymaga długoletniego remontu. Swoich domów użyczają także mieszkańcy wsi Gardzienice. Stara chałupa Kutrzepów staje się miejscem Zgromadzeń i gościny dla uczestników spektakli, sympozjów i warsztatów.

Przez cały rok zespół podejmuje kilkudniowe Wyprawy we wschodnie rejony Polski, podczas których odbywają się Zgromadzenia i prezentacje SPEKTAKLU WIECZORNEGO. W Wyprawach biorą udział: teatrolog Zbigniew Osiński, socjolog kultury Włodzimierz Pawluczuk oraz Leszek Kolankiewicz.

Luty – lipiec – Wyprawy w zamojskie, chełmskie, białostockie

Czerwiec, Sofia (Bułgaria) – Na Kongresie Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) Staniewski wygłasza swój programowy tekst “Po nowe naturalne środowisko teatru”:

(…) Myślę, że jeżeli ma zaistnieć jakiś rzeczywiście nowy teatr i, co więcej, ma on być zakorzeniony w życiu, to powinniśmy walczyć o coś znacznie bardziej zasadniczego; o nowe środowisko naturalne teatru. Idea, koncepcja ta od dwóch lat stanowi elementarne założenie grupy, którą prowadzę. Nowe środowisko naturalne teatru to w naszym doświadczeniu: opuszczenie miasta, opuszczenie nie tylko budynku teatralnego, ale i ulicy miejskiej; odwołanie się do ludzi [widzów, odbiorców] nie skażonych „rutyną zachowań” ani wyuczonym, wymodelowanym sposobem odbioru i szablonową skalą ocen; wyjście w przestrzeń teatrowi nie znaną lub przestrzeń zaniechaną. Przez przestrzeń rozumiem nie jakiś kolejny, obwarowany kostycznymi regułami, rytuałami „krąg zamknięty”… nie jakąś kolejną scenę; przez przestrzeń rozumiem obszar… a na tym obszarze wartości jego ziemi i wartości jego nieba. I nie chodzi mi o tło albo o bezczynną, poetycką kontemplację natury. Chodzi o to, żeby te wartości stały się żywymi uczestnikami zdarzeń (…). Zanurzenie, konkretniej – “wwędrowanie” – w tak pojętą przestrzeń jest w stanie przypomnieć, a nawet przywrócić teatrowi tę magiczną wartość, która wpisana jest w rdzeń słowa „teatr”. Bo THEA znaczy „widzenie” – znaczy więc postrzeżenie, znaczy – jak pisze Mickiewicz – „dźwięk mnie uderzył, nagle moje ciało…” – oznaczać musi wiedzę, moc i czystość (…). Kiedy mówiłem o naszej pracy we wsiach wschodniej Polski, zapytano mnie, czy służy ona ludziom, do których się zwracamy i jak ma się do Nowego Teatru. To, że służy ludziom, którzy nigdy nie komunikowali się z żywymi zjawiskami teatralnymi jest oczywiste. A jak służy teatrowi? Myślę, że uczy teatru i sztuki od początku, nie po akademicku: uczy widzenia świata, uczy prawdy gestu, uczy muzyki, uczy prawdy w działaniach, uczy tego, że pozorna nienaturalność jest właśnie naturalnością, że to, co z pozoru nieobyczajne, niemoralne, jest prawdziwe i głębokie.

Włodzimierz Staniewski, fragment wystąpienia Po nowe naturalne środowisko teatru

18 – 29 lipca, Santarcangelo (Włochy)  – Zespół bierze udział w IX Festiwalu Teatro in Piazza odbywającym się na zamku w Santarcangelo di Romagna. Założeniem festiwalu jest równoległe prezentowanie działań teatrów awangardowych i tradycyjnych spektakli. W trakcie festiwalu „Gardzienice”, wraz z grupą włoskich uczestników, organizują kilkudniową Wyprawę w Apeniny.

Wrzesień – październik – Wyprawy w jeleniogórskie, tarnobrzeskie, nowosądeckie.

Grudzień, Nancy (Francja) – Podczas Światowego Festiwalu Teatru (Festiwal Mondial du Theatre ’79) zespół prezentuje SPEKTAKL WIECZORNY. Staniewski organizuje Wyprawę w Wogezy.

17 – 19 maja, Lublin – Podczas II Międzynarodowych Spotkań Teatralnych Włodzimierz Staniewski, któremu pomaga Tomasz Rodowicz, przy współpracy Polskiej Sekcji Komitetu Nowego Teatru ITI, organizuje sesję naukową Teatr wobec tradycji ludowych. Staje się ona platformą szerokiej konfrontacji gardzienickiego przesłania pracy w nowym środowisku teatralnym ze światem nauki i współczesną teatrologią. Udział w niej biorą m.in.: rosyjscy etnolodzy ze szkoły bachtinowskiej, przedstawiciele ośrodków uniwersyteckich z USA (prof. Ernest T. Kirby z Nowego Jorku), Japonii (prof. Gunji Masakatsu z Tokio), Turcji (prof. Metin And z Ankary), Kanady, Francji i Włoch, oraz Eugenio Barba z Odin Teatret. Polskę reprezentują m. in.: doc. Ewa Nowicka-Rusek z Uniwersytetu Warszawskiego, doc. Włodzimierz Pawluczuk z PWST oraz Konstanty Puzyna. Sesję naukową uzupełniają warsztaty prowadzone przez Gardzienice, japońskiego mistrza teatru no Hideo Kanze oraz muzyków flamenco z Andaluzji. W Majdanie Abramowskim (zamojskie) odbywa się Wyprawa, w której bierze udział dwudziestu pięciu uczestników sesji.

Począwszy od letnich Wypraw, prowadzonych zwłaszcza blisko wschodnich granic Polski, w pracy zespołu zarysowuje się perspektywa nowego zamierzenia teatralnego Staniewskiego. Jest ono związane z poszukiwaniem materiału do spektaklu Gusła, opartego na Dziadach Adama Mickiewicza. Podczas Wypraw nadal organizuje się Zgromadzenia i pokazuje SPEKTAKL WIECZORNY.

W tym roku w Wyprawach uczestniczy Włodzimierz Pawluczuk oraz dziennikarze (m.in. Wojciech Pasternak), stażyści, studenci, goście z Norwegii i Francji.

Kwiecień, białostockie – Trwają prace nad przygotowaniem spektaklu GUSŁA.

Maj – Polska premiera GUSEŁ w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego odbywa się w sali prób (w przyszłości nazwanej „Salą Awwakuma”). Udział biorą: Henryk Andruszko, Jan Bernad (później wymieniał go Tomasz Rodowicz), Piotr Borowski, Krzysztof Czyżewski, Mariusz Gołaj, Jadwiga Rodowicz, Jan Tabaka, Wanda Wróbel i Anna Zubrzycka.

Maj – lipiec, Włochy:

15 maja, Panzano – W kaplicy eremu San Pietro Alle Stinche należącego do Zakonu Servi di Maria, bractwa o niekanonicznym obrządku, „Gardzienice” grają dwa spektakle GUSŁA dla włoskich teatrologów, psychologów, religioznawców, antropologów kultury i socjologów uczestniczących w seminarium Muzyka, spektakl, nawiedzenie.

16 maja, Villa le Barone – Na spotkaniu z uczestnikami sesji Włodzimierz Staniewski wygłasza odczyt o potrzebie szukania nowego naturalnego środowiska teatru.

19 maja, Pontedera – Prezentacja GUSEŁ w Piccolo Teatro di Pontedera.

27 – 28 maja, Turyn – Dwa pokazy GUSEŁ w kaplicy usytuowanej w podziemiach kościoła kapucynów Campania di Madonna.

Czerwiec, Wyprawa do Toskanii – Sovano, Castellottieri, Pittigliano, Terriciolla, Belaria, Mondaino. Wyprawie towarzyszą działania warsztatowe i Zgromadzenia, w czasie których prezentowane są GUSŁA i fragmenty SPEKTAKLU WIECZORNEGO. W Wyprawie bierze udział około pięćdziesięciu osób.

10 – 11 lipca, Pieve – Dwa pokazy GUSEŁ.

18 lipca, Santarcangelo – Podczas XI Światowego Festiwalu Teatralnego „Gardzienice” przedstawiają GUSŁA.

Ogółem we Włoszech, odbywa się czternaście pokazów GUSEŁ i osiem pokazów SPEKTAKLU WIECZORNEGO.

W Wyprawie zespołowi towarzyszą Anna Nike Mineyko, Zbigniew Osiński, Włodzimierz Pawluczuk oraz Mira Żelechower-Aleksiun.

17 – 27 lipca, RFN (Brückendorf) – Zespół pod kierunkiem Staniewskiego prowadzi dziesięciodniowe warsztaty teatralne z grupą aktorów niemieckich, szwajcarskich, austriackich i włoskich. Współpracę z zespołem podejmują Urlich Hardt, Franz Hödl i Ralph Remsted z Niemiec. Pokazy GUSEŁ.

W Wyprawach jesiennych, oprócz pokazów GUSEŁ i SPEKTAKLU WIECZORNEGO, podejmowane są prace nad poszukiwaniem materiału (początkowo przede wszystkim pieśni prawosławnych) do kolejnego spektaklu, którego osnową jest tekst Żywota napisanego przez Awwakuma Pietrowicza (1620 – 1682) w więzieniu w Pustoziersku.

Wrzesień – październik – Wyprawy w jeleniogórskie, olsztyńskie, białostockie, nowosądeckie.

Październik – listopad – Cykl prac warsztatowych; prezentacje GUSEŁ.

Ze względu na wprowadzenie stanu wojennego działalność Stowarzyszenia Teatralnego „Gardzienice” zostaje zawieszona. Zakaz dotyczy także organizowania Wypraw. Zespół może prowadzić tylko zamknięte próby teatralne. Trwają prace nad ŻYWOTEM PROTOPOPA AWWAKUMA. Członkowie zespołu podejmują studia nad muzyką (śpiewem) prawosławia, liturgią i obrzędem; współpracują z Michałem Klingerem – teologiem prawosławnym.

Luty – maj, Berlin Zachodni – Jadwiga Rodowicz i Tomasz Rodowicz prowadzą seminarium teatralne i warsztaty na zaproszenie Akademie der Künste.

Lipiec, RFN (Erlangen) – W ramach XXII Międzynarodowych Spotkań Teatralnych „Gesichter Europas” odbywa się (w Hugenotten Kirche) pokaz GUSEŁ i warsztat teatralny.

Lipiec, Włochy (Settimo Torinese) – Prezentacja GUSEŁ podczas Festiwalu Viva Piazza.

Sierpień, Szwecja (Sztokholm, Göteborg) – Teatr „Gardzienice” uczestniczą w dwóch festiwalach teatralnych Scensommar Internationell Gruppteaterfestival, przedstawiając dziewięć spektakli GUSEŁ: sześć w Sztokholmie i trzy w Göteborgu. Prowadzą także warsztat teatralny dla młodzieży sztokholmskiej.

Wrzesień, Laponia (Karesuando, Jokkmokk, Kautokeino) – Wielotygodniowa Wyprawa do Laponii otwierająca kilkuletni program nazwany Teatrem Ziemi.

Wrzesień – październik, Włochy (Sorano, Genua) – Wyprawa w rejon Ligurii.

Ogółem w tym roku GUSŁA pokazywane są cztery razy w Teatrze „Gardzienice” i około trzydziestu razy za granicą.

Styczeń, maj, czerwiec, lipiec – Wyprawy w nowosądeckie, suwalskie i bialskopodlaskie. Zespołowi towarzyszy Zbigniew Osiński oraz goście z Niemiec i Włoch.

Wiosna – Cotygodniowe spotkania zespołu z ludnością wiejską w Gardzienicach, młodzieżą z Lublina i Puław, podczas których prezentowane są GUSŁA (w sumie dwadzieścia razy). W cyklu pięciu Wypraw do piętnastu prawosławnych wsi bierze udział czterdziestu stażystów z Polski i dwudziestu siedmiu z zagranicy. Stałą częścią Wypraw są Zgromadzenia Wieczorne, pokazy SPEKTAKLU WIECZORNEGO, GUSEŁ oraz fragmentów przygotowywanego ŻYWOTA PROTOPOPA AWWAKUMA. Również uczestnicy zagraniczni prezentują swoje działania, np. Theatre Beliashe z Norwegii, Teatr Milkway z Berlina Zachodniego.

10 – 20 sierpnia, Włochy (Trivento) – Jan Bernad, Piotr Borowski, Krzysztof Czyżewski, Mariusz Gołaj, Jadwiga Rodowicz, Tomasz Rodowicz, Małgorzata Sporek, Włodzimierz Staniewski, Jan Tabaka i Anna Zubrzycka realizują kolejne etapy Programu Ziemi, poruszając się wzdłuż górskich, nieużywanych od ubiegłego wieku ścieżek mułów. Pokazy SPEKTAKLU WIECZORNEGO i GUSEŁ.

19 sierpnia – Premiera ŻYWOTA PROTOPOPA AWWAKUMA według scenariusza i w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego, w górskiej kaplicy Chiesa di San Antonio al Fonte del Cerro położonej w pobliżu Trivento w regionie Molise. Udział bierze Henryk Andruszko, Mariusz Gołaj, Jadwiga Rodowicz, Tomasz Rodowicz, Jan Tabaka i Anna Zubrzycka.

Wrzesień, Francja (Le Bridon, La Begude – de – Marenc) – Teatr „Gardzienice” prowadzą warsztaty teatralne zorganizowane na zaproszenie Teatru Mimikri.

Listopad – Dwa polskie pokazy premierowe ŻYWOTA PROTOPOPA AWWAKUMA w kaplicy ariańskiej. Udział w spektaklu bierze czterech stażystów zagranicznych – Ulrich Hardt, Franz Hödl, Wolfgang Niklaus i Susanna Pillhofer.

Maj, Włochy (Bolonia) – Włodzimierz Staniewski bierze udział w konferencji Teatro Polacco: Identita di una Cultura.

Czerwiec, Holandia (Amsterdam) – Pokazy GUSEŁ i ŻYWOTA PROTOPOPA AWWAKUMA wewnątrz nazwy głównej katedry koronacyjnej Amsterdamu, Nieuwe Kerk, podczas Holland Festival. Latem kontynuowane są Wyprawy (w nowosądeckie i do Grabarki w białostockiem), mające głównie na celu naturalizację ŻYWOTA PROTOPOPA AWWAKUMA w prawosławnym środowisku wiejskim.

Jesień – Podczas Zgromadzeń organizowanych na terenie wsi prezentowany jest Maraton, czyli wszystkie dotychczasowe spektakle połączone z pokazem elementów treningu i dokumentacji Wypraw.

26 stycznia – 2 lutego, Szwajcaria (Bazylea, Zurych) – Prezentacja GUSEŁ w kościele Leonhardskirche i ŻYWOTA PROTOPOPA AWWAKUMA w Albanskirche w ramach przeglądu teatralnego Religion – Ritual – Toleranz.

Wiosna – Cykl prac warsztatowych z młodzieżą studencką i licealną. Udział w nich biorą m. in. Dorota Porowska i Sławomir Tomala.

Marzec – kwiecień, RFN (Münster, Stuttgart) – Włodzimierz Staniewski prowadzi staż teatralny w Theather Pumpenhaus w Münster, którego owocem jest przedstawienie zawiązujące działalność nowego teatru w Niemczech. Do ostatniego etapu stażu Staniewski zaprasza Tomasza Rodowicza i Annę Zubrzycką. Pokazy GUSEŁ i ŻYWOTA PROTOPOPA AWWAKUMA podczas sympozjum Tydzień Artauda, organizowanego przez Wyższą Szkołę Teatralną w Stuttgarcie i zachodnioniemiecki ośrodek ITI.

Czerwiec, Wielka Brytania (Londyn) – Włodzimierz Staniewski i Anna Zubrzycka, jako tłumacz, biorą udział w sympozjum poświęconym związkom teatru z kulturą ludową, przygotowanym przez City University of London i Barbican Institute.

24 – 25 czerwca – Wyprawa w bielskopodlaskie.

Lato, Stany Zjednoczone – Włodzimierz Staniewski i Tomasz Rodowicz wyprawiają się do plemion indiańskich (Zuni, Hopi, Havasupai).

Lipiec – sierpień, Norwegia, Finlandia – Wyprawa do Laponii we współpracy z norweskim Theatre Beliashe.

23 – 29 sierpnia, Szwecja (Sztokholm) – W ramach Scensommar Internationell Gruppteaterfestival zespół przedstawia GUSŁA i ŻYWOT PROTOPOPA AWWAKUMA połączone ze SPEKTAKLEM WIECZORNYM oraz pokazem metod pracy zespołu.

5 – 7 września, Norwegia (Bergen, Svelvik) – Zgromadzenie Wieczorne z odwoływaniem się do „przyrody” GUSEŁ. W czasie International Theatre Festival Mariusz Gołaj i Tomasz Rodowicz prowadzą seminarium w Seletun dla studentów szkoły teatralnej w Bergen.

23 – 30 września, Dania (Arhus) – Pokazy GUSEŁ i ŻYWOTA PROTOPOPA AWWAKUMA w kościele Vor Frue Kirke połączone ze Zgromadzeniem Wieczornym i demonstracją technik aktorskich, organizowane przez Arhus Theatre Academy.

Październik, Szwecja (Lund) – Seminarium dla studentów szkoły teatralnej.

Jesień – Praca nad stworzeniem całonocnych działań teatralnych, zawierających w sobie wszystkie dotychczasowe spektakle oraz rezultaty studiów nad Teatrem Ziemi.

20 – 25 maja – czerwiec, Stany Zjednoczone (Boston, Cambridge, Mass.) – Staże i warsztaty teatralne zorganizowane dla środowiska uniwersyteckiego i teatralnego przy współpracy Double Edge Theatre.

27 – 29 czerwca, Kanada (Toronto) – Warsztaty teatralne prowadzone w ramach International Theatre Training Congress. Prezentacja Awwakuma, tzw. Maratonu, czyli cyklu: GUSŁA – ZGROMADZENIE – AWWAKUM, a także metod pracy artystycznej oraz dokumentacji fotograficznej i filmowej podczas World Stage Festival.

Czerwiec – lipiec, Stany Zjednoczone (Baltimore, Md., Boston, Cambridge, Mass.):

15 – 29 czerwca, Baltimore, Md. – Podczas Festiwalu Teatru Narodów zespół prezentuje Zgromadzenie – Awwakuma oraz Maraton w podziemiach i nawie kościoła St. Vincent a Paulo. W entuzjastycznych recenzjach prasowych występy Teatru „Gardzienice” są zaliczane do najpoważniejszych zjawisk teatralnych na świecie.

Boston, Cambridge, Mass. – Na zaproszenie Double Edge Theatre i władz miasta Teatr „Gardzienice” przedstawiają w Baptist Church AWWAKUMA i Maraton, prowadzą serię praktycznych i teoretycznych seminariów.

15 sierpnia – 2 września, Szwajcaria (Bazylea, Binn) – Na festiwalu kultury w Bazylei Teatr „Gardzienice” prezentują cykl: AWWAKUM – SPEKTAKL WIECZORNY, wznowiony na czas Wyprawy oraz GUSŁA. W GUSŁACH, prócz stałego zespołu, gra Volker Biessenbender, skrzypek wirtuoz ze Szwajcarii i Christian Bredholt, Duńczyk. W SPEKTAKLU WIECZORNYM po raz pierwszy biorą udział Dorota Porowska i Stanisław Kral. Wyprawa w alpejskie rejony kantonu Wallis.

Listopad, RFN (Münster) – Na zaproszenie miejscowego ośrodka Theateriniziative zespół prezentuje w kościele Peterskirche, a później w Dominikanerkirche, Maraton. Prowadzi też warsztat teatralny dla aktorów. Od marca biuro Ośrodka mieści się przy ul. Grodzkiej 5a.

 

Marzec – maj – Zespół prowadzi cykl jednodniowych i dwudniowych warsztatów dla małych grup (od siedmiu do dziesięciu osób). Udział biorą m.in. Grzegorz Bral z Gdańska i Aureliusz Leżeński z Warszawy. W tym czasie AWWAKUM jest pokazywany dwanaście razy. W spektaklach gra kwartet smyczkowy z II Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Lublinie.

10 – 18 maja, Wielka Brytania, Irlandia (Londyn, Cardiff, Dublin, Belfast, Derry, Glasgow) – Włodzimierz Staniewski odbywa rekonesans przed planowanymi pokazami ŻYWOTU PROTOPOPA AWWAKUMA i Maratonu, poszukując – z myślą o CARMINA BURANA – celtyckiego genius loci.

26 – 29 czerwca – Włodzimierz Staniewski i Jadwiga Rodowicz (konsultant naukowy) organizują międzynarodowe sympozjum Przyroda słowa w kulturach teatralnych. W sympozjum biorą udział zagraniczni teoretycy i praktycy teatru: Ailu Gaup z Laponii, Aborygen z Australii, Joseph Chaikin (twórca Open Theatre) ze Stanów Zjednoczonych, Ernie Dingo, Michael Opittz z RFN, Peter Stormare (aktor szwedzki), Bjorn Sundkvist (aktor norweski), Emori Toru z Japonii, Matthias Wuttke z RFN, R. J. Zwi Werblowsky (Hebrew University of Jerusalem) z Izraela. Polskę reprezentują: Michał Boni, Grzegorz Godlewski i Leszek Kolankiewicz (Uniwersytet Warszawski), Małgorzata Łabędzka-Koecherowa, Piotr Sadowski i Andrzej Wierciński (PWST we Wrocławiu), Ireneusz Guszpit i Włodzimierz Pawluczuk (Uniwersytet Jagielloński). Tematem sympozjum są pierwotne techniki śpiewu, formy ekspresji głosowej archaicznej poezji i muzyczne struktury mowy – istotne punkty wyjścia w pracy nad nowym spektaklem CARMINA BURANA. W sesji uczestniczą także aktorzy kreujący w różnych krajach rolę Hamleta (z Polski Jerzy Radziwiłowicz).

Jednocześnie członkowie zespołu prowadzą warsztaty praktyczne w Gardzienicach, w których uczestniczą muzycy (m.in. Jacek Ostaszewski), aktorzy i przedstawiciele kultur tradycyjnych. Czterokrotna prezentacja ŻYWOTA PROTOPOPA AWWAKUMA.

Październik, Meksyk – Włodzimierz Staniewski wyjeżdża na rekonesans – tropami A. Artauda – do Indian Tarahumara w Sierra Madre Occidental.

Listopad, Belgia (Gandawa) – Podczas festiwalu pod nazwą Polacy Przyjeżdżają, zorganizowanego przez Socio-cultureel Centrum Vooruit (flandryjskie centrum kultury) zespół przedstawia ŻYWOT PROTOPOPA AWWAKUMA na zamku Gravensteern. Ogółem w tym roku zaprezentowano osiemnaście spektakli ŻYWOTA PROTOPOPA AWWAKUMA.

14 – 18, 21 – 25 czerwca, Stany Zjednoczone (Nowy Jork) – W ramach The First New York International Festival of the Arts zespół przedstawia w kaplicach bocznych katedry St. John the Divine ŻYWOT PROTOPOPA AWWAKUMA i fragmenty Zgromadzenia na motywach muzycznych CARMINA BURANA. Ogółem odbywa się jedenaście przedstawień.

17 – 26 sierpnia, Korea Południowa (Seul) – Podczas Festiwalu Teatralnego towarzyszącego Olimpiadzie w Seulu (Seoul Olimpic Arts Festival) Teatr „Gardzienice” daje dwukrotny pokaz ŻYWOTA PROTOPOPA AWWAKUMA w Munye Theatre Small Hall. Entuzjastyczne recenzje w koreańskiej prasie. Włodzimierz Staniewski podejmuje rekonesans w celu poznania szamańskiego obrzędu Ku’t.

16 – 17 października – Wyprawa w zamojskie.

24 – 28 listopada, Warszawa – Pokaz ŻYWOTA PROTOPOPA AWWAKUMA podczas V Międzynarodowych Spotkań Teatralnych w Pałacu Prymasowskim.

Ogółem zaprezentowano w tym roku dwadzieścia cztery spektakle ŻYWOTA PROTOPOPA AWWAKUMA, w tym jedenaście razy w Stanach Zjednoczonych i dwukrotnie w Korei Południowej

Marzec, Wielka Brytania – Rekonesans Anny Zubrzyckiej i Tomasza Rodowicza poprzedzający występy teatru na przełomie kwietnia i maja.

18 – 19 marca – Catherine Corrigan, Mariusz Gołaj i Tomasz Rodowicz prowadzą spotkanie wstępne dla uczestników I etapu Semestru praktyk teatralnych. Stowarzyszenie Teatralne „Gardzienice” tworzy długofalowy projekt Kursów dla Instruktorów Teatralnych i Animatorów Kultury adresowany przede wszystkim do środowisk studenckich z całej Polski, zwłaszcza Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach kursów przewidziano praktyki teatralne, organizowanie seminariów, sympozjów, Wypraw i Zgromadzeń. Projekt zakłada współpracę dydaktyczną z reżyserami teatralnymi i filmowymi, aktorami, muzykami, nauczycielami głosu i ruchu, a także animatorami kultury z kilkunastu krajów świata. Kilkudniowe work-sessions dla studentów odbywają się od tej pory w Gardzienicach co kilka miesięcy, z większą częstotliwością od wiosny do późnej jesieni. Wielu uczestników warsztatów bierze udział w Wyprawach, międzynarodowych seminariach i w zagranicznych praktykach teatralnych zespołu. Dla niektórych zwieńczeniem warsztatów jest udział w spektaklu.

Kwiecień – maj, Wielka Brytania:

14 – 16 kwietnia, Dartington – Teatr „Gardzienice” uczestniczY w Międzynarodowej Konferencji Teatralnej Points of Contact: Performance, Nature, Culture odbywającej się w Dartington College of Arts, organizowanej przez Richarda Gougha, dyrektora Centre for Performance Research z Cardiff, oraz Theatre Papers at Dartington College of Arts. W części teoretycznej konferencji występują między innymi Małgorzata Dziewulska i Janusz Majcherek.

W Great Hall odbywa się warsztat o charakterze Zgromadzenia, a także pokaz metod pracy zespołu kończący się prezentacją ŻYWOTA PROTOPOPA AWWAKUMA.

20 – 22 kwietnia, Południowa Walia 'Druidstone Haven’ – Zespół prowadzi work-session. Warsztat w Druidstone Haven rozpoczyna wieloletnią współpracę Ośrodka z angielskim środowiskiem teatralnym.

25 – 28 kwietnia, Cardiff – W St. Germain’s Church odbywa się pokaz ŻYWOTA PROTOPOPA AWWAKUMA.

3 – 4 maja, Glasgow – Prezentacja ŻYWOTA PROTOPOPA AWWAKUMA w Wood Hall podczas Fest Glasgow Mayfest.

8 – 10 maja, Brighton – Pokaz Maratonu w St. Martin’s Church w ramach Brighton International Festival.

7 – 9 lipca – Wyprawa na Kurpie. Uczestnikami są kursanci Semestru Praktyk Teatralnych.

Lato, Grecja (góra Athos, Ateny) – Rekonesans Włodzimierza Staniewskiego będący przygotowaniem do realizacji „projektu greckiego” planowanego na 1990 rok. Materiał muzyczny zebrany na górze Athos zostaje wykorzystany w przygotowywanym spektaklu CARMINA BURANA.

3 – 8 października, Węgry (Budapeszt) – Pokaz ŻYWOTA PROTOPOPA AWWAKUMA na VI Festiwalu Teatrów Ruchu.

14 grudnia – Decyzją naczelnika gminy Piaski Oficyna Pałacowa zostaje przekazana w wieczystą dzierżawę Ośrodkowi Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Od tej pory prowadzony jest intensywny remont zachowanych pomieszczeń, a potem odbudowa zburzonej części Oficyny.

Spółka „Gardzienice – Młyn” (Mariusz Gołaj, Dorota Porowska, Tomasz Rodowicz I Włodzimierz Staniewski) kupuje gardzienicki młyn. Poddany generalnemu remontowi wznawia działalność użytkową. Przestrzeń Młyna jest także adaptowana do potrzeb teatralnych i koncertowych.

Ogółem zaprezentowano szesnaście razy ŻYWOTA PROTOPOPA AWWAKUMA (w tym cztery razy za granicą) i dwa razy Maraton (za granicą).

1 stycznia – Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” zmienia status prawny. Stowarzyszenie staje się państwową instytucją kultury.

Od początku roku trwają prace remontowo-adaptacyjne w Oficynie Pałacowej (sala kominkowa, sala kafelkowa, garderoba, sala prób).

Kwiecień, Warszawa – Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Krzysztof Skubiszewski, przyznaje Ośrodkowi Praktyk Teatralnych „Gardzienice” dyplom uznania za wybitne zasługi dla szerzenia kultury polskiej za granicą.

Maj, ZSSR (Moskwa) – Rekonesans Włodzimierza Staniewskiego.

24 maja – 2 czerwca, Gardzienice – Sesja robocza dla dziesięciu aktorów Alibi Theatre z Londynu pod dyrekcją Alison Hodge. Udział biorą m.in. Catherine Corrigani i Emma Rice, które podejmują współpracę z zespołem. W trakcie sesji odbywają się małe Wyprawy w kilku grupach, m.in. do Gabowych Grądów (starowiercy), do Wierszalina i Łuków Końskich. Naturalny materiał z Wyprawy posłuży do pracy nad warsztatem aktorskim; fragmenty pracy filmuje Jacek Petrycki.

Lato, Gardzienice – Próby w Młynie do CARMINA BURANA.

18 – 19 sierpnia, Grabarka – Udział, po raz czwarty od 1981 roku, w święcie Przemienienia Pańskiego. Pobyt na Grabarce filmuje Jacek Petrycki.

Sierpień – wrzesień, Włochy (Faenza, Bergamo):

21 – 22 sierpnia, Faenza – Pokaz Awwakuma w składzie: Henryk Andruszko, Mariusz Gołaj, Stanisław Kral, Dorota Porowska, Tomasz Rodowicz, Anna Zubrzycka. Skrzypce – Marzena Kawczyńska; śpiew – Elżbieta Podleśna, Jacquie Thomas, Helen Wahlgren.

28 – 30 sierpnia, Bergamo – W czasie Międzynarodowego Festiwalu Teatru Muzyki i Tańca Teatr „Gardzienice” przedstawiają w kościele św. Augustyna Maraton (ŻYWOT PROTOPOPA AWWAKUMA – Zgromadzenie, oparte na motywach muzycznych CARMINA BURANA) i prowadzą warsztat z udziałem Macieja i Waldemara Rychłych z Kwartetu Jorgi. Włodzimierz Staniewski wygłasza przemówienie na miejscowym Uniwersytecie.

1 – 3 września – W górzystych okolicach Florencji, w eremie San Pietro Alle Stinche, zespół pracuje nad CARMINA BURANA i daje pierwszy publiczny koncert złożony z muzycznego materiału przedstawienia. Udział w nim biorą Grzegorz Bral, Mariusz Gołaj, Alison Hodge, Stanisław Kral, Wojciech Naja, Dorota Porowska, Tomasz Rodowicz, Jacquline P. Thomas, Helen Wahlgren oraz Anna Zubrzycka.

15 – 21 października – Międzynarodowe sympozjum Praktyki teatralne wobec ekologii. Jego celem jest poszerzenie obszaru teatru o mało znane środowiska naturalne Wschodu i Zachodu. W sympozjum biorą udział między innymi Paul Allain, Małgorzata Dziewulska, Richard Gough, Ulrich Hardt, Michał Klinger, Leszek Kolankiewicz, Janusz Majcherek, Michael Nangle, Włodzimierz Pawluczuk, Zbigniew Taranienko i Marek Zagańczyk. W trakcie sympozjum odbywają się warsztaty teatralne prowadzone przez Vasilisa Largosa i Angelę Lyra, reżyserów i aktorów z Grecji – dla studentów Seminarium Praktyk Teatralnych, zaś przez Christę Nonhoff – dla dzieci w Piaskach. Nika Kosenkowa z Petersburga i Joan Mills z Cardiff (Centre for Perfomance Research), specjalistki w zakresie niekonwencjonalnych technik głosowych, prowadzą warsztat głosowy. Reżyser norweski Per Borg wraz ze swoimi aktorami organizuje w Gardzienicach pochód teatralny; Tatiana Bieliakowa (sopran), i Aleksandra Sujetin (lutnia barokowa) dają w Lublinie koncert muzyki dawnej. Występują także Kwartet Jorgi i zespół muzyczny Teatru Wiejskiego „Węgajty”. Zgromadzenie z udziałem mieszkańców okolicznych wsi, podczas którego prezentowane są ŻYWOT PROTOPOPA AWWAKUMA i – po raz pierwszy – spektakl CARMINA BURANA. Przy tworzeniu architektury przestrzeni współpracują Teresa Targońska i Grzegorz Bral, a przy opracowaniu muzycznym – Jacek Ostaszewski, Elżbieta Podleśna, Tomaz Rodowicz i Maciej Rychły.

3 – 8 grudnia, Czechosłowacja (Praga) – Włodzimierz Staniewski wspólnie z Grzegorzem Bralem i Anną Zubrzycką prowadzi demonstrację metod pracy, zorganizowaną przez Ośrodek Kultury Polskiej w Pradze.

Grudzień – Rekonesans Anny Zubrzyckiej w Australii i rekonesans Mariusza Gołaja w Nowej Gwinei.

2 – 10 kwietnia, Ukraina (Huculszczyzna) – Rekonesans Henryka Andruszki i Macieja Rychłego przed Wyprawą na Ukrainę.

15 – 19 kwietnia – Sympozjum polsko-szwedzkie Teatr i kultura; prowincje wobec centrum.

Wśród zaproszonych uczestników są m. in. Irena Kraus – dramaturg, Marika Lagercrantz – aktorka, Susanne Marko – krytyk z Entre Theatre Magazine, Juan Rodriguez – aktor, Leif Stinnerbom – dyrektor Vastana Teater, Chris Torch – dyrektor Teatru Jordcircus, Ivar Wiklander – aktor, dyrektor artystyczny Folkteatern z Göteborga. Stronę polską reprezentują: Małgorzata Dziewulska, Leszek Kolankiewicz, Wojciech Krukowski, Lech Raczak i Zbigniew Taranienko. Tematem sympozjum jest inspirująca rola prowincji, zarówno w skali kraju jak i Europy (zwłaszcza teatru przechowującego wartości tradycyjne] wobec kultury centrum). Prowadzone są także warsztaty z udziałem około dwudziestu studentów szkół artystycznych i kierunków humanistycznych. Odbywają się liczne prezentacje i koncerty.

20 – 30 kwietnia, Gotlandia, Szwecja (Sztokholm) – Pierwsza Wyprawa na Gotlandię Włodzimierz Staniewski – z Anną Zubrzycką i Grzegorzem Bralem – daje pokaz metod pracy w Instytucie Polskim w Sztokholmie.

3 – 4 maja, RFN (Mulheim) – Podczas festiwalu Theaterlandschaft – Polen 3 Jahr organizowanego przez Theater am der Ruhr GARDZIENICE dają pokaz CARMINA BURANA w Theater im Raffelbergpark. Zachodzą zmiany w obsadzie: Viviana – Catherine Corrigan; Trędowaci – Stanisław Kral, Jacek Malej. W chórze prowadzonym przez Elżbietę Podleśną śpiewają Jagoda Machajek, Iwona Majczak, Marzena Kawczyńska i Jacek Topczewski.

28 maja – 7 czerwca, Kraków – W ramach cyklu imprez artystycznych, towarzyszących sympozjum KBWE zespół trzykrotnie wystawia Awwakuma i Carmina Burana w Hali Sokoła (trzeci, dodatkowy pokaz na wyraźne życzenie publiczności). Do chóru w CARMINA BURANA dochodzą m.in. David Annan, Wojciech Machajek, Jarosław Tomica i Wioletta Tomica.

5 – 6 lipca, RFN (Monachium) – Podczas festiwalu Dialog mit Polen Teatr „Gardzienice” gra CARMINA BURANA.

28 sierpnia – 4 września, ZSRR (Moskwa, Turkmenia) – Rekonesans Staniewskiego na zaproszenie Związku Stowarzyszeń Twórców w Moskwie (współpraca organizacyjna: Stach Gąsienica-Szymków).

18 – 22 września, Gardzienice – Kolejne międzynarodowe sympozjum z cyklu Praktyki teatralne wobec ekologii. Biorą w nim udział m. in. Noirin Ni Riain z Irlandii, jedna z najwybitniejszych śpiewaczek wykonujących pieśni w odradzającym się, staroceltyckim stylu śpiewania. Prócz niej – Abdurachman Abdunarazow, reżyser teatralny z Uzbekistanu, Renato Morelli – etnomuzykolog, reżyser filmowy i badacz z Włoch, Michael O’Suilleabhain – kompozytor i etnomuzykolog z Irlandii. Ze strony polskiej udział biorą Tadeusz Bradecki – dyrektor Teatru Starego w Krakowie, Małgorzata Dziewulska, Grzegorz Godlewski, Janusz Majcherek, Krzysztof Pysiak (dziennikarz), Zbigniew Taranienko i Marek Zagańczyk. Zespół, wraz z Angelą Lyra i Vasilisem Largosem z Grecji, prowadzi także Kurs Praktyk Teatralnych dla studentów. Prezentowany jest spektakl Teatru Tanto z Wiednia, koncerty Noirin Ni Riain i Kwartetu Jorgi. Sympozjum kończy Agape, przygotowana przez Jane Bell z Druidstone Haven.

1 – 4 października, Szwecja (Sztokholm) – Drugie sympozjum Teatr i kultura: prowincje wobec centrum. Ze strony polskiej udział biorą: Małgorzata Dziewulska, Tomasz Łubieński, Janusz Majcherek, Zbigniew Taranienko i Marek Zagańczyk.

16 – 27 października, Ukraina – Pierwsza Wyprawa na Ukrainę.

Grudzień, Wielka Brytania (Stratford) – Włodzimierz Staniewski wraz z Grzegorzem Bralem, Mariuszem Gołajem, Elżbietą Podleśną, Dorotą Porowską, Tomaszem Rodowiczem i Anną Zubrzycką prowadzi sześciodniowy warsztat dla trzynastu aktorów Royal Shakespeare Company. Artystyczna praca zespołu znajduje żywy oddźwięk w prasie angielskiej.

Ogółem w tym roku zaprezentowano trzydzieści dwa razy CARMINA BURANA i dziewiętnaście razy ŻYWOT PROTOPOPA AWWAKUMA.

4 – 6 lutego, Warszawa – W ramach XXI Warszawskich Spotkań Teatralnych w Centrum Sztuki Współczesnej Teatr „Gardzienice” prezentuje ŻYWOT PROTOPOPA AWWAKUMA i CARMINA BURANA.

Marzec, Stany Zjednoczone (Nowy Jork) – Włodzimierz Staniewski bierze udział w New York Celebrates the Arts koordynowanych przez The New York International Festival of the Arts.

Marzec, lipiec, sierpień – Systematyczne, kilkudniowe warsztaty dla studentów Katedry Kultury Polskiej UW. Uczestnicy drugiego Kursu dla Instruktorów Teatralnych i Animatorów Kultury przygotowują samodzielną Wyprawę na Gotlandię (m.in. zbierają fundusze na wynajęcie jachtu pełnomorskiego). Od marca do sierpnia odbywają się pokazy Dyptyku: ŻYWOT PROTOPOPA AWWAKUMA i CARMINA BURANA (łącznie szesnaście razy).

Kwiecień, Poznań – Podczas inauguracji nowej sali Teatru Ósmego Dnia Teatr „Gardzienice” dwukrotnie prezentuje swój Dyptyk Teatralny. W ŻYWOCIE PROTOPOPA AWWAKUMA na skrzypcach gra Agata Babińska, a Maciej Rychły i Dymitr Czebak – na fletni Pana i supiłkach.

20 – 23 czerwca, Kraków – Podczas Europejskiego Miesiąca Kultury w ramach spotkań teatralnych zespół przedstawia swój Dyptyk. Odbywa się także Zgromadzenie muzyczne prowadzone przez Noirin Ni Riain z Irlandii i Jacka Ostaszewskiego mające na celu zderzenie kultury huculskiej i irlandzkiej. Uczestniczą muzycy z Huculszczyzny: Jurij Gorodżuk, Dmitrij Martyszczuk, Iwan Wołyniuk i Wasilij Wołyniuk; trzech muzyków z Irlandii, Christian Bradholt oraz muzycy z zespołu „Węgajty”.

16 – 28 sierpnia, Gotlandia (Vasby, Vamblingbo, Sundre) – Szesnastu uczestników warsztatów samodzielnie organizuje Wyprawę jachtem na Gotlandię, chcąc towarzyszyć GARDZIENICOM przy realizacji artystycznego projektu Włodzimierza Staniewskiego w południowym rejonie wyspy (Burgsvik). Ze studentami wyprawiają się także Ireneusz Guszpit i Janusz Majcherek. Warsztaty i treningi teatralne obejmują przygotowania do spektaklu i działania animatorskie kursantów w środowisku naturalnym. Studenci zapoznają się z historią, zabytkami i kulturą wyspy, biorą udział w seminarium Kultura i ekologia w Muzeum Historycznym Visby, na którym programowe wystąpienie ma Włodzimierz Staniewski. Na Gotlandii odbywają się trzy pokazy Carmina Burana w kościele St. Nicolas w Visby oraz pokaz ŻYWOTU PROTOPOPA AWWAKUMA w kościele St. Larche. Spektakl CARMINA BURANA prezentowany jest później w Sztokholmie w sali Musik Museet, a następnie na północy kraju w Umea i Sundsvall.

22 – 27 września, Irlandia (Derry) – Podczas International Workshop Festival zespół prowadzi międzynarodowy warsztat dla aktorów, prezentuje Dyptyk i urządza Zgromadzenie.

28 września – 23 października, Irlandia, Walia, Anglia – Wyprawyi rekonesanse po Irlandii. Trzy pokazy CARMINA BURANA i ŻYWOTA PROTOPOPA AWWAKUMA w kościele w Nottingham; pokazy w Cardiff (Atlantic College). Trzy pokazy Dyptyku w Londynie (kościół St. Paul’s w Hammersmith) i w Royal Shakespeare Company w Stratfordzie.

20 – 22 listopad – Spotkanie podsumowujące działalność kursu w 1992 roku. Teatr „Gardzienice” wystawia Dyptyk.

Styczeń, Warszawa – W Centrum Sztuki Współczesnej odbywa się spotkanie Mariusza Gołaja i Tomasza Rodowicza z kilkudziesięcioosobową grupą młodzieży w celu rekrutacji na nowy Kurs Instruktorów Teatralnych i Animatorów Kultury.

Marzec – Dziewięcioro młodych muzyków (Marek Andrzejewski, Rafał Cichowski, Maciej Filipczuk, Joanna Grzywaczewska, Izabela Kuruś, Marcin Mrowca, Anna Nowicka, Agata Rojek, Grzegorz Sturski), z których większość uczestniczyła w zajęciach Kursu w latach 1991 i 1992, prowadzi prace warsztatowe i repertuarowe tworzącego się wówczas zespołu muzycznego „Hojra”. Po cyklu warsztatów w 1993 roku członkowie zespołu zostają zaangażowani do współrealizacji Wyprawy na Ukrainę i wieńczącego ją Sympozjum.

1 – 4 kwietnia, Szwecja (Sztokholm) – Mariusz Gołaj bierze udział w International European Theatre Meeting.

1 – 8 kwietnia, Japonia – J. Rodowicz i W. Staniewski prowadzą rekonesans w Japonii.

22 – 24 kwietnia – Warsztat dla trzydziestu trzech uczestników Kursów prowadzą – obok członków zespołu – Cicely Berry – dyrektor emisji głosu (Voice Director) w Royal Shakespeare Company, Andrew Wade – jej asystent i aktor z Royal Shakespeare Company oraz Albert Hunt – teatrolog, krytyk i reżyser teatralny. Uczestnicy pracują nad tekstami Herberta, Różewicza i Szekspira. T?eatr „Gardzienice” dajE trzy pokazy Dyptyku.

27 kwietnia – Założenie Fundacji na rzecz Wspierania Działania Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” i Inicjatyw Kulturalnych Włodzimierza Staniewskiego (zarząd: Mariusz Gołaj, Tomasz Rodowicz, Włodzimierz Staniewski). Celem Fundacji jest wszechstronne wspieranie działalności artystycznej i kulturowej Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, inicjatyw zmierzających do wypracowania niekonwencjonalnych form kulturowych poprzez teatr, edukację i badanie tradycji, projektów dążących do łączenia działalności kulturalnej z ekologią i służących tworzeniu właściwej temu infrastruktury.

22 – 30 maja, Toruń – Dwa pokazy Dyptyku podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT ’93.

24 – 27 czerwca – Uczestnicy Kursu Instruktorów Teatralnych bierą udział w warsztatach przygotowujących do realizacji projektu Ukryte terytoria planowanego na Ukrainie we wrześniu 1993 r. Warsztaty obejmują cykl wykładów dr M. Nesteruk z Uniwersytetu Warszawskiego, Macieja Rychłego z Kwartetu Jorgi, dr. Ireneusza Guszpita z Uniwersytetu Wrocławskiego, Paula Allaina – dziennikarza BBC i reżysera, współpracującego z Royal Shakespeare Company, oraz pracę w sekcji muzycznej, teatralnej i dokumentacyjnej. Prowadzone są także tzw. sesje story-telling, kształtujące umiejętności komunikacyjne. Całość w opracowaniu i pod kierownictwem Włodzimierza Staniewskiego i jego współpracowników (głównie Mariany Sadowskiej). Trzy pokazy Dyptyku.

Czerwiec – lipiec, Ukraina – Rekonesans Paula Allaina i Mariany Sadowskiej przed przygotowywaną Wyprawą na Ukrainę.

27 lipca – 9 sierpnia, Japonia (Toga, Mito) Podczas Toga Festival ’93 (multikulturowa „wioska” sztuki prowadzona przez jednego z największych reżyserów japońskich, Tadashi Suzuki) i w Art Tower Mito zespół dwukrotnie prezentuje CARMINA BURANA i ŻYWOT PROTOPOPA AWWAKUMA, spotykając się z entuzjastycznym przyjęciem japońskiej publiczności. W CARMINA BURANA rolę Tristana przejmuje Jan Tabaka.

28 – 31 sierpnia – Podczas sesji roboczej dla uczestników przyszłej Wyprawy na Ukrainę kontynuowane są prace artystyczne i dokumentacyjno-edytorskie przygotowujące do prowadzenia badań w terenie. Pokaz Dyptyku.

13 – 14 września – Uczestnicy przyszłej Wyprawy zdobywają umiejętności z zakresu logistyki i metod komunikacji w czasie prac etnograficznych i działań artystycznych.

14 września – 7 października, Ukraina – Międzynarodowa Wyprawa Artystyczno-Badawcza Ukryte Terytoria.

5 – 7 października, Lwów – Spotkanie wszystkich uczestników Wyprawy zwieńczone serią Zgromadzeń. W Teatrze im. Kurbasa odbywają się spektakle muzyczne i teatralne zespołów uczestniczących w Wyprawie, a także występy muzyków tradycyjnych poznanych w czasie Wyprawy. Prezentacja spektakli CARMINA BURANA i ŻYWOT PROTOPOPA AWWAKUMA w kościele Dominikanów (Muzeum Religii i Ateizmu).

7 – 10 października – Sympozjum podsumowujące i wieńczące Wyprawę na Ukrainę Ukryte Terytoria. Odbywa się w kilku miejscach – w Oficynie, „Sali Awwakuma”, Młynie, wiejskich chałupach i w przestrzeni otwartej. Bierze w nim udział przeszło dwustu uczestników Wyprawy, m. in. Ireneusz Guszpit, Tony Hill (reżyser i dyrektor The Other Place – Royal Shakespeare Company), Wołodymyr Kuczyński (reżyser Teatru im. Kurbasa we Lwowie), Erik Norlin (reżyser i dyrektor Teatru Slava ze Szwecji), Włodzimierz Pawluczuk, Bill Reichblum (reżyser, dyrektor Theatre Studio z Los Angeles), muzycy: Radosław Nowakowski, Jacek Kleyff i „Orkiestra Na Zdrowie” oraz kapele „Słoma i jego bębniarze”, „Igor i BBK Acoustic Sound”, „Strzecha”.

W trakcie Sympozjum Teatr „Gardzienice” dwukrotnie prezentuje ŻYWOT PROTOPOPA AWWAKUMA i CARMINA BURANA, Teatr Tanto z Wiednia – Carmen Ost (skład: Elviera Ortis, Susanna Pillhofer, Tomasz Rodowicz, Jan Tabaka, Vincent Verbeeck); Teatr Slava – Faustus Borealis, Theatre Studio of Los Angeles – fragmenty Cinders of Thebes, Teatr Komauna Otwock – Sens życia. Przedstawia się także szkice teatralne i muzyczne i prezentuje dokumentację Wyprawy (nagrania, fotografie i filmy).

Finalne Zgromadzenie odbywa się w Młynie, po raz pierwszy eksploatowanym jako obiekt artystyczny na taką skalę (nocna Muzyka Młyna w reżyserii Radosława Nowakowskiego).

12 listopada – Rozpoczyna się praca nad telewizyjną realizacją CARMINA BURANA i ŻYWOTA PROTOPOPA AWWAKUMA (w reżyserii Marka Gracza), która potrwa do 2 lutego 1994 roku. W pracy biorą udział kursanci; prowadzą dokumentację filmową, fotograficzną i dźwiękową, uczestniczą też jako postacie drugoplanowe w wybranych scenach. Jednocześnie kontynuują prace nad dokumentacją Wyprawy na Ukrainę. Ogółem w całym roku zaprezentowano trzydzieści sześć spektakli w Polsce i dwanaście spektakli za granicą. Trwają prace remontowe w Oficynie Pałacowej.

Luty – Trwa cykl prac restauracyjnych w Oficynie. Kontynuacja Kursów dla Instruktorów Teatralnych.

9 – 11 kwietnia, Wrocław – Ośrodek Praktyk Teatralnych uczestniczy w sesji Teatr: przestrzeń, ciało, miejsce organizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół GARDZIENIC przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, we współpracy z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu. Sesja inauguruje cykl spotkań Teatralne fascynacje młodych, w których uczestniczą kursanci. Głównym tematem są różne aspekty poszukiwań teatralnych Teatru „Gardzienice”, Odin Teatret i Petera Brooka. Mariusz Gołaj i Catherine Corrigan dają pokaz warsztatowy. Odbywa się koncert zespołu „Hojra”. Prezentowany jest przedpremierowy pokaz filmowej wersji ŻYWOTA PROTOPOPA AWWAKUMA.

4 maja, Warszawa – Zespół bierze udział w sesji zorganizowanej przez Katedrę Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim poświęconej Wyprawie Teatru „Gardzienice” na Ukrainę. Włodzimierz Staniewski charakteryzuje Wyprawy, odbywa się też pokaz filmów z Polesia i Huculszczyzny autorstwa Tony’ego Hilla, Jarosława Freta i Magdaleny Jaworskiej. Sesję wieńczy warsztat autorski Mariusza Gołaja i Catherine Carrigan ukazujący proces przetwarzania materiału etnograficznego w tworzywo artystyczne.

9 – 30 maja, Warszawa – Wystawa w Galerii „Studio” zatytułowana Praktyki teatralne „Gardzienic” Włodzimierza Staniewskiego (kurator Zbigniew Taranienko). Zaprezentowano na niej akcesoria teatralne, pełną architekturę sceniczną ŻYWOTA PROTOPOPA AWWAKUMA, fotogramy Henryka Andruszki z Wypraw i Zygmunta Rytki ze spektakli GUSŁA i ŻYWOT PROTOPOPA AWWAKUMA, a także zdjęcia Krzysztofa Furmanka z CARMINA BURANA. Podczas otwarcia Wystawy Mariusz Gołaj i Catherine Corrigan dają pokaz ćwiczeń aktorskich. Odbywa się też Zgromadzenie z udziałem zespołu „Hojra” i przedpremierowy pokaz filmów telewizyjnych: ŻYWOT PROTOPOPA AWWAKUMA i CARMINA BURANA w reżyserii Marka Gracza oraz filmu Jacka Petryckiego Po nowe naturalne środowisko teatru.

21 – 31 maja, Brazylia (Sao Paulo) – W ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Teatr „Gardzienice” prezentujE CARMINA BURANA. Podczas rekonesansu zespół uczestniczy w pokazach tradycyjnej sztuki walki Capoeira i w obrzędzie Condomble.

14 czerwca, Gardzienice – Nad ranem spłonął Młyn w Gardzienicach – miejsce spotkań, warsztatów i koncertów organizowanych przez zespół.

19 czerwca – 31 sierpnia, Kraków – Na wystawie „Labirynt zwany Teatr” w BWA prezentowane są elementy scenografii ze spektaklu ŻYWOT PROTOPOPA AWWAKUMA.

Lipiec – wrzesień – Tomasz Rodowicz – przy współpracy z Catherine Corrigan, Jarosławem Fretem, Magdaleną Jaworską, Anetą Morawską, Marcinem Mrowcą, Elżbietą Rojek, Marianą Sadowską i Joanną Wichowską – prowadzi kolejny warsztat dla Instruktorów Teatralnych i Animatorów Kultury. Bierze w nim m.in. udział Joanna Holcgreber. Rozpoczynają się intensywne przygotowania do nowego spektaklu.

1 – 9 października – Zwieńczeniem całorocznych Kursów dla Instruktorów Teatralnych i Animatorów Kultury jest zorganizowane przez nich w całości Zgromadzenie Artystyczne, w którym bierze udział stu czterdziestu uczestników, w tym głównie studenci Kursów. Występują m.in. śpiewacy z Suchumi (Gruzja), rodziny cygańskie ze Słowacji, grupa kobiet z Połtawszczyzny na Ukrainie, Teatr im. Ł. Kurbasa ze Lwowa, zespoły „Strumień” i „Hojra”, teatr II Liceum Społecznego z Warszawy. W Oficynie prezentowana jest wystawa na temat historii Ośrodka. Zespół prezentuje wybrane elementy treningu. Całość dopełnia wspólne nocne muzykowanie.

14 – 18 października, Francja (Paryż) – Włodzimierz Staniewski wspólnie z Catherine Corrigan, Tomaszem Rodowiczem i Marianą Sadowską bierze udział w konferencji De la Parole aux Chants przygotowanej przez Academie Experimentale Des Theatres. W Akademii Teatralnej wygłasza odczyt poświęcony swoim doświadczeniom w pracy nad muzyką i słowem; prezentuje filmy z dokonań GARDZIENIC. Aktorzy demonstrują techniki pracy. Ogółem zaprezentowano osiemnaście spektakli w Gardzienicach i pięć w Brazylii. Trwają prace remontowe przy Oficynie Pałacowej (garderoba, balkon, sala kominkowa, sala kafelkowa, hol, sala prób). Włodzimierz Staniewski inicjuje działania zmierzające ku przywróceniu barokowego charakteru Parku Pałacowego.

9 – 28 stycznia, Wielka Brytania (Stratford) – Sesja robocza dla wybranej grupy aktorów Royal Shakespeare Company. Prowadzone są prace nad teatralizacją dzieła Apulejusza METAMORFOZY, ALBO ZŁOTY OSIOŁ. Howard Brenton, znany dramaturg i eseista angielski współpracujący z Royal Shakespeare Company, i Włodzimierz Staniewski pracują nad stworzeniem dramaturgicznego szkicu przyszłego spektaklu.

Sierpień, Stany Zjednoczone (Boulder, Co. Nowy Jork) – Włodzimierz Staniewski wspólnie z Mariuszem Gołajem, Marcinem Mrowcą, Dorotą Porowską i Marianą Sadowską prowadzi warsztat teatralny w The Naropa Institute, School of Continuing Education w Boulder, Kolorado i w Omega Institute w Nowym Jorku.

6 – 7 października, Niemcy (Berlin) – W ramach berlińskich spotkań z kulturą polską Bez Granic – Grenzenlos Teatr „Gardzienice” prezentujE w Parochialkirche CARMINA BURANA. Spotkania z polskimi pisarzami, m.in. Zbigniewem Herbertem, Ryszardem Kapuścińskim i Sławomirem Mrożkiem, z teatrami – Teatrem STU z Krakowa, Teatrem Ósmego Dnia z Poznania i Akademią Ruchu z Warszawy.

26 października, Wrocław – Przemówienie Włodzimierza Staniewskiego na Uniwersytecie Wrocławskim, program warsztatowy połączony z prezentacją pieśni do przyszłego spektaklu.

12 – 13 listopada, Katowice – W trakcie IV Górnośląskiego Festiwalu Kameralistyki zespół prezentuje dwa spektakle Carmina Burana w siedzibie Teatru GuGulander. W Górnośląskim Centrum Kultury odbywa się pokaz, konferencja Włodzimierza Staniewskiego i spotkanie poświęcone przygotowywanej przez Zbigniewa Taranienko książce o Teatrze „Gardzienice”. W Centrum Scenografii Polskiej prezentowana jest wystawa Miry Żelechower-Aleksiun Moje – nasze „Gardzienice” o Ośrodku Praktyk Teatralnych.

7 – 8 grudnia – Noce Irlandzkie – cykl Zgromadzeń, koncertów i zajęć warsztatowych. Udział biorą artyści z Irlandii, m.in. Tracey Camel Mc Rory, Wiliam George Hetherington, Michael Joseph Nangle, Oliver O’Donnel oraz muzycy polscy: Tomasz Daleziak oraz Waldemar i Maciej Rychli. Uczestnikami są także stali kursanci. Ideą spotkania jest wspólne muzykowanie.

Trwają prace remontowe przy Oficynie Pałacowej (budowa schodów zewnętrznych i pieca, zabudowa poddasza, remont okien pałacowych). Ogółem zaprezentowano dwadzieścia trzy spektakle w Gardzienicach i dwa w Niemczech.

15 marca, Warszawa – Ośrodek Praktyk Teatralnych we współpracy z Katedrą Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i The British Council organizuje spotkanie na UW z Howardem Brentonem, który wygłasza wykład „Inside the Golden Ass (We wnętrzu złotego osła)” poprzedzony wprowadzeniem Włodzimierza Staniewskiego. Spotkanie poświęcone METAMORFOZOM Apulejusza podsumowuje ostatni rok pracy zespołu nad nowym zdarzeniem teatralnym. Na Uniwersytecie Warszawskim odbywa się Zgromadzenie muzyczne, w którym uczestniczą studenci i zajmująca się animacją kulturową grupa ŤStudnia O.ť.

11 – 17 lipca, Szwecja (Lulea) – W ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego zespół przedstawia CARMINA BURANA.

1 – 11 września, Egipt (Kair, Oaza Fajum) – Trzy pokazy Carmina Burana podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Eksperymentalnych w Kairze. Teatr „Gardzienice” otrzymują nagrody krytyki i publiczności. W Egipcie kontynuowana jest praca nad nowym spektaklem.

2 – 7 listopada, Irlandia – Sesje robocze, będące kontynuacją projektu irlandzkiego, prowadzone przez Włodzimierza Staniewskiego w towarzystwie Katrin Forsmo, Mariusza Gołaja, Marcina Mrowcy, Tomasza Rodowicza, Elżbiety Rojek, Macieja Rychłego i Mariany Sadowskiej. Pierwszy próbny koncert muzyki do METAMORFOZ.

12 – 16 listopada, Niemcy (Landsberg) – Dwa pokazy Dyptyku w kościele Heiligkreutzkirche na zaproszenie Stadt – theather Landsberg.

26 – 27 listopada, Kłodzko – W ramach VI Międzynarodowego Zderzenia Teatrów w Kłodzku Teatr „Gardzienice” dwukrotnie prezentują CARMINA BURANA. Odbywa się także konferencja Włodzimierza Staniewskiego i pokaz pracy warsztatowej, m.in. z materiałów muzycznych do METAMORFOZ.

Jesień – zima – Trwają intensywne prace całego zespołu pod kierunkiem Włodzimierza Staniewskiego – przy współpracy muzycznej Macieja Rychłego – nad materiałem muzycznym do nowego spektaklu.

7 – 9 grudnia – Pokaz CARMINA BURANA. Sesja robocza dla dwudziestu studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Ogółem w tym roku zaprezentowano jedenaście spektakli CARMINA BURANA. Trwają prace remontowe nad dwiema drewnianymi chałupami i Parkiem Pałacowym.

Wrzesień – Inauguracja I edycji Akademii Praktyk Teatralnych.

26 – 28 września – Festiwal Kultury Żydowskiej „Smak Szabatu” (prowadzenie – rabin Michael Schudrich), którego integralną częścią była wystawa Miry Żelechower-Aleksiun.

7 – 8 października – przedpremierowy pokaz METAMORFOZ

8 – 9 października – W ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Konfrontacje” odbywają się obchody dwudziestolecia teatru. Na zaproszenie Ośrodka Praktyk Teatralnych swoje spektakle zaprezentowały zespoły: Studium Teatralne (Warszawa) założone przez Piotra Borowskiego (Miasto); Teatr Tragon (Wrocław) Anny Zubrzyckiej i Grzegorza Brala (Pieśń Kozła); Oyfn Veg z Dani (Idylla), Stella Polaris z Norwegii (Zdarzenie plenerowe), aktorzy Teatru Narodowego z Kijowa (Szwejk), Teatr Scena 6 z Lublina (Partytura prowincjonalna), Centro Teatrale Pontedera z Włoch (The Faulty Life: secret memorial of Pinnocchio); Teatr Wiejski „Węgajty” (Gospoda ku Wiecznemu Pokojowi) oraz Kadmus Theatre Studio z USA (Dreaming Play). Wystawa Ann Karin Myklebostad z Norwegii – Zmysły. Impresja na temat Teatru „Gardzienice”.

9 października – Promocja książki Zbigniewa Taranienki: „Gardzienice. Praktyki Teatralne Włodzimierza Staniewskiego”. Pokaz przedpremierowy METAMORFOZ.

14 – 15 października, Warszawa – Obchody dwudziestolecia Teatru „Gardzienice” w Teatrze Małym zorganizowane przez „Studnię O”.

W każdym miesiącu odbywa się sesja Akademii Praktyk Teatralnych.

Maj, Łemkowszczyzna – Rekonesans z udziałem studentów Akademii Praktyk Teatralnych. Prezentacja CARMINA BURANA w Olchowcu.

Czerwiec, Norwegia – Pokazy METAMORFOZ na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Porsgrunn.

Październik, Szwecja – Pokazy METAMORFOZ na Festiwalu „Landscape X” poświęconym utopii i dystropii odbywającym się w ramach projektu „Sztokholm – kulturalna stolica Europy ’98”.

30 października, Gardzienice – Sesja „Wyobraźnia antropologiczna” z udziałem Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Październik, Lublin – Pokazy METAMORFOZ w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Konfrontacje”.

Listopad, USA – Tournée zespołu na zaproszenie teatru Double Edge.

Belgia – Pokaz METAMORFOZ w ramach Gent Theatre Festival.

 

W każdym miesiącu odbywa się sesja Akademii Praktyk Teatralnych.

Marzec, Warszawa – W Centrum Sztuki Współczesnej odbywają się pokazy METAMORFOZ w ramach Festiwalu Teatrów Końca Wieku.

22 – 23 maja, Olchowiec, Łemkowszczyzna – Rekonesans z udziałem studentów Akademii Praktyk Teatralnych.

25 – 29 czerwca, Niemcy (Berlin) – Prezentacja METAMORFOZ w Parochialkirche na Międzynarodowym Festiwalu Theater der Welt.

2 – 4 lipca, Niemcy (Berlin) – Prezentacja „Kosmosu Gardzienic” w Berlinie.

Sierpień, Słowacja – Rekonesans z udziałem studentów Akademii Praktyk Teatralnych.

12 – 16 października, Kraków – Międzynarodowe sympozjum MISTERIA I INICJACJE autorstwa Włodzimierza Staniewskiego w ramach Festiwalu „Kraków 2000”.

Październik, Bośnia i Hercegowina (Sarajewo) – Pokazy METAMORFOZ na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Mess”. Nagroda „Złoty Wieniec Laurowy”.

6 – 9 października, Lublin, Gardzienice – W ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Konfrontacje”, odbywa się 1 edycja OFF- Konfrontacji.

Umowa o współprowadzeniu Ośrodka Praktyk Teatralnych przez Marszałka Wojewódzkiego i Ministerstwo Kultury i Sztuki. W każdym miesiącu kilkakrotnie odbywają się Maratony Teatralne „Kosmos Gardzienic” oraz sesja Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

15 stycznia, Gardzienice – Zgromadzenie Noworoczne dla mieszkańców Gardzienic i okolic.

30 maja – 8 czerwca, Wrocław – Na zaproszenie Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych oraz Prezydenta Miasta Wrocławia zespół prezentuje pięciokrotnie METAMORFOZY oraz Kosmos Gardzienic. Na Uniwersytecie Wrocławskim odbywają się sesje warsztatowe.

8 – 13 sierpnia, Gardzienice – „Noce bałkańskie” – koncerty, warsztaty, wykłady z udziałem Grupy Wysokiego Śpiewu ze wsi Satovcza w Rodopach (Bułgaria) oraz zespołu Slobodana Markowicza ze wsi Slatina na pograniczu serbsko-rumuńskim.

4 – 7 października, Lublin, Gardzienice – Festiwal OFF – Konfrontacje.

7 – 14 października, Kraków – Festiwal Misteria i Inicjacje autorstwa Włodzimierza Staniewskiego w ramach projektu „Kraków 2000”. Liczne prezentacje, wykłady, warsztaty, projekcje filmów dotyczące działalności Ośrodka Praktyk Teatralnych oraz prezentacja METAMORFOZ.

16 – 17 grudnia, Gardzienice, Lublin – Pierwsza edycja projektu Ukraina – Polska – Europa. Ukazuje się płyta METAMORFOZY.

W każdym miesiącu kilkakrotnie odbywają się Maratony Teatralne „Kosmos Gardzienic” oraz sesja Akademii Praktyk Teatralnych.

21 stycznia – 2 marca, USA – Pobyt artystów Teatru „Gardzienice” w USA. Liczne pokazy spektaklu METAMORFOZY, wykłady Włodzimierza Staniewskiego oraz sesja warsztatowe. Rekonesans do Indian z Taos Pueblo i Zuni Pueblo w Nowym Meksyku.

23 – 25 maja, Rosja (Moskwa) – Udział Teatru „Gardzienice” w III Międzynarodowej Olimpiadzie Teatralnej organizowanej przez moskiewskie Centrum im. Wsiewołoda Meyerholda. Prezentacja METAMORFOZ oraz klasy mistrzowskie dla aktorów, reżyserów i studentów.

15 – 31 lipca, Bułgaria – Rekonesans Tomasza Rodowicza i Macieja Rychłego w ramach projektu Orkiestra Antyczna.

28 sierpnia – 2 września, Ukraina, (Kijów, Połtawszczyzna-Krieczkiwka, Polesie) – Rekonesans Marcina Mrowcy oraz Mariany Sadowskiej.

24 – 27 października, Lublin, Gardzienice – OFF – Konfrontacje. W ramach festiwalu odbywa się pierwszy pokaz scen z UMARŁEJ KLASY (reż. Krzysztofa Miklaszewski) w wykonaniu absolwentów II edycji Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice” a także pierwszy koncert Orkiestry Antycznej.

30 listopada – 2 grudnia – III edycja projektu Ukraina – Polska – Europa.

4 – 5 grudnia – Koncerty Orkiestry Antycznej z udziałem bułgarskich muzyków: Theodossiego Spassova i Stoyana Yankulova.

W każdym miesiącu kilkakrotnie odbywają się Maratony Teatralne „Kosmos Gardzienic” oraz sesja Akademii Praktyk Teatralnych.

20 stycznia, Gardzienice – Zgromadzenie Noworoczne z udziałem mieszkańców wsi Gardzienice i okolic zorganizowane w ramach Programu Wiejskiego.

Luty, Lublin – Wystawa zdjęć Magdy Kamoli pt. „Zaczarowane Polesie” w Galerii Ośrodka Praktyk Teatralnych.

Marzec, Lublin – Na cyklicznym „Spotkaniu Literackim „Gardzienice” – Czarne” gości litewski prozaik Marius Ivaskievicius, autor książki Historia z chmury.

Marzec – kwiecień, Lublin – „Spotkanie 1” – wystawa rzeźby Adama Myjaka oraz malarstwa Mariana Czapli w Galerii Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

Maj, Lublin – Spotkanie Literackie z rumuńską pisarką Simoną Popescu, autorką książki Wylinka.

15 czerwca, Gardzienice – Koncert Orkiestry Antycznej z udziałem bułgarskich muzyków: Theodossiego Spassova i Stoyana Yankulova.

20 – 23 czerwca, USA (Los Angeles) – Włodzimierz Staniewski bierze udział w międzynarodowym sympozjum poświęconym współczesnym wstawieniom greckiego dramatu antycznego (Symposium on Contemporary Performance of Ancient Greek Drama).

27 – 29 czerwca, Warszawa – Klasa mistrzowska w warszawskiej Akademii Teatralnej (w ramach Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych) prowadzona przez Włodzimierza Staniewskiego i aktorów Ośrodka Praktyk Teatralnych.

29 czerwca – 1 lipca, Gardzienice – W ramach Programu Wiejskiego w Gardzienicach odbywają się koncerty zespołów z Rosji i Portugalii (uczestniczących w tym czasie w XVII Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Lublinie).

1 lipca, Gardzienice – Uroczystość odznaczenia Włodzimierza Staniewskiego, Tomasza Rodowicza i Mariusza Gołaja przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski.

1 – 11 sierpnia, Gardzienice – Konsorcjum Praktyk Teatralnych, sesja warsztatowa z udziałem grupy studentów, aktorów i reżyserów z USA, studentów Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice” oraz uczestników z Francji i Australii.

18 sierpnia, Jarosław – Koncert Orkiestry Antycznej podczas inauguracji Festiwalu Pieśni Naszych Korzeni.

8 – 13 października, Lublin, Gardzienice – Obchody dwudziestopięciolecia Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” odbywają się w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Konfrontacje”. Komisarz Festiwalu, Włodzimierz Staniewski, zaplanował go w dużej części jako spotkanie wybitnych twórców teatralnych z Rosji i USA.

Przygotowując VII Edycję Festiwalu zadawałem sobie pytanie: „Co wynika dla teatru z procesu przemian politycznych i społecznych, które kształtują dziś naszą tożsamość kulturalną? Jak wychodzenie ze sfery wpływów rosyjskich i przeorientowywanie się na Amerykę wpływa na nasze „życie w sztuce?” Rosja, do niedawna nasza „bliska kulturalna zagranica”, teatrem swoim była w Polsce żywo obecna. Przynajmniej teatralną dysydenturą. Dziś relacje uległy zamrożeniu i jakbyśmy się trochę boczyli na spadkobierców Stanisławskiego, Meyerholda, Wachtangowa, Tairowa. Leczenie jest to z bolesnej nadopiekuńczości się czy grzech zaniechania? Teatr amerykański funkcjonuje w naszej świadomości jako składnik rewolucji obyczajowej, kulturalnej i społecznej lat 60. i 70.. Ellen Stewart i jej La MaMa, Living Theatre, Richard Schechner i jego Performance Group i wiele innych zjawisk to dziś mity obrastające legendą. Ale o tym, jakim jest dzisiejszy ambitny teatr amerykański, wiemy niewiele, bo nie mamy okazji go oglądać. Gdy zadałem sobie pytanie na temat tego, skąd idziemy i dokąd zmierzamy, mój daimonion podpowiedział: „zaproponuj festiwal dwóch mocarstw”. Voila, stróżu. Oto on. Na miarę naszych sił. Z lekką domieszką gardzienickich ingrediencji.

Włodzimierz Staniewski, z katalogu festiwalu.

W ramach obchodów odbywają się liczne przedstawienia polskich i zagranicznych grup teatralnych, koncerty, wystawy, wykłady oraz warsztaty prowadzone przez artystów Ośrodka.

20 – 27 listopada, Hiszpania, (Alcaniz, Saragossa) – Występy Teatru „Gardzienice” oraz sesje warsztatowe prowadzone przez artystów Ośrodka w Alcaniz i Saragossie zorganizowane w ramach Roku Polskiego w Hiszpanii we współpracy z Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej oraz Instytutem Adama Mickiewicza.

14 grudnia, Lublin – Gościem Spotkania Literackiego prowadzonego przez Andrzeja Stasiuka jest Bora Ćosić, autor powieści Rola mojej rodziny w światowej rewolucji.

15 – 18 grudnia, Łotwa, Ryga – Klasa mistrzowska dla aktorów i reżyserów prowadzona przez Włodzimierza Staniewskiego.

20 grudnia, Warszawa – Koncert Orkiestry Antycznej w Centrum Sztuki Współczesnej.

W każdym miesiącu kilkakrotnie odbywają się Maratony Teatralne „Kosmos Gardzienic” oraz sesja Akademii Praktyk Teatralnych.

Styczeń – maj, Lublin – Projekt „Praktyki teatralne dla uczniów szkół licealnych”, w ramach którego regularnie trzy razy w tygodniu w lubelskim Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki odbywają się studia nad kulturą antyczną. Zajęcia są prowadzone przez Dorotę Porowską i Elżbietą Rojek, instruktorki OPT.

2 lutego – Zgromadzenie Noworoczne w siedzibie OPT w Gardzienicach. Wystawa zdjęć Joanny Sikory i Pawła Jakubika – „Zgromadzenie Noworoczne 2002” i wystawa instrumentów muzycznych.

2 – 17 marca, USA – Wyjazd Teatru „Gardzienice” do USA. Klasy mistrzowskie Włodzimierza Staniewskiego i artystów Ośrodka ze studentami Yale i Stanford, wykłady dotyczące pracy nad

9 marca – Spotkanie merytoryczne dotyczące pracy teatru „Gardzienice” z członkami polonijnej organizacji Klub im. Heleny Modrzejewskiej. Przygotowania do sesji nagraniowej Orkiestry Antycznej – rejestracja aktualnego programu. Warsztaty z muzyki antycznej – chorei w Poznaniu prowadzone przez Tomasza Rodowicza i Macieja Rychłego na zaproszenie Akademii Artes Liberales z Poznania.

5 kwietnia – „Rita w mieście” – prezentacja działań pisma „Rita Baum” związanych z nowym numerem tego wydawnictwa.

5 kwietnia – 5 maja – Wystawa torebek zaprojektowanych i wykonanych przez Izę Gkagkanis i Alicję Chludzińską pt. „Torebki Rity”.

12 kwietnia – Prezentacja książki chorwackiej pisarki Dubrawki Ugrešić pt. Stefcia Ćwiek w szponach życia w siedzibie OPT w Lublinie w ramach projektu „Spotkania Literackie „Gardzienice” – Czarne”. Spotkanie z autorką prowadzi Andrzej Stasiuk, udział biorą również tłumaczki: Danuta Ćirlić-Straszyńska i Jovanka Ćirlić-Mentzel.

15 kwietnia – Pokaz figur antycznych połączony z wykładem na temat chorei antycznej zorganizowany w lubelskim Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki.

Kwiecień – maj – Prace Orkiestry Antycznej nad rekonstruowanymi instrumentami (portatyw – hydraulis, forminga, prototypy aulosów). Rozpoczęcie realizacji międzynarodowego projektu „Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej – Antyczna Grecja”. Nagranie w studiu Hard-Record w Warszawie płyty CD, która w ramach projektu została dołączona do wydanej przez wydawnictwo naukowe Homini książki J. Landelsa Muzyka Starożytnej Grecji i Rzymu.

8 maja – Pokaz figur antycznych na konferencji „Kultury dalekie i bliskie” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Wydziału Kulturoznawstwa UMCS.

15 maja, Kraków – Koncert Orkiestry Antycznej połączony z promocją książki J. Landelsa Muzyka Starożytnej Grecji i Rzymu i płyty Orkiestra Antyczna (w ramach projektu unijnego „Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej – Antyczna Grecja”).

17 maja – Prezentacja książki ukraińskiego pisarza Jurija Andruchowycza pt. Perwersja w ramach projektu „Spotkania Literackie „Gardzienice – Czarne”. Spotkanie z autorem prowadzi Andrzej Stasiuk.

21 – 23 maja, Wrocław – Warsztaty, prezentacje pracy i seminaria Orkiestry Antycznej w  Ośrodku Badań Twórczości J. Grotowskiego we Wrocławiu z udziałem Earthfall Dance.

30 maja – Prezentacja książki dra Ireneusza Guszpita Sceny z mojego teatru w ramach projektu „Spotkania Literackie „Gardzienice – Czarne”. Spotkanie z autorem prowadzi Mariusz Gołaj.

6 czerwca – Projekt Orkiestra Antyczna – Lekcja Antyku. Koncert i seminarium w Słupsku w ramach festiwalu Art. Festiwal – Grecja 2003.

17 – 26 lipca – Projekt integracyjny „Społeczność Lokalna” z udziałem studentów Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie i okolicznymi mieszkańcami.

29 września, Austria (Wiedeń) – Koncert Orkiestry Antycznej w ramach realizowanego wspólnie z Austriacką Akademią Nauk seminarium „Antike Music”. W koncercie tym uczestniczą również inni wykonawcy muzyki antycznej z Grecji, Niemiec i Austrii.

29 września – 1 października, Austria (Wiedeń) – Międzynarodowe seminarium muzykologiczne „Performing Ancient Greek Music Today” organizowane przez Austriacką Akademię Nauk i współorganizowane przez Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. W trakcie kolejnych dni seminarium, poza licznymi wykładami światowej sławy specjalistów w dziedzinie antycznej muzyki (Pullmann, Stelios Psaroudakes, Graeme Lawson, Robert Wallace, Georg Danek, Stefan Hagel i inni), mają miejsce dyskusje nad poszczególnymi wykonaniami i prezentacje instrumentów. Orkiestra Antyczna podczas krótkiego wykładu prezentuje swoje metody pracy i osiągnięcia.

8 listopada, Lublin – Międzynarodowa konferencja „Inne Europy, inne kultury, inne literatury – szanse i zagrożenia integracji” z udziałem autorów Wydawnictwa Czarne: Mariusa Ivaškevičiusa (Litwa), Tarasa Prochaśki (Ukraina), Rigelsa Halilia (Albania) oraz tłumaczki z języka litewskiego Rasy Rimickaite, prowadzona przez Andrzeja Stasiuka. Goście biorą również udział w odbywającym się tuż po konferencji sympozjonie „Odsłanianie Pamięci” prowadzonym przez Włodzimierza Staniewskiego. Wydarzenia te uświetnia koncert huculskiego zespołu „Czeremosz” z Werchowyny (Ukraina).

9 – 24 listopada, Walia – Pobyt Orkiestry Antycznej w Atlantic College w Walii. Wspólna praca z grupą Earthfall Dance nad formą opartą na muzyce antycznej połączonej ze współczesnym ruchem i prezentacjami multimedialnymi.

5 grudnia – Otwarcie wystawy „Złota Gałąź” inspirowanej poszukiwaniami Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Jest ona stałą ekspozycją wykorzystującą materiały archiwalne teatru oraz multimedialne techniki prezentacji. Ma dać osobom zwiedzającym wyobrażenie o charakterze i rozmachu działalności teatralnej, animatorskiej, społecznej i dydaktycznej Ośrodka, podkreślić rozpiętość i wpływy instytucji, nie pomijając wymiarów duchowego i estetycznego. Częścią wystawy jest ekspozycja prac, rysunków scenograf Teresy Targońskiej pt. „Urywki gorących notatek” z pobytu w Hiszpanii.

6 – 21 grudnia – Projekt Ukraina – Polska – Europa.

Grudzień – Wystawa „Zgromadzenia Noworoczne w Gardzienicach”. Wykorzystano w niej fotografie wykonane podczas Zgromadzeń Noworocznych, które odbyły się w latach ubiegłych. Ukazują one wykonawców, uczestników, miejsca i wydarzenia. W ramach tej wystawy w przyszłym roku pokazywane będą projekcje wideo ze Zgromadzeń uzupełnione muzyką z koncertów i widowisk. Zaprezentowana zostanie również koncepcja modernizacji i adaptacji budynku Spichlerza opracowana przez studenta Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej w ramach pracy dyplomowej „Spichlerz – Teatr Sztuki Alternatywnej”. Ponadto na wystawie będzie można zobaczyć część pamiątek i eksponatów ze zbiorów Pracowni Historii Bliskiej.

W każdym miesiącu kilkakrotnie odbywają się Maratony Teatralne „Kosmos Gardzienic” oraz sesja Akademii Praktyk Teatralnych.

Styczeń – grudzień – Stała ekspozycja multimedialna „Złota Gałąź”.

18 – 25 stycznia, Niemcy (Berlin) – Prezentacje spektaklu SCENY Z ELEKTRY wg Eurypidesa w ramach festiwalu „Polski Ekspres” organizowanego przez Hebel Theatre w Berlinie.

26 stycznia – Lekcja Antyku – warsztaty muzyczne oraz ruchowe przeprowadzone przez członków Orkiestry Antycznej dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej w Piaskach i Rybczewicach w ramach projektu „Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej – Antyczna Grecja”.

8 – 17 lutego, Warszawa – W ramach projektu „Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej – Antyczna Grecja” odbyły się:

 • spektakl Orkiestry Antycznej i Earthfall Dance – Hode Galatan;
 • promocja książek wydanych wspólnie z Wydawnictwem Homini w ramach projektu „Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej – Antyczna Grecja”: Muzyka w starożytnej Grecji i Rzymie Johna Landelsa oraz Muzyka starożytnej Grecji Martina Westa;
 • seminarium „Muzyka antyku dzisiaj”;
 • warsztaty dla studentów i młodzieży przeprowadzone przez członków Orkiestry Antycznej.

24 – 26 lutego, Węgry (Budapeszt) – Prezentacja pracy Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” w Budapeszcie w ramach Festiwalu „Beugro”.

5 marca – W ramach projektu „Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej – Antyczna Grecja” w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu odbywa się seminarium dyskusyjne „Nowe kierunki i perspektywy badań nad muzyką antyku”, w którym biorą udział dr Stefan Hagel z Austriackiej Akademii Nauk oraz profesor filologii klasycznej – Jerzy Danielewicz.

6 marca – Otwarte spotkanie z Philipem Zarillim zorganizowane w sali Teatru NN „Brama Grodzka”.

6 – 7 marca, Poznań – Otwarcie wystawy „Kitara i kwadryga – muzyka i sport w starożytnej Grecji” w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. Podczas wystawy eksponowane są m. in. instrumenty muzyczne zrekonstruowane przez Orkiestrę Antyczną oraz przez Stefana Hagla z Austriackiej Akademii Nauk. Otwarte warsztaty głosowe przeprowadzone przez Orkiestrę Antyczną, w których aktywny udział wzięły dzieci ze szkoły muzycznej, studenci muzykologii oraz mieszkańcy Poznania.

10 – 15 marca, Bułgaria – Rekonesans członków Orkiestry Antycznej w ramach projektu „Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej – Antyczna Grecja”. Odbywają się warsztaty ze śpiewakami epickimi z regionów centralnej Bułgarii oraz szereg spotkań artystycznych i naukowych przygotowujących przyjazd Orkiestry Antycznej i grupy Tańców Antycznych do Bułgarii wiosną 2005 roku.

18 marca – 17 kwietnia – Wystawa prac Zygmunta Rytki pt. „Zygmunt Rytka – 20 lat – fotografie i obiekty”.

2 kwietnia – Międzynarodowa impreza kulturowa „Kabała w Gardzienicach” organizowana we współpracy z Agencją Artystyczną „Ideefix”. Udział w niej biorą muzycy, performerzy, aktorzy Teatru „Gardzienice”.

19 maja – 10 czerwca – W Galerii „Gardzienice” odbywa się wystawa studentów II roku malarstwa Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

28 maja – Spotkanie literackie z rumuńską pisarką tworzącą w języku niemieckim, Hertą Müller. Spotkanie prowadzi Andrzej Stasiuk, tłumaczy Katarzyna Leszczyńska. Autorka prezentuje dwie książki: Sercątko oraz Dziś wolałabym siebie nie spotkać.

15 czerwca – Przyjazd do Gardzienic Ellen Stewart, założycielki Teatru La MaMa, oraz części jego zespołu. Przygotowania do pokazu słynnego spektaklu Trojanki.

17 – 24 czerwca – Multimedialna wystawa „Iluzje” w Galerii Gardzienice. Młodzi artyści z całej Polski prezentują najciekawsze zjawiska sztuki wykorzystującej efekty techniki (grafiki komputerowe, filmy, animacje, instalacje, fotografie, slajdy trójwymiarowe).

25 czerwca – Widowisko „Kosmos Międzynarodowy”, w ramach którego Teatr La MaMa daje pokaz słynnego spektaklu Trojanki.

25 czerwca – Na „Spotkaniu Literackim „Gardzienice – Czarne” odbywa się promocja najnowszej książki Andrzeja Stasiuka Jadąc do Babadag. Spotkanie z Andrzejem Stasiukiem prowadzi Krzysztof Varga, spotkaniu towarzyszy koncert Mikołaja Trzaski.

28 czerwca – 9 lipca, Grecja (Delphi) – Wyjazd Włodzimierza Staniewskiego na XII Międzynarodowe Spotkania Dramatu Antycznego, na których dyrektor wygłasza wykład o działalności Teatru „Gardzienice”.

13 – 21 lipca – Rejestracja filmowa spektaklu Teatru Telewizji METAMORFOZY w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego, ze zdjęciami Jacka Petryckiego i Krzysztofa Gołąbka.

1 sierpnia, Janowiec – Prezentacja widowiska „Teatr z Ducha Muzyki” w specjalnie zaadaptowanych zabytkowych ruinach Sali Rycerskiej na Zamku Firlejów w Janowcu nad Wisłą. Reportaż telewizyjny z tego wydarzenia, przygotowany przez Grażynę Torbicką, emituje 3 sierpnia TVP2.

6 – 11 września Finlandia (Helsinki) – Sesja warsztatowa, pokaz filmów z pracy Ośrodka oraz zajęcia praktyczne z zakresu ruchu, głosu i układów scenicznych.

28 – 29 września, Katowice – Sesja warsztatowa w ramach spotkań „Europa Pokoju” w Katowickim Pałacu Młodzieży. W programie pokaz filmów o historii Ośrodka, spektaklach i działalności dydaktycznej, prezentacja pracy nad gestem antycznym, sesja praktyczna z młodzieżą i instruktorami teatralnymi, ćwiczenia partnerskie, praca z głosem, pieśni i etiudy sceniczne.

18 listopada – 10 grudnia – Wystawa „Ikona ukraińska XVI-XIX w”.

26 listopada – „Spotkanie Literackie „Gardzienice – Czarne” z pisarką litewską Renatą Šerelyte i jej książką Gwiazdy epoki lodowcowej.

27 – 28 listopada – Sesja warsztatowa dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

12 grudnia – Spotkanie z ukraińską pisarką Natalią Śniadanko i jej książką Kolekcja namiętności. Spotkanie prowadzi Andrzej Stasiuk. Oprawę muzyczną, na którą złożyły się szesnastowieczne ukraińskie pieśni liturgiczne oraz szczedriłki, przygotowała Natalia Połowynka wraz z zespołem Majsternia Pisni (Pracownia Pieśni) ze Lwowa.

18 grudnia – „Ifigenia – Inspiracje” – projekt multimedialny w oparciu o dramat Eurypidesa Ifigenia w Aulidzie zorganizowany w Kinie Bajka w Lublinie i w Galerii „Gardzienice”. W Kinie Bajka wyświetlono film Ifigenia (reż. M. Cacoyannisa) z 1977r.

W każdym miesiącu kilkakrotnie odbywają się Maratony Teatralne „Kosmos Gardzienic” oraz sesja Akademii Praktyk Teatralnych.

19 stycznia – Projekt Homo Culturalis w ramach programu „Młodzież”, w którym uczestniczyła młodzież z Polski, Estonii, Walii, Włoch i Bułgarii. W ramach projektu w Gardzienicach odbyłwa się jednodniowy warsztat teatralny prowadzony przez pracowników artystycznych Ośrodka oraz prezentacje filmów ze spektakli i wyjazdów zagranicznych.

1 – 18 lutego, Japonia (Tokio) – Rekonesans Włodzimierza Staniewskiego w Japonii. W trakcie pobytu odbywa się szereg spotkań poświęconych prezentacji osiągnięć Ośrodka oraz rozmowy przygotowujące tournée w Japonii.

4 – 8 lutego, Niemcy (Berlin) – Wyjazd aktorów OPT na Międzynarodowy Festiwal Multimedialny TRANSMEDIALE’05, motto: BASIC, Haus der Kulturen der Welt. Uczestnicy ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Azji pokazują swoje prace w ciągu pięciu dni festiwalu.

18 – 19 lutego – Nocny Maraton Animacji Węgierskiej. Dwa pokazy filmów zorganizowane w kinie Bajka w Lublinie. Łącznie pokazano ponad 100 filmów obejmujących prezentację klasycznych osiągnięć animacji węgierskiej od początku lat 60. do końca 90.  

14 – 20 marca, Rosja (Moskwa) – Wyjazd artystów Teatru „Gardzienice” do Moskwy w ramach projektu „Polski teatr wczoraj i dziś”. Prezentacje spektaklu ELEKTRA, klasa mistrzowska Włodzimierza Staniewskiego dla rosyjskich aktorów i reżyserów, pokazy filmów Ośrodka, obrady z udziałem teatrologów: prof. Leszka Kolankiewicza, prof. Grzegorza Niziołka, prof. Alison Hodge oraz Włodzimierza Staniewskiego.

4 – 24 kwietnia, USA (Nowy Jork) – Pobyt zespołu Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” w Nowym Jorku. Występy Ośrodka odbywają się we współpracy z La MaMa Experrimental Theatre Club. Prezentacje spektaklu ELEKTRA, sesje warsztatowe prowadzone przez Włodzimierza Staniewskiego i aktorów OPT, pokazy filmów z archiwum Ośrodka oraz wykłady Włodzimierza Staniewskiego.

9 kwietnia – 9 maja – „Światło podziemia” – wystawa szkła artystycznego tworzonego przez Martina Muranicę.

18 maja – 10 czerwca – „Kolumna sztuki” – wystawa nieformalnej grupy artystycznej skupiającej studentów i absolwentów Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie i innych polskich uczelni artystycznych.

24 lipca – 7 sierpnia, Wielka Brytania (Londyn) – Wyjazd na zaproszenie dyrekcji National Theatre Studio w Londynie. Klasa mistrzowska Włodzimierza Staniewskiego we współpracy z aktorami OPT oraz konsultacje naukowe z prof. Olivierem Taplinem z Oxford University.

30 września – 1 października – Pokazy przedpremierowe WAZY FRANÇOIS. Premiera odbyła się w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Konfrontacje” 9 października 2005 w Gardzienicach.

W każdym miesiącu kilkakrotnie odbywają się Maratony Teatralne „Kosmos Gardzienic” oraz sesja Akademii Praktyk Teatralnych.

Styczeń – Etiuda Filmowa Non Stop: pokaz fińskich filmów animowanych w lubelskim Kinie Bajka zorganizowany w ramach działalności Galerii Gardzienice – 10 filmów w reżyserii czołowych fińskich twórców animacji.

29 stycznia – 12 lutego, Wielka Brytania (Londyn) – Pobyt zespołu Teatru „Gardzienice” w Barbican Centre w Londynie – jednym z największych europejskich centrów artystycznych. Prezentacje spektakli METAMORFOZY ELEKTRA, warsztaty dla aktorów i reżyserów, prezentacja filmów o OPT, spotkanie Włodzimierza Staniewskiego z publicznością oraz jego wykład w Magdalen College w Oksfordzie.

Marzec – Wystawa malarstwa Miry Żelechower-Aleksiun „Światło midraszy” w Galerii „Gardzienice”; wykład artystki na temat midraszy (opowiadań na temat Tory z użyciem sentencji i przypowieści).

30 marca – 3 kwietnia, Norwegia (Vestfold) – Rekonesans artystów OPT w Norwegii na zaproszenie zaprzyjaźnionego teatru eksperymentalnego Stella Polaris na festiwal „Narrenes dager”.

Kwiecień – Wieczór autorski z austriackim pisarzem Karlem-Markusem Gaußem. Prowadzi je publicysta i krytyk literacki Roman Kurkiewicz, bierze w nim udział również dyrektor Austriackiego Centrum Kultury, dr Walter Maria Stojan. Prezentowano dwie książki autora: Psożercy ze Svinii oraz Umierający Europejczycy.

Kwiecień – V Węgierska Wiosna Filmowa – pokaz pięciu węgierskich filmów wyróżnionych na najważniejszych festiwalach filmowych (Cudowna JuliaCzarna szczotka, Ścieżki światła, Żegnaj, Los utracony).

Kwiecień, Grecja – Rekonesans Włodzimierza Staniewskiego w związku z występami teatru GARDZIENICE na festiwalu w Sikiona w sierpniu 2006 r.

Maj – Wystawa multimedialna „Wspólne dziedzictwo – przywracanie pamięci” poświęcona sytuacji zabytków na terenach dawnych Kresów. Dyskusja panelowa w refektarzu klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie nt. wspólnego dziedzictwa kulturowego na terenie dawnych wschodnich ziem Rzeczypospolitej oraz koncert zespołu Pro Musica Antiqua w bazylice Dominikanów.

Czerwiec, Warszawa – Wykład Włodzimierza Staniewskiego „Praktykowanie Humanistyki” połączony z prezentacją pracy Ośrodka Praktyk Teatralnych w ramach jubileuszu trzydziestolecia Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Czerwiec – Spotkanie autorskie z Andrzejem Stasiukiem, laureatem literackiej nagrody Nike 2005. Autor przedstawia swój nowy dramat Noc, czyli słowiańsko-germańska tragifarsa medyczna. Aranżację muzyczną spotkania przygotowuje muzyk i kompozytor jazzowy muzyk Mikołaj Trzaska.

Czerwiec – Lubelska edycja Międzynarodowego Festiwalu Literackiego „Znikająca Europa” w Sali Konferencyjnej Trybunału Koronnego przy Rynku Starego Miasta. Dyskusje panelowe „Pogranicza Europy” z udziałem pisarzy Jurija Andruchowycza (Ukraina), Andreja Dyńki (Białoruś), Mariusa Ivaškevičiusa (Litwa), Andrzeja Stasiuka (Polska), Karla-Markusa Gaußa (Austria), Lavinii Greenlaw (Anglia), Tatjany Gromačkiej (Chorwacja), Vetle lid Larssen (Norwegia), Dagmar Leupold (Niemcy), Caroli Susani (Włochy), Fatos Lubonja (Albania), Christopha Ransmayra (Austria), Svetlany Vasilenko (Rosja).

Lipiec – Wystawa malarstwa i promocja debiutu młodej lubelskiej artystki Agnieszki Wójtowicz.

Lipiec, Olsztyn – Udział zespołu Ośrodka Praktyk Teatralnych w III Międzynarodowym Letnim Festiwalu „Na pomostach”. Na scenie Teatru im. Stefana Jaracza zaprezentowane zostały  METAMORFOZY i ELEKTRA. Spektaklom towarzyszy pokaz multimedialny „Ifigenia w Aulidzie”. W ramach festiwalu odbywa się również klasa mistrzowska Włodzimierza Staniewskiego i pokaz filmów z archiwum Ośrodka.

Sierpień – Koncert Nady Golski z zespołem 101 Candles Orchestra z Australii i Nowej Zelandii w ramach cyklu „Muzyka świata”.

Sierpień, Grecja – Udział zespołu Ośrodka Praktyk Teatralnych w Międzynarodowych Spotkaniach Dramatu Antycznego. W ramach tego wyjazdu zaprezentowane zostają specjalnie przygotowane plenerowe wersje spektakli METAMORFOZY i ELEKTRA. Sympozjum, podczas którego Włodzimierz Staniewski wygłasza wykład oraz warsztat prowadzony przez aktorów Teatru „Gardzienice”.

Wrzesień, USA – Rekonesans Włodzimierza Staniewskiego w celu przygotowania występów Ośrodka w USA w 2007 r.

Wrzesień – Spotkanie Literackie z pisarką chorwacką, Dubrawką Ugresic. Spotkanie prowadzi Justyna Jaworska z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, tłumaczy Dorota Jowanka Cirlić. Prezentowane jest szerokie spektrum twórczości literackiej Dubravki Ugresić ze szczególnym omówieniem dwóch najnowszych pozycji wydawniczych: powieści Ministerstwo Bólu i zbioru esejów Kultura kłamstwa (eseje antypolityczne). Wystawa prac współczesnych czeskich artystów plastyków „Czeska piwnica” w Galerii „Gardzienice”.

Październik – Staż dla studentów Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Program obejmuje zajęcia warsztatowe prowadzone przez aktorów OPT – ćwiczenia ruchowe i muzyczne zainspirowane ikonografią antyczną, a także pokazy filmów z archiwum Ośrodka oraz wykład Włodzimierza Staniewskiego.

Październik, Wielka Brytania (Glasgow) – Rekonesans Włodzimierza Staniewskiego w Szkocji na zaproszenie Royal Scottish Academy of Music and Drama.

28 października – 14 listopada, Japonia (Tokio) – Wyjazd z programem artystyczno-dydaktycznym na zaproszenie teatru X-Cai (prowadzonego przez p. Misako Ueda). Pięciodniowa sesja warsztatowa w Teatrze X-Cai. Wykład Włodzimierza Staniewskiego na Uniwersytecie Waseda dotyczący pracy nad tragedią antyczną. Wystąpieniu towarzyszą pokazy technik aktorskich w wykonaniu aktorów Teatru „Gardzienice” oraz prezentacje multimedialne.

Grudzień – Koncert męskiej grupy archaicznego śpiewu wielogłosowego Ergjeria z Gjirokaster w Albanii w ramach cyklu „Muzyka świata”.

Grudzień – Impreza edukacyjno-artystyczna w ramach projektu edukacyjnego dla dzieci z lokalnej społeczności Gardzienic i okolic. Przedstawienie „Ludowa szopka polska” w lubelskim Teatrze Lalki i Aktora im. H. Ch. Andersena.

Grudzień – Wystawa „Złota Gałąź” w Galerii „Gardzienice”.

W każdym miesiącu kilkakrotnie odbywają się Maratony Teatralne „Kosmos Gardzienic” oraz sesja Akademii Praktyk Teatralnych.

Styczeń – Zgromadzenie Noworoczne. Koncerty zespołów „Huc mi ta huc” i „Dziczka”.

Luty – Trzydniowe warsztaty teatralne dla grupy młodych reżyserów i aktorów z Iranu zrealizowane we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz zdjęcia próbne do filmu na podstawie ELEKTRY.

Marzec, Warszawa – Konferencja „Chautauqua w Polsce” zorganizowana na prośbę ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Marzec – Konferencja nt. rejestracji osiągnięć artystycznych OPT przez Telewizję Polską z udziałem min. Krzysztofa Domagalika, Tadeusza Rakowskiego, Nataszy Czapskiej, Wojciecha Staronia, Jolanty Ptaszyńskiej oraz aktorów „Gardzienice”.

Kwiecień – Pobyt artystyczny w Gardzienicach grupy teatralnej Alison Hodge z Wielkiej Brytanii. W czasie sesji grupa teatralna Alison Hodge pracuje nad przedstawieniem Lorca. Alison Hodge oraz jej aktorzy prowadzą także sesję warsztatową dla studentów Akademii Praktyk Teatralnych.

Maj, Kraków – Projekt artystyczny w koprodukcji z Narodowym Teatrem Starym w Krakowie w ramach festiwalu „ Antyk. Re_wizje”.

10 – 16 maja, Kraków – Próby w Teatrze Starym (Scena Kameralna i sala prób) do nowego przedstawienia IFIGENIA W AULIDZIE oraz spektaklu ELEKTRA.

17 – 20 maja, Kraków – Pierwsze przedpremierowe wykonania przedstawienia IFIGENIA W AULIDZIE w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego. Odbywają się również 2 sesje naukowe z udziałem Ośrodka Praktyk Teatralnych: „Dwa teatry – dwa światy” – konferencja poświęcona różnym modelom teatru Juliusza Osterwy i Teatru „Gardzienice” oraz sympozjum „Teatr i rytuał” z udziałem min. prof. Olivera Taplina (Oxford University) i prof. Richarda Seaforda (University of Exeter) zorganizowane przez Stary Teatr.

Czerwiec – Dyplomowe prezentacje prac studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z pracowni Mikołaja Smoczyńskiego oraz prof. Adama Myjaka. Wystawa malarstwa Tadeusza Paszki – prace z „Cyklu wiejskiego” powstałe w ciągu ponad 30 lat pracy twórczej artysty. Spotkanie literackie z albańskim pisarzem, Fatosem Kongoli, które prowadzi Andrzej Stasiuk, a tłumaczy Dorota Horodyska. Albański twórca prezentował swą najnowszą powieść pt. Psia skóra.

Czerwiec – Międzynarodowy Letni Staż Teatralny (Intensive Summer Work Session) w Gardzienicach. Bierze w nim udział kilkunastu młodych aktorów i reżyserów z zagranicy (Kanada, Stany Zjednoczone, Anglia, Grecja) oraz studenci Akademii Praktyk Teatralnych.

22 czerwca – 5 lipca, Japonia (Tokio) – Wyjazd Włodzimierza Staniewskiego i aktorów Ośrodka do Tokio. W ramach wyjazdu odbywają się wykłady Włodzimierza Staniewskiego, jego klasy mistrzowskie we współpracy z aktorami Teatru „Gardzienice”, prezentacje archiwalnych filmów oraz publikacji poświęconych Teatrowi „Gardzienice” (w tym tłumaczonej na język japoński książki Staniewskiego Hidden Territories).

Lipiec, Grecja –  Wykład Włodzimierza Staniewskiego na Międzynarodowych Spotkaniach Dramatu Antycznego połączony z demonstracją pracy aktorów Teatru „Gardzienice”. Pobyt w Grecji jest także okazją do odbycia szeregu spotkań roboczych w sprawie wspólnych projektów artystycznych z przedstawicielami greckich instytucji kultury oraz osób i organizacji zaangażowanych w polsko-grecką współpracę kulturalną.

Sierpień, Stany Zjednoczone – Rekonesans Wojciecha Golemana na zaproszenie Departamentu Stanu w ramach projektu Chautauqua Movement for Poland w celu zbadania możliwości przeszczepienia na grunt polski doświadczeń i modelu działania amerykańskich programów Chauatauqua – ośrodków położonych na prowincji, które łączą ofertę edukacyjną, kulturalną, rekreacyjną z ekumenizmem kulturowym.

Sierpień, Kraków – Nagranie muzyki do nowego przedstawienia IFIGENIA W AULIDZIE w studiu muzycznym Polskiego Radia Kraków. Bierze w nim udział dwudziestodwuosobowa orkiestra pod kierunkiem Mikołaja Blajdy.

Wrzesień, Grecja (Ateny) – Rekonesans Włodzimierza Staniewskiego.

Wrzesień – Warsztaty dla grupy instruktorów kultury Sił Zbrojnych z całej Polski. Poświęcone są zasadom prowadzenia instytucji kultury (na przykładzie Teatru „Gardzienice”) oraz dorobkowi artystycznemu Ośrodka.

Wrzesień – Wystawa ceramiki Alicji Kupiec w Galerii Gardzienice.

30 września – 22 października, USA – Pobyt artystyczny zespołu Ośrodka Praktyk Teatralnych GARDZIENICE w Stanach Zjednoczonych. W ramach projektu ma miejsce międzynarodowa premiera nowej produkcji Teatru „Gardzienice” – IFIGENII W AULIDZIE. Wykłady Włodzimierza Staniewskiego oraz klasy mistrzowskie na uniwersytetach stanowych. Podczas pobytu w Nowym Jorku zostaje sporządzona przez Wojciecha Staronia dokumentacja filmowa spektakli, sesji warsztatowych, wykładów i prezentacji.

Październik – Spotkanie literackie z Andrzejem Bieńkowskim i jego książką Sprzedana muzyka. Prowadzi je Ewa Grochowska, oprawę muzyczną stanowią występy tradycyjnego skrzypka, Stanisława Głaza oraz koncert zespołu pieśni i tańca tradycyjnego „Tsiskari-Abjari” z Gruzji.

Listopad – Wystawa Miry Żelechower-Aleksiun „Kalendarz pamięci wg Brunona Schulza” w Galerii Gardzienice. Wystawa jest przygotowana w ramach projektu „Schulzowska jesień. Lublin – Drohobycz 2007” obejmującego spotkania poświęcone biografii i twórczości drohobyckiego pisarza.

Grudzień – Wieczór literacki w ramach cyklu „Spotkania literackie Gardzienice – Czarne” ze szwedzką pisarką Anne Swärd. Wieczór połączony jest z promocją jej najnowszej powieści Lato Polarne. Spotkanie prowadzi krytyk literacki Magdalena Patryas, tłumaczy Bogumiła Ratajczak.

 

W każdym miesiącu kilkakrotnie odbywają się Maratony Teatralne „Kosmos Gardzienic” oraz sesja Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

Styczeń, Warszawa – Zimowa rezydencja Ośrodka Praktyk Teatralnych GARDZIENICE w Warszawie. „Teatr obiecany”: 30 lat Gardzienic” – Międzynarodowa Konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jako wydarzenia towarzyszące odbywają się prezentacje spektakli Ośrodka, projekcje archiwalnych filmów, sesje warsztatowe, panele dyskusyjne, konferencja prasowa oraz wystawa „303 zdjęcia z historii Gardzienic”.

Styczeń – Wystawa „Wewnątrz” w Galerii „Gardzienice”. Rysunki Kosmy Ostrowskiego oraz obiekty Magdaleny Kary.

Luty, Wrocław – Latająca Akademia Praktyk Teatralnych zorganizowana we Wrocławiu przez Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Projekt obejmuje prezentacje spektakli z repertuaru Ośrodka, zgromadzenia oraz sesje warsztatowe.

28 lutego – Koncert gardzienickich pieśni. Jest to zbiór pieśni i monologów pochodzących z repertuaru Teatru „Gardzienice” z 30 lat istnienia teatru. Otwarcie wystawy „303 zdjęcia z historii Gardzienic” – wybór fotografii z archiwum OPT pokazujących najciekawsze wydarzenia z historii Teatru „Gardzienice”.

Marzec – Wystawa rzeźb Sylwestra Ambroziaka w Galerii „Gardzienice” zatytułowana „Rosemary’s babies”. Spotkanie z prof. Janem Tomaszem Grossem, historykiem i socjologiem, autorem głośnej książki Strach. Antysemityzm po wojnie. Historia moralnej zapaści.

Marzec, Chiny (Hongkong) – Włodzimierz Staniewski oraz aktorzy Teatru „Gardzienice” przebywają w Hongkongu na zaproszenie On and On Theatre Workshop oraz Akademii Sztuk Widowiskowych w Hongkongu. Włodzimierz Staniewski wygłasza wykład „Praktykowanie Humanistyki” dla studentów oraz praktyków teatralnych. Klasa mistrzowska Włodzimierza Staniewskiego z udziałem aktorów Teatru „Gardzienice” dla studentów Akademii.

Marzec, Japonia – Rekonesans Włodzimierza Staniewskiego w związku z przygotowaniem projektów artystycznych, w tym wizyty w Lublinie i Gardzienicach w czerwcu 2008 r. mistrza Zen, Roshiego Harada Tangena.

Kwiecień – Warsztaty multimedialne w Galerii „Gardzienice” prowadzone przez pedagogów i studentów Katedry Intermediów Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wykłady prof. Antoniego Porczaka „Sztuka w dobie rzeczywistości medialnej” oraz prof. Artura Tajbera „Performance dziś”. Pokazy dokumentacji prac studentów oraz obiektu interaktywnego Małgorzaty Kołodziej.

Maj – Wystawa instalacji malarskiej Aliny Bloch „Między Ziemią a Niebem” w Galerii „Gardzienice”.

Maj, Lublin, Warszawa, Kraków – Spotkania literackie z ukraińskim pisarzem i poetą młodego pokolenia, Serhijem Żadanem. Autor czyta wiersze i fragmenty prozy ze swojej najnowszej książki Hymn demokratycznej młodzieży przy akompaniamencie zespołu Sobaki w kosmosie z Charkowa.

Czerwiec – Wizyta japońskiego mistrza Zen, Roshiego Harada Tangena, w ramach projektu „Gardzienice – planeta teatru”. Jego wizyta w Polsce obejmuje również spotkanie ekumeniczne „Mały Asyż” w bazylice OO. Dominikanów z udziałem ks. abp Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego, prowadzone przez O. Tomasza Dostatniego. Głównym elementem spotkania jest wspólna modlitwa o pokój.

Czerwiec, Norwegia (Porsgrunn) – Włodzimierz Staniewski oraz artyści Teatru „Gardzienice” przebywają w Porsgrunn podczas International Theatre Festival. Prezentacje spektakli ośrodka oraz wykłady Włodzimierza Staniewskiego.

Lipiec, Grecja (Delfy) – Pobyt artystyczny zespołu Teatru „Gardzienice” w Grecji. Udział w festiwalu Meeting of Young Artists, wyprawa do Groty Korykejskiej, realizacja zdjęć do filmu IFIGENIA W AULIDZIE (w ramach projektu Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego), klasy mistrzowskie Włodzimierza Staniewskiego oraz spektakle z repertuaru Ośrodka.

Wrzesień – Międzynarodowa Sesja Warsztatowa w Gardzienicach – „Kosmos 2008”.

Wrzesień – Wystawa fotografii Roberta Danieluka pt. „LOMOwschód” w Galerii „Gardzienice”.

Październik – Warsztaty tradycyjnego tańca gruzińskiego prowadzone przez artystów goszczącego w Gardzienicach i Lublinie zespołu Abjari-Georgia Dance Folk Group z Tbilisi.

Listopad – Spotkanie literackie ze szkockim pisarzem młodego pokolenia, Danielem Kalderem, i promocja pierwszej książki autora Zaginiony kosmonauta. Zapiski antyturysty.

Listopad – Wystawa fotografii Wacława Wantucha „Akt” w Galerii „Gardzienice”. Wernisaż wystawy uświetnił koncert jazzowy młodego lubelskiego muzyka, Błażeja Gębury.

Listopad – Koncert zespołu Janusz Prusinowski Trio. Artyści zespołu przeprowadzają również warsztaty tradycyjnego polskiego śpiewu ludowego i gry.

Listopad, Łotwa (Ryga) – Udział artystów Teatru „Gardzienice” oraz Krzysztofa Globisza w Festiwalu Teatru Polskiego w Rydze. W ramach festiwalu Ośrodek Praktyk Teatralnych zaprezentował bogaty program artystyczny i edukacyjny. Wykład Włodzimierza Staniewskiego dla studentów Akademii Teatralnej w Rydze oraz pokaz wybranych fragmentów filmów z archiwum Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

Grudzień – Spotkanie literackie z rosyjskim pisarzem młodego pokolenia, Zacharem Prilepinem, połączone z promocją jego książki Sańkja.

W każdym miesiącu odbywają się Maratony Teatralne „Kosmos Gardzienic” oraz sesje Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

Styczeń:

24 stycznia – 2 lutego, Tel Awiw: Pobyt artystyczny Włodzimierza Staniewskiego oraz aktorów Teatru „Gardzienice” (M. Gołaj, M. Mrowca, J. Holcgreber) w Tel Awiwie w ramach Roku Polskiego. Klasa mistrzowska dla Wydziału Teatralnego Uniwersytetu Telawiwskiego oraz pokaz metod pracy Staniewskiego z udziałem aktorów Teatru „Gardzienice” i uczestników sesji warsztatowych.

Luty:

2 – 18 lutego, Aleksandria: Pobyt zespołu Teatru „Gardzienice” w Egipcie w ramach festiwalu „Creative Forum for Independent Theatre Groups (Europe-Mediterranean)” na zaproszenie Biblioteki Aleksandryjskiej. Prezentacje spektaklu ”Ifigenia w A…” z udziałem Chamber Orchestra of Bibliotheca Alexandrina pod batutą Mikołaja Bajdy.  

Wykłady Włodzimierza Staniewskiego i klasa mistrzowska aktorów Teatru „Gardzienice” w Instytucie Szwedzkim w ramach konferencji „A Dialogue on Theater. Theater in Today’s World: Is it a Life Necessity?” z udziałem twórców i naukowców z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Egiptu, Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Jordanii, Libanu, Malty, Holandii, Palestyny, Polski, Rumunii, Szkocji, Serbii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Syrii.

12 lutego – 12 marca: Wystawa malarstwa Marka Sobczyka „Psycho- / somo- / socjo – analiza”.

Marzec:

15 – 19 marca, Norwegia: Rekonesans Mariusza Gołaja i Wojciecha Golemana przed rezydencją Teatru „Gardzienice” w Norwegii w ramach projektu „Ogrody i ogrody teatru. Polsko-norweska wymiana rezydencjonalna teatrów”.

26 marca – 9 kwietnia: Wystawa malarstwa i fotografii Andrzeja Bieńkowskiego „Muzyka Odnaleziona. Muzykanci” w Galerii „Gardzienice”. Otwarcie uświetnił autor, prezentując nowe wydawnictwa: Cztery strony Rawy, Kajocy. Wokół Kędzierskich oraz Koniec basów. Kraśnica. Opoczyńskie, a także film dokumentalny ”Muzyka żydowska w pamięci wiejskich muzykantów”. Spotkaniu towarzyszy koncert zespołu Janiny Bździuch z Łukowej koło Biłgoraja (odbywający się w ramach cyklu „Muzyka świata”).

Kwiecień:

29 kwietnia – 5 maja, Gruzja: Rekonesans Włodzimierza Staniewskiego w związku z pracą nad nowym spektaklem opartym na tekście ”Ifigenii w Taurydzie” Eurypidesa, wykorzystującym motywy gruzińskie (taniec, śpiew, choreografia). Rezultatem wizyty jest pobyt w Gardzienicach w maju 2009 grupy artystów z Gruzji (z zespołu Abjari-Georgia), którzy wzięli udział w próbach i przygotowaniach do nowego spektaklu, poprowadzili warsztaty oraz dali publiczną prezentację.

Maj:

14 – 16 maja, Jelenia Góra: Festiwal Muzyki Teatralnej w Jeleniej Górze zorganizowany przez Teatr Cinema (prowadzony przez Katarzynę i Zbigniewa Szumskich) oraz Filharmonię Dolnośląską. W ramach festiwalu odbywa się koncert Teatru „Gardzienice”.

27 maja, Warszawa: Premierowy pokaz filmu ”Ifigenia w A…” w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego, ze zdjęciami Wojciecha Staronia (prod. Polskie Wydawnictwo Audiowizualne) w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego.

28 maja – 15 lipca: Wystawa „Nikifor – Kashinath Chauhan – dwa oblicza prymitywizmu w sztuce” w Galerii „Gardzienice”. Na wystawie zostają zaprezentowane nigdy niepokazywane w Lublinie prace Nikifora Krynickiego pochodzące z Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Równocześnie prezentowane są rysunki Kashinatha Chauhana, czyściciela butów z Pune w Indiach, którego twórczość odkryli reżyserzy Krzysztof i Joanna Krauzowie podczas podróży do Indii. W czasie wernisażu odbywa się spotkanie z Krzysztofem Krauzem, który opowiada o kulisach powstawania filmu ”Mój Nikifor”. Następnie w klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie odbywa się jego publiczna projekcja.

29 maja – 1 czerwca: Wizyta przedstawicieli norweskiego teatru Stella Polaris – Kari Berge i Anette Andersen – w ramach projektu „Ogrody i ogrody teatru: Polsko-norweska wymiana rezydencjonalna teatrów”. Przygotowania do rezydencji norweskiej w Lublinie i Gardzienicach oraz realizacja filmu dokumentalno-promocyjnego.

Lipiec:

3 – 11 lipca, Delfy, Grecja: Wykład Włodzimierza Staniewskiego na temat pracy nad nowym przedstawieniem opartym na ”Ifigenii w Taurydzie” na Międzynarodowych Spotkaniach Dramatu Antycznego w Delfach. Wykładowi towarzyszy projekcja filmu ”Ifigenia w A…”. Wprowadzenie wygłasza prof. Christodoulos Yiallourides.

29 lipca – 28 sierpnia: Wystawa malarstwa Katarzyny Gawłowej z Zielonki w Galerii „Gardzienice”. Prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie.

Wrzesień:

1 września – 1 października: Wystawa Zdzisława Beksińskiego „Rysunki” połączona z projekcją filmu ”W hołdzie Beksińskiemu”. Na wernisażu wystawy o sztuce Zdzisława Beksińskiego opowiada Czesław Tarczyński, dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Autorami oprawy muzycznej wernisażu są muzycy Błażej Gębura (saksofon) i Adrian Czyżewski (skrzypce).

1 września – 28 września: Rezydencja Teatru „Gardzienice” w Norwegii. Odbywają się dwa koncerty utworów z repertuaru Teatru „Gardzienice” (w Midgar Historical Centre w Borre-Horten oraz w Fossnes Senter w Stokke), trzy trzydniowe sesje warsztatowe dla uczniów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Stokke oraz trzy prezentacje przedstawienia ”Ifigenia w A…” w Kulturkirken Jakob w Oslo.

Październik:

1 – 25 października: Rezydencja Norweska w Lublinie i Gardzienicach. Uroczyste otwarcie projektu połączone jest ze spektaklem grupy Stella Polaris (sceny z przedstawienia ”Trutor & Capitano”). W Galerii „Gardzienice” odbywa się multimedialny pokaz kostiumów i rekwizytów ze spektakli Stella Polaris oraz filmów z archiwum norweskiej grupy. Miejsce ma także sesja warsztatowa dla polskich entuzjastów teatru, praca nad przedstawieniami ”Sen Szamana” oraz ”Okręt głupców” oraz interaktywny spektakl ”Turniej” w wykonaniu artystów Stella Polaris.

Rezydencji towarzyszy konferencja „Ogrody” w Gardzienicach z udziałem W. Staniewskiego, P. Borga oraz czterech architektów i architektów krajobrazu (z Polski: J. Uścinowicz, M. Abrosiewicz, z Norwegii: R. Stange, K. Jorgensen).

Listopad:

5 – 6 listopada, Kraków: Udział Teatru „Gardzienice” w Międzynarodowym Festiwalu Literackim im. J. Conrada w Krakowie. Dwie prezentacje „Kosmosu Gardzienic”.

12 listopada – 22 listopada, Warszawa: Rezydencja Teatru „Gardzienice” w Warszawie współfinansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Partnerem projektu jest Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. W programie:

Konferencja prasowa z udziałem Włodzimierza Staniewskiego, Marka Kraszewskiego (dyrektor Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy), prof. Andrzeja Eliasza (rektora Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej) i kilkudziesięciu dziennikarzy. Prezentacja książki „Teatr Obiecany – 30 lat Gardzienic” z udziałem autorów (prof. Zbigniew Taranienko, prof. Wojciech Dudzik).

Koncert muzyki do spektaklu ”Ifigenia w A…” oraz innych teatralnych i filmowych utworów Zygmunta Koniecznego w wykonaniu aktorów Teatru „Gardzienice”, orkiestry Fresco Sonare pod dyrekcją Mikołaja Blajdy, z gościnnym udziałem Krzysztofa Globisza i solistów: Joanny Słowińskiej, Tadeusza Zięby, Leszka Hefi-Wiśniowieckiego.

Sesje warsztatowe prowadzona przez aktorów Teatru „Gardzienice”.

27 listopada: Premierowa wystawa fotografii Mikołaja Grynberga „Dużo Kobiet”. Oprawę muzyczną wernisażu zapewnia Błażej Gębura (saksofon altowy). Fotografie zostały wykonane w 9 miast: w Warszawie, Rio de Janeiro, Kijowie, Meksyku, Limie, Buenos Aires, Tel Avivie, Zanzibarze i Pekinie.

Grudzień:

1 – 4 grudnia, Wielka Brytania (Londyn): Pobyt w Rose Bruford College, w tym sesja warsztatowa prowadzona przez aktorów Teatru „Gardzienice” oraz otwarty wykład Włodzimierza Staniewskiego poświęcony filozofii pracy Teatru „Gardzienice” (z głównym naciskiem na realizację dramatu antycznego) ilustrowany projekcjami archiwalnymi i prezentacjami na żywo.

W każdym miesiącu odbywają się Maratony Teatralne „Kosmos Gardzienic” oraz sesje Akademii Praktyk Teatralnych.

Luty:

13 lutego: Zgromadzenie Noworoczne w Gardzienicach.

18 lutego – 24 marca: Wystawa malarstwa afrykańskiego „Tingatinga”. Prace prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Marzec:

23 – 31 marca, Japonia: Wyjazd Włodzimierza Staniewskiego do Japonii, gdzie miejsce ma szereg spotkań roboczych dotyczących przyszłej współpracy Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” z ośrodkami i artystami z Japonii.

29 marca, Warszawa: Sesja praktyk teatralnych dla więźniów w siedzibie Stowarzyszenia „Sławek” w Warszawie oraz w sali widowiskowej Ośrodka Kultury „Gocław” prowadzona przez aktorów Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” w ramach Festiwalu Ku Wolności.

Kwiecień:

8 kwietnia – 9 czerwca: Wystawy malarstwa Marka Leszczyńskiego „Oczekiwanie na muzykę”, „Portrety”, „Rykowiska”.

9 kwietnia, Łęczna: Sesja warsztatowa prowadzona przez aktorów Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” z „Teatro Gravite” kierowanym przez Tomasza Gładosza w Łęcznej (Łęczyński Ośrodek Kultury).

10 kwietnia: Sesja warsztatowa z Harcerskim Teatrem z Węgrowa prowadzonym przez Małgorzatę Janiuk.

22 kwietnia: Udział w Wadowickich Spotkaniach Teatralnych. W ramach tego festiwalu Ośrodek prezentuje przedstawienie ”Odyseja”.

Maj:

2 maja, Nowica: Teatr “Gardzienice” prezentuje dwa przedstawienia: ”Odyseję” oraz ”Nieludzką Com.Medię” na Spotkaniach Teatralnych INNOWICA.

7 maja: Wystawa prac Stanisława Ignacego Witkiewicza i innych artystów – „Witkacy i inni”.

Czerwiec:

10 – 15 czerwca, Grecja: Rekonesans Włodzimierza Staniewskiego.

17 czerwca: Gardzienice odwiedzają Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krzysztof Grabczuk, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Henryka Strojnowska, wicewojewoda lubelski. Goście wizytują obiekty kompleksu pałacowego, które mają zostać odnowione w ramach projektu „Budowy Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach”.

17 – 26 czerwca: Sesja warsztatowa z mnichami zenistycznego klasztoru w Japonii poświęcona praktykom i technikom śpiewu oraz deklamacji.

22 czerwca: Wystawa Jadwigi Kiciak „Koronkowa Robota; Obrazy i Rysunki”.

Lipiec:

5 – 18 lipca, Hiszpania: Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” realizuje projekt artystyczno-edukacyjny w Hiszpanii. W ramach inauguracji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Ribadavii prezentowany jest spektakl “Ifigenia w A…”. W ramach projektu odbywają się także klasy mistrzowskie Włodzimierza Staniewskiego oraz sesje warsztatowe prowadzone przez aktorów Teatru „Gardzienice”: Mariusza Gołaja, Joannę Holcgreber, Marcina Mrowcę, Agnieszkę Mendel.

12 lipca – 23 lipca: Wystawa „Bruno Schulz. Ekslibris Eroticis” z okazji 118 urodzin artysty. W galerii wyeksponowany jest oryginalny ekslibris „Ekslibris Erotica” wykonany przez Brunona Schulza dla Maksymiliana Goldsteina. Zaprezentowano także cykl obrazów Piotra Łucjana „Introdukcja”.

Wrzesień:

2 września – 3 października: Wystawa scenografii i rysunków Tadeusza Kantora z kolekcji Marii Stangret Kantor oraz fotografii Dietmara Bűhrera ze spektakli ”Wielopole, Wielopole” i ”Umarła klasa”.

Październik:

15 października – 15 listopada: Wystawa rysunków „W krainie różności Edmunda Monsiela”. Na wystawie zaprezentowano 16 prac Edmunda Monsiela, które zostały wypożyczone z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

22 – 24 października: Pierwsza, pilotażowa edycja Festiwalu Teatrów Błądzących.

Grudzień:

1 – 7 grudnia, Warszawa: Projekt „Staniewski i jego Gardzienice. Trzecia rezydencja w Warszawie” zorganizowany we współpracy z Biurem Kultury Miasta Stołecznego Warszawy oraz Teatrem Polskim im. . W ramach projektu na scenach Teatru Polskiego wystawiane są Indukcje Teatru Maat, Wydech Teatru Krzyk oraz spektakle z repertuaru teatru „Gardzienice”: NIELUDZKA COM.MEDIA, Elektra, IFIGENIA W A… (z gościnnym udziałem Krzysztofa Globisza i Andrzeja Seweryna) oraz pierwsza przedpremierowa prezentacja nowego przedstawienia GARDZIENIC – IFIGENIA W T…

16 grudnia – Wernisaż wystawy malarstwa Weroniki Karwowskiej „Portrety i Lustra”.

 

11 lutego – 13 marca: Wystawa prac Stasysa Eidrigeviciusa „Smutki”.

25 marca – 27 kwietnia: Wystawa fotografii Macieja Cieślaka „Bajka Masajska. Podróż inicjacyjna”.

Maj:

6 maja, Zabrze: W podziemnej Hali Pomp zabytkowej kopalni Guido prezentowany jest spektakl ”Elektra”. Organizatorem wydarzenia jest kopalnia Guido, a występ stanowi część szerszego artystycznego projektu „Teatr na Poziomie Ekstra”.

9 maja, Katowice: Pokaz spektaklu ”Ifigenia w A…” w Ruinach Teatru Miejskiego w Katowicach. Przedstawienie uświetnia obchody 15. rocznicy ponownego otwarcia sceny dawnego Teatru Victoria. Spektakl jest pokazywany w ramach 22. Gliwickich Spotkań Teatralnych.

26 maja – 21 czerwca: Wystawa plakatów teatralnych Rafała Olbińskiego „Plakaty/Rysunki”. Prezentowany jest duży zbiór plakatów wykonanych dla New York City Opera, a także dla opery filadelfijskiej oraz oper i teatrów polskich.

Czerwiec: Wystawa prac japońskiej artystki Sensui Oikawy „Pisane sercem”.

Sierpień: Wystawa tkaniny artystycznej Joanny Zemanek „Folklove” inspirowana wzorami ludowymi.

Wrzesień:

7 września: Nyogen Nowak oraz Ewa Hadydon wygłaszają wykład dotyczący związków sztuki japońskiej z religią Zen.

7 – 20 września: Wystawa malarstwa „Kurz ZEN”. W jej ramach prezentowane są inspirowane japońską sztuką i religią prace Nyogena Nowaka – mnicha Zen o polskim pochodzeniu – a także malarstwo ezoteryczne Ewy Hadydon.

10 – 22 września, USA: Włodzimierz Staniewski bierze udział programie wymiany organizowanym i finansowanym przez Forum Dialogu Między Narodami Polskim i Żydowskim. Wizyta służy podtrzymaniu stałej współpracy Ośrodka Praktyk Teatralnych z amerykańskim środowiskiem kulturotwórczym oraz przygotowaniu rezydencji Teatru „Gardzienice” w USA w 2012 lub 2013 roku.

Październik:

12 października: Wykład Jarosława Pajka – kustosza zbiorów Muzeum Rzeźby Współczesnej w Orońsku – na temat rzeźby polskiej II połowy XX wieku.

12 października – 17 listopada: Wystawa kolekcji Muzeum Rzeźby Współczesnej ze zbiorów Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Na ekspozycji prezentowane są prace czołowych polskich rzeźbiarzy II połowy XX wieku, w tym: Władysława Hasiora, Barbary Falender, Katarzyny Kobro, Bronisława Chromego, Adama Myjaka, Alfonsa Karnego, Adama Prockiego, Gustawa Zemły, Jacka Waltosia, Stanisława Kulona, Adolfa Ryszki oraz Jerzego Łukomskiego.

13 października: Przedstawiciele ministerstw kultury i spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej oraz Partnerstwa Wschodniego goszczą na Lubelszczyźnie w ramach Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. W Gardzienicach odbywa się dedykowany im pokaz spektakli w budowanym Spichlerzu oraz uroczyste Zgromadzenie w Szopie.

14 – 21 października, Ateny: Prezentacja najnowszego przedstawienia Teatru „Gardzienice” – ”Ifigenia w T…” oraz fragmentów spektaklu ”Ifigenia w A…”.

20 – 23 października: Druga edycja Festiwalu Teatrów Błądzących prezentującego dokonania artystów i grup teatralnych z Polski i różnych krajów Europy. W ramach festiwalu odbyły się także koncerty grup Neurasja, B.O.K. oraz Probanda, projekcje filmów Wojciecha Staronia oraz trzy panele dyskusyjne prowadzone przez prof. Ireneusza Guszpita z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Listopad:

23 – 27 listopada, Warszawa: Rezydencja Teatru „Gardzienice” w Warszawie pod hasłem „Staniewski i Jego Kulturalny Falanster”, obejmująca spektakle z repertuaru Ośrodka oraz wystawa multimedialna w Teatrze Polskim poświęcona historii Teatru „Gardzienice”.

28 – 30 listopada, Bruksela: Włodzimierz Staniewski bierze udział w debacie „European Trail – Re-Thinking Realities” podczas posiedzeń odbywających się w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W ramach konferencji wygłosił wykład nt. praktyk teatralnych jako symbolicznych interakcji w naturalnym środowisku teatru.

Grudzień: Wystawa ceramiki Oliwii Beszczyńskiej „Down to earth”.

11 grudnia: Dzień “Gardzienic” w TVP Kultura. Emisja filmu ”Ifigenia w A…” oraz rozmowy z Włodzimierzem Staniewskim, prof. Edith Hall, prof. Leszkiem Kolankiewiczem, Krzysztofem Bobińskim i aktorami Teatru „Gardzienice”.

15 grudnia 2011 – 15 stycznia 2012: Wystawa malarstwa na szkle Joanny Pawłat „Pokój z widokiem” z towarzyszącym wykładem artystki o związkach kultury Japonii z Polską.

W każdym miesiącu odbywają się Maratony Teatralne „Kosmos Gardzienic” oraz sesje Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Od początku roku trwają intensywne prace nad nowym przedstawieniem repertuarowym Teatru ”Znak Kaina” australijskiego reżysera Jamesa Brennana. W I połowie 2012 roku pod kierunkiem pracowników merytorycznych Ośrodka zostało przygotowane przedstawienie ”Supermarket i Narodowe VooDoo” (reż. Jacek Timingeriu) na podstawie „Dziennika pisanego później” Andrzeja Stasiuka.

23 lutego – 30 marca: Wystawa prac Franciszka Starowieyskiego „Franciszka Starowieyskiego sen o teatrze” obejmująca szkice i projekty scenografii do sztuk teatralnych pochodzące z kolekcji Teresy Starowieyskiej.

Kwiecień:

4 kwietnia – 8 maja: Wystawa „Niebiańska Pasja Doroty Lampart” obejmująca prace malarskie ludowej artystki inspirowane wątkami religijnymi. Prezentowane dzieła pochodzą z Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie.

18 – 28 kwietnia, Gruzja: Rekonesans Włodzimierza Staniewskiego, Joanny Holcgreber i Agnieszki Mendel. W ramach wyjazdu odbywają się: wykład Włodzimierza Staniewskiego, masterclass z grupą studentów Uniwersytetu Artystycznego w Batumi oraz trzydniowa sesja warsztatowa w Teatrze Aktora im. Tumanishvili w Tbilisi dla grupy aktorów i reżyserów gruzińskich. Wyjazd jest także podwaliną pod realizację filmu ze spektaklu ”Ifigenia w T…”. W tym celu Włodzimierz Staniewski oraz Jacek Petrycki odwiedzają potencjalne plenery i lokalizacje scen do planowanego filmu.

Maj:

9 – 14 maja, Armenia: Rekonesans Jamesa Brennana. Celem jest nawiązanie współpracy przy projektach artystycznych Teatru „Gardzienice”, w tym w przygotowywanym pod kierunkiem Brennana spektaklu ”Znak Kaina”.

18 – 19 maja: Przedpremierowe pokazy przedstawienia ”Supermarket i Narodowe VooDoo” (reż. Jacek Timingeriu) na podstawie „Dziennika pisanego później” Andrzeja Stasiuka w ramach „Kosmosu Gardzienic”.

31 maja: Wystawa „SacroPop” organizowana przez Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wspólnie z Galerią „Gardzienice” jako wydarzenie towarzyszące sesji naukowej „Wobec Sacrum: sztuka nie-sztuka”. W ramach wystawy prezentowane są prace twórców młodego pokolenia łączące wątki religijne oraz pop-kultury.

Czerwiec:

2 czerwca – 2 lipca: Wystawa „Trzynaście obrazów z Drogi do wolności”. Obejmuje obrazy olejne polskich malarzy II połowy XX w. (Leszka Sobockiego, Marka Sobczyka, Edwarda Dwurnika, Zbyluta Grzywacza, Pawła Susida, Marka Sapetty, Jacka Waltosia, Jacka Sienickiego, Łukasza Korolkiewicza) ze zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu. W ramach wernisażu wykład wygłosił Mieczysław Szewczuk – kierownik Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu.

15 i 16 czerwca: Premiera spektaklu ”Supermarket i Narodowe VooDoo” na podstawie „Dziennika pisanego później” Andrzeja Stasiuka w reżyserii Jacka Timingeriu.

22 – 27 czerwca, Bratysława: Udział artystów Teatru „Gardzienice” w festiwalu „Istropolitana Projekt 2012” w Bratysławie.

Październik:

4 października: Wernisaż wystawy fotografii Zdzisława Beksińskiego.

12 – 13 października: Premiera spektaklu ”Znak Kaina” w reż. Jamesa Brennana.

Grudzień:

6 grudnia: Wernisaż wystawy „Droga” Grażyny i Bogdana Markowskich.

14 grudnia: Spotkanie literackie z Ireneuszem Guszpitem „Dwa Teatry – Dwa światy. Opowieści”.

W I połowie 2013 r. trwają prace nad nowym przedstawieniem ośrodka – ORATORIUM PYTYJSKIM.

Przez cały rok w każdym miesiącu kilkakrotnie odbywają się Maratony Teatralne „Kosmos Gardzienic” oraz sesja Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

W 2013 roku odbywają się także 3 warsztaty tradycyjnej kaligrafii japońskiej oraz 3 warsztaty teatralno-plastyczne dla dzieci ze środowisk lokalnych.

18 stycznia – 20 lutego – Wystawa grafiki Marii Koldryn „Faktury Ziemi” na czterdziestolecie pracy artystycznej artystki.

22 stycznia – 20 lutego – Wystawa ukraińskiej artystki fotografki Oleksandry Radczenko „Tylko fotografia”..

28 lutego – 28 marca – Wystawa grafiki i malarstwa tuszem Andreasa Kolovosa.

16 – 20 marca – Wystawa wycinanek Elżbiety Majewskiej-Hernandez „Wewnętrzny Pejzaż”.

4 kwietnia – 3 maja – Wystawa miedziorytów i plakatów Eugeniusza Geta-Stankiewicza „Złota Legenda Geta-Stankiewicza”. Jest to wystawa indywidualna Eugeniusza Geta Stankiewicza w drugą rocznicę śmierci tego artysty. Składa się na nią zbiór 30 unikatowych miedziorytów ze zbiorów Galerii Sztuki Platon oraz 50 plakatów z kolekcji Muzeum Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

23 maja – 11 czerwca – Wystawa kaligrafii japońskiej Sensui Oikawy – „Habataki”. Na wystawie prezentowane są malowane tuszem ilustracje do dawnych i współczesnych poematów napisanych w kana, odwołujących się do barwnego okresu Heian.

24 – 25 maja, Warszawa – Prapremiera ORATORIUM PYTYJSKEGO w Warszawie.

16 czerwca – 19 lipca – Wystawa rzeźby H. Musiałowicza i fotografii M. Cieślaka „Henryk Musiałowicz – Odnowa – Maciej Cieślak – Od nowa”.

15 – 23 sierpnia – Wystawa malarstwa Stanisława Koguciuka pt. „Malarz z Pławanic” współorganizowana przez Galerię „Gardzienice” razem z Warsztatami Kultury w Lublinie.

26 – 29 września – Festiwal Otwarcia Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach –czterodniowy projekt artystyczny związany z otwarciem obiektów odbudowanych i zaadaptowanych na potrzeby artystyczne. Podczas Festiwalu odbywa się Międzynarodowe Sympozjum „Perspektywy mantyczne – wyrocznie, proroctwa, performatyka” poświęcone antycznemu teatrowi greckiemu i jego inspiracjom we współczesnym teatrze. Sympozjum z udziałem teatrologów, filologów klasycznych, historyków i innych specjalistów z kraju i ze świata. Odbywają się również premierowe prezentacje najnowszego przedstawienia z repertuaru Ośrodka pt. ORATORIUM PYTYJSKIE (reż. W. Staniewski) i spektaklu IFIGENIA W A…. Ponadto seanse filmów z archiwum Ośrodka, widowiska plenerowe, wystawy malarstwa, fotografii oraz ekspozycja wykopalisk archeologicznych.

11 – 21 października – Wystawa Malarstwa Ann-Karin Myklebostad „Błękitne Źródła”.

17 – 19 października – Festiwal Teatrów Błądzących prezentujący dokonania rokujących nadzieję młodych artystów i grup teatralnych z Polski i zagranicy.

23 października – 18 listopada – Wystawa malarstwa „Jej wszyscy Święci” Marii Wnęk, prace ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli.

25 – 27 października – I Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych – „Nowe kierunki badań teatralnych. W stulecie teatrologii w Polsce”. Program obejmuje liczne dyskusje panelowe i referaty. Podczas Zjazdu zaprezentowana zostaje nowo otwarta przestrzeń Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” wraz z towarzyszącymi ekspozycjami.

15 listopada – 12 grudnia, Indie – Rekonesans Włodzimierza Staniewskiego w Indiach. Podróż ma na celu prace rekonstrukcyjne w zakresie scenografii, kostiumów, układów ruchu scenicznego, interpretacji tekstu oraz multimediów do spektaklu Budowniczy Solnes, którego premiera miała miejsce w grudniu 2012 roku na Festiwalu w Delhi. Dodatkowym wyzwaniem jest też dokonanie adaptacji do zupełnie nowych warunków przestrzennych tzn. do sceny Birla Sabhagar, ulokowanej w Birla Mandir, największej Świątyni Kryszny w Indiach. Włodzimierz Staniewski odbywa również szereg spotkań dotyczących dalszej współpracy z przedstawicielami instytucji i środowisk artystycznych Indii.

21 listopada – 21 grudnia – Wystawa kaligrafii Franciszka Starowieyskiego pt. „Kaligrafia”Na ekspozycję składa się zbiór czarno-białych i barwnych kaligrafii opatrzonych grafikami oraz film dokumentalny z serii Franciszka Starowieyskiego gawędy o sztuce w reżyserii Władysława Jurkowa.

Styczeń:

17 stycznia: Wernisaż wystawy prac Katarzyny Hołdy „Lalki”.

17 – 28 stycznia, Teheran: Teatr „Gardzienice” uczestniczył w „32 International Theatre Fajdr Festival” w Iranie. W czasie pobytu w Teheranie Teatr „Gardzienice” pokazał sześciokrotnie spektakl “Oratorium Pytyjskie” przeprowadził warsztat dla grupy irańskich aktorów, reżyserów i artystów, odbyło się także seminarium Włodzimierza Staniewskiego o wizji i technik teatralnych praktykowanych od ponad 35 lat w Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

29 stycznia – 4 lutego: Włodzimierz Staniewski i Joanna Holcgreber wzięli udział w rekonesansie do Hormuzgan, południowej prowincji Iranu by sporządzić dokumentację pod kolejny etap projektu polsko-irańskiego – realizację filmu (doc-drama) „Ifigenia w Persji”.

Marzec: Wystawa fotografii Pawła Żaka.

Kwiecień: Wystawa rysunku Piotra Kmiecia.

Maj:

12 – 16 maja: Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” uczestniczył w międzynarodowym festiwalu teatralnym „Between. Pomiędzy” w Gdańsku i Sopocie. Pokazano spektakle: ”Oratorium Pytyjskie” i „Ifigenia w A…”.

18 maja: Wernisaż wystawy prac malarskich pt. „Teatralia” Sławomira Zwierza  prezentowana w Pałacu w Gardzienicach.

16 – 30 maja: Wystawa w Galerii „Gardzienice” pt. „Człowiek: ciało – umysł – egzystencja” współorganizowana z „Galerią 1” im. Bogusława  Słomki oraz Wydziałem Artystycznym UMCS.

30 maja: Całodzienny program dydaktyczno-artystyczny w ramach dla Liceum z Hrubieszowa. Uczestniczyło w nim 98 osób (młodzież licealna z Zespołu Szkół nr III im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie oraz opiekunowie).

Czerwiec:

20 czerwca: Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Bronisława Komorowskiego z Małżonką w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

26 czerwca: Kaja Kurczuk zaprezentowała w Galerii Gardzienice pracę dyplomową, zainspirowaną odnalezioną w 2008 roku na strychu kamienicy Rynek 4 w Lublinie kolekcją 2700 szklanych negatywów pt. „Twarze nieistniejącego miasta”.
28-30 czerwca: Trzydniowa sesja warsztatowa praktyk teatralnych dla Koła Naukowego Performatyków Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa (studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego z kierunków Filologia Polska i Performatyka).

Lipiec: XI Międzynarodowa Sesja Warsztatowa: „Summer Intensive – a Republic of Dreams” (11-24 lipca). W sesji tej wzięło udział 15 aktorów i reżyserów z Anglii, Szkocji, Grecji, Niemiec, Szwecji, Czech, Iranu, Indii, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Meksyku.

Sierpień: Wystawa „Zapomniane obrzędy ludowe” Bereniki Kowalskiej.

Wrzesień:

24 – 28 września: „India…, India… Festival” zrealizowany w Lublinie i Gardzienicach pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anny Komorowskiej, w 60-tą rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Republiką Indii. Festiwal został zrealizowany we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędem Marszałkowskim woj. Lubelskiego, Ambasadą Indii w Warszawie, Instytutem Kultury Polskiej w Delhi, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Thiasos Theatre w Londynie oraz Bollywood Lounge w Warszawie.

Październik: Wystawa malarstwa Michała Minora pt. „NIŻ OBYWATELSKI”

10-12 października: Konferencja: „Theatre for Conflict Resolution” (TANZANIA – UGANDA – POLAND – USA) zrealizowana przez Wydział “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Program składał się z konferencji międzynarodowej, Maratonu Teatralnego, filmów dokumentalnych, wystaw, spotkań i dyskusji.

23 – 26 października: Sesje kwalifikacyjne do Akademii Praktyk teatralnych. Do udziału w zajęciach XII Akademii Komisja Kwalifikacyjna wybrała 26 studentów. Sesje Akademii Praktyk Teatralnych.

Listopad: Wystawa „Fragile? / Kruche?” z pracami czterech artystek: Alicji Kupiec, Oliwii Beszczyńskiej, Sigrid Espelien (Norwegia), Petro Svobody (Australia).

7 i 15 listopada: Prezentacja spektaklu „Ostatni raz” na podstawie tekstu Henryka Ibsena „Budowniczy Solnes” w formie work in progress (spektakl dyplomowy XI Akademii Praktyk Teatralnych pod opieką artystyczną Włodzimierza Staniewskiego).

14 – 15 listopada: Festiwal: „Ukraina-Polska-Europa” oraz Międzynarodowy Panel Dyskusyjny: „Teatr i dramat w kulturach posttotalitarnych Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej” zrealizowany przez przez prof. Agnieszkę Matusiak (Wydział Ukrainistyki Uniwersytetu Wrocławskiego), prof. Ireneusza Guszpita (Uniwersytet Wrocławski), Włodzimierza Staniewskiego (Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”).

Listopad 2014 – kwiecień 2015 – Wystawa pt. „Tętno Majdanu”; fotogramy Ałeksieja Karpowycza

Listopad 2014 – styczeń 2015 – Wystawa rzeźby Jarosława Pajka „Dialog”.

Styczeń: Wystawa malarstwa „Labirynty” Karola Karwowskiego.

12 – 15 stycznia: Czterodniowa sesja praktyk teatralnych dla młodzieży z Zespołu Szkół Niepublicznych im. Emanuela Bułhaka w Wesołej.

Luty: Wystawa malarstwa „W Głębi” Karoliny Jarosławskiej i Klaudii Ka.   

Marzec:

13 – 14 marca: VI  Seminarium Otwarte projektu „Ofiara krwawa w starożytnej Grecji w świetle danych filologicznych”, prowadzenie prof. Krzysztof Bielawski. 

25 – 31 marca: Rezydencja warszawska. Projekt realizowany z Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Kolegium “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Teatralnym w Warszawie.

25 marca: Warsztaty cheironomii prowadzone przez Joannę Holcgreber i Mariusza Gołaja dla studentów wydziału “Artes Liberales” UW.

31 marca: W Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego odbyła się sesja artystyczno-naukowa pt.: „Dynowska – Gardzienice – Staniewski”.

Kwiecień:

16 kwietnia: Otwarcie Stałej Galerii Rzeźb prof. Adama Myjaka w Pałacu w Gardzienicach.

17 kwietnia: Spotkanie literackie ze Zbigniewem Parafianowiczem i Michałem  Potockim – autorami książki: „Wilki żyją poza prawem. Jak Janukowycz przegrał Ukrainę”.

Maj:

16 – 17 maja:  Konferencja naukowo-artystyczna z wykładem performatywnym prof. Krzysztofa Rutkowskiego „Objawienie i poezja wg Mickiewicza”.

21 – 28 maja: Prezentacje spektakli i sesje warsztatowe na Festiwalu „Inne Sytuacje” w Bydgoszczy.

28 – 31 maja: Europejski Festiwal Spotkań Filmowych „Przestrzenie Inspiracji”,  organizowany w Lublinie i Gardzienicach przy współpracy z Fundacją „Taki jestem!”. Animatorem i dyrektorem festiwalu była Katarzyna Kubacka, ambasadorem – Andrzej Seweryn.

28 – 31 maja – Zajęcia teatralno-filmowe ze studentami XII APT Gardzienice i grupą uczestników Festiwalu Edukacji Filmowej „Filmowe Ogrody Wyobraźni”.

Czerwiec: Rezydencja Ukraińskiego Teatru STUDiO А.К.Т. z Centrum Narodowego Sztuki Teatralnej im. Lesia Kurbasa w Kijowie.

20 czerwca: Prezentacja spektaklu ”Oratorium Pytyjskie” w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

29 – 30 czerwca, Oxford: Na zaproszenie Archive of Performances of Greek and Roman Drama Uniwersytetu w Oxfordzie, Włodzimierz Staniewski wygłosił wykład: „Wstęp do Ekologii Teatru” wzbogacony prezentacjami aktorskimi (M. Gołaj, J. Holcgreber, A. Dąbrowska, T. Oreshko).

Lipiec:

2 lipca: W ramach Forum Dialogu Między Narodami zaprezentowano Maraton Teatralny gościom z USA i Australii (American Jewish Community) .

19 – 29 lipca, a następnie  6 – 20 września: Rezydencja grupy studentów PWST w Krakowie i APT w Gardzienicach realizujących spektakl pt. „Hymny do nocy” wg Novalisa w reż. Macieja Gorczyńskiego.   

27 lipca – 8 sierpnia: Rezydencja grupy studentów warszawskiej Akademii Teatralnej w Gardzienicach; praca nad spektaklem w reż. Michała Zdunika.

Sierpień: Wystawa malarstwa „Korzenie” Karoliny Matyjaszkiewicz, współorganizowana wraz z Warsztatami Kultury w ramach Jarmarku Jagiellońskiego.

Wrzesień: wystawa fotograficzna „Kontakt” Macieja Cieślaka.                                                       

19 – 20 września:  Konferencja naukowa pt. „Sentio. Novalis” przygotowana z udziałem wybitnych polskich literaturoznawców i filozofów zajmujących się spuścizną Novalisa.

20 września: Prapremiera spektaklu „Hymny do nocy” w reż. Macieja Gorczyńskiego.

25 września: Seminarium dla nauczycieli pt. „Przestrzenie inspiracji. Edukacja filmowa w kontekście nowej podstawy programowej”.

Październik: Wystawa malarstwa i grafiki Jana Kantego Pawluśkiewicza „Sensy/Byty/Mary”.

15 – 18 października: V Międzynarodowy Festiwal Teatrów Błądzących. Tematem wiodącym Festiwalu były sztuki widowiskowe w kulturach posttotalitarnej Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-wschodniej oraz Persja w Europie, Europa w Persji.

Grudzień: Wystawa malarstwa „W scenerii miasta; Dokąd” Agnieszki Wójtowicz.

12 grudnia: Pokaz spektaklu „Hamlet” teatru Divadlo Contra ze Słowacji w ramach Maratonu Teatralnego Gardzienic.

Prócz tego: stała całoroczna ekspozycja multimedialna w zabytkowych piwnicach kompleksu pałacowego w Gardzienicach.

Całoroczna działalność pracowni Historii Bliskiej w Oficynie Północnej gromadzącej materiały dotyczące regionu oraz związków z nim Teatru „Gardzienice” (Gardzienice, Piaski, Lubelszczyzna), wyposażonej w nowoczesne technologie gromadzenia danych.

W każdym miesiącu odbył się Maraton Teatralny oraz sesja Akademii Praktyk Teatralnych.

Styczeń: Wystawa malarstwa Seweryna Jańskiego „Dym i minerał” (7.01 – 1.02).

Luty: Wystawa „Ulotność” Włodzimierza Dawidowicza. Wybór malarstwa i grafik artysty (4.02 – 23.02).

Marzec: Wystawa malarstwa i rysunku Andrzeja Strumiłło (10.02 – 10.04).

Kwiecień:  

14 kwietnia – 4 maja: Wystawa Magdaleny Wdowicz  Wierzbowskiej „Po prostu męża mi brakuje; Spotkanie z Wdowami” oraz „Tata”.

23 – 25 kwietnia: Sesja Warsztatowa Praktyk Teatralnych dla Koła Naukowego Teatrologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Maj:

14 – 15 maja: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna: Eurypides. Innowator –  poświęcona Eurypidesowi. Prelekcje wygłosili m.in. Yana Sistovari, Jadwiga Czerwińska, Małgorzata Budzowska, Aleksandra Klęczar, Wiktor Uhlig, Włodzimierz Staniewski, Edith Hall, Jon Hesk, Małgorzata Borowska, Jan Lech, Krzysztof Bielawski.
W ramach konferencji Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” wyprodukował spektakl Teatru Thiasos z Londynu “Hippolytos” wg Eurypidesa w reż. Yany Sisitovari. Jego polska premiera odbyła się w Gardzienicach dnia 14 maja.

16 – 18 maja, Warszawa: Na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego miały miejsce prezentacje spektaklu „Hippolytos” Teatru Thiasos (produkcja  OPT „Gardzienice”). W holu teatru przygotowano wystawę masek i kostiumów balijskich
i jawajskich.

18 maja: Warsztat pracy aktorskiej z maską balijską i warsztat balijskich formuł wokalno-rytmicznych prowadzony przez artystów z Teatru Thiasos dla studentów wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.

Czerwiec:

19 – 27 czerwca: Wystawa Joanny Pawłat “Industrialna Utopia, przekazana na tak delikatnym materiale jak szkło”.

4 – 23 czerwca: Wystawa malarstwa na jedwabiu “Okamgnienie” Katarzyny Porczak, Zygmunta Łukasiewicza i Aliny Bloch.

Lipiec:

4 lipca – 2 sierpnia” Rezydencja grupy teatralnej pracującej nad spektaklem “Nowe Ateny, czyli rzeczy spod róży kwiatu wyjawione światu” wg Benedykta Joachima Chmielowskiego w reż. Maciej Gorczyński (wówczas studenta 4. roku Wydziału Reżyserii i Dramatu PWST w Krakowie, absolwenta Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice”).

7 – 31 lipca: Wystawa plakat: “Orient Station – Chernobyl 30 + Fukushima 5”.

9 – 14 lipca, a następnie 21 – 25 września i 7 – 9 października: W ramach współpracy między Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice” i Wydziałem “Artes Liberales” UW odbyły się w Gardzienicach zjazdy studentów pracowni Ekologii Teatru wydziału Artes Liberales, prowadzonej przez Włodzimierza Staniewskiego. Studenci, razem z aktorami Teatru „Gardzienice” i zaproszonymi muzykami, pracowali nad artystyczno-naukowym esejem teatralnym, opartym na tekście Apulejusza “Metamorfozy albo Złoty Osioł” oraz esejach pisanych przez studentów w ramach zajęć W. Staniewskiego. Muzykę skomponował Jan Lech (student wydziału Artes Liberales).

Sierpień:

1 – 14 sierpnia: Rezydencja grupy teatralnej pracującej nad spektaklem “Szklane Serce” na motywach scenariusza Wernera Herzoga w reż. Radosława Stępnia (wówczas students drugiego roku Wydziału Reżyserii i Dramatu PWST w Krakowie). Dramaturgia i adaptacja sceniczna: Wiktor Uhlig.

9 – 20 sierpnia: Rezydencja grupy teatralnej pracującej nad spektaklem “Świadkowie, albo nasza mała stabilizacja” wg tekstu Tadeusza Różewicza w reż. Michała Zdunika (wówczas studenta trzeciego roku Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie). Dramaturgia: Zofia Gustowska (studentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie)

12 – 25 sierpnia: Wystawa makatek ze zbiorów Elżbiety i Piotra Branekovych.

22 sierpnia  – 1 września:  Dwunasta Międzynarodowa Sesja Warsztatowa “Summer Intensive”. W sesji wzięło udział 18 aktorów i reżyserów z Anglii, Włoch, Hiszpanii, Słowacji, Bułgarii, Turcji, Iranu, Australii, Stanów Zjednoczonych i Japonii.

Wrzesień:

3 września: W ramach programu pod patronatem Pary Prezydenckiej miało miejsce narodowe czytanie “Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. W specjalnym programie, przygotowanym na tę okazję przez aktorów i muzyków Teatru „Gardzienice”, wzięło także udział pięciu aktorów z zagranicy (uczestników Międzynarodowego Warsztatu Teatralnego: The Republic of Dreams), którzy czytali wybrane teksty Noblisty w języku angielskim, włoskim, hiszpańskim, francuskim, ukraińskim i rosyjskim. Prezentacja wzbogacona była o pierwsze hymny chrześcijańskie oraz multimedialny pokaz ikonografii nawiązującej do powieści.

27 – 31 września: Mariusz Gołaj, aktor Teatru „Gardzienice”, przebywał na zaproszenie Teatru DAKH z Kijowa na “Gogol Festival” na Ukrainie.

26 – 30 września: Sesja Warsztatowa Praktyk Teatralnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie.

Październik:

1 października: Na uroczystej inauguracji działalności Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” zaprezentował program artystyczny, poprzedzony orację Włodzimierza Staniewskiego.

7 października: Wernisaż wystawy instalacji malarskich Michaliny Wawrzyczek Klasik – „(NIE)REALNE”.

27 – 30 października: VI Festiwal Teatrów Błądzących. Zaprezentowano przedstawienia z kraju i z zagranicy, w tym premiery projektu „Generator Nadziei”.

Listopad:

16 – 18 listopada: Sesja Warsztatowa Praktyk Teatralnych dla uczniów IX Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego przy LART STUDIO w Krakowie (klasy o profilu aktorskim).

19 – 20 listopada: Sesja Warsztatowa Praktyk Teatralnych dla Liceum Ogólnokształcącego przy Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie.

Grudzień: Wystawa malarstwa Zbigniewa Olszewskiego – „Ukryta rzeczywistość”.

Odbyło się 8 Maratonów Teatralnych – a w ich ramach 27 wydarzeń artystycznych.

Styczeń: Wernisaż wystawy Agnieszki Wójtowicz “Przestrzeń miasta. Kolory”.

Luty:

13 lutego – 13 kwietnia: stacjonarny kurs APT w Gardzienicach dla studentów Rose Bruford College z Londynu.

18 lutego: Zgromadzenie Noworoczne, w ramach którego miały miejsce m.in.: występ studentów Rose Bruford College (Anglia), występ Teatru Satyrycznego ,,Zielona Mrówa” z Lublina i koncert wrocławskich muzyków jazzowych.

24 – 26 lutego: Sesja warsztatowa dla studentów Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie.

24 lutego: Wernisaż wystawa Katarzyny Hołdy “Kora/Persefona”.

Maj:

6 – 8 maja: Sesja warsztatowa dla studentów Koła Naukowego Teatrologów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

11 – 15 maja: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna: Eurypides. Innowator –  poświęcona Eurypidesowi jako największemu innowatorowi w historii teatru. Prelekcje wygłosili m.in. Prof. Edith Hall, Dr Rosie Wyles, Dr Aleksandra Klęczar, Prof. Krzysztof Bielawski, Jan Lech, Prof. Armand D’Angour, Dr Lucy Jackson, Maciej Rychły i Yana Sistovari.

Czerwiec:

3.06: Wernisaż wystawy Piotra Vanitas Tymochowicza “Somewhere else”.

14 – 15 czerwca: Pokazy eseju scenicznego “O Złotym Ośle, kobietach i pragnieniu” opartego na tekście Apulejusza z Madaury, zrealizowanego w ramach projektu naukowo-artystycznego przez Pracownię Ekologii Teatru przy Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

23 – 25 czerwca: III Festiwal Teatrów Młodzieżowych „Kalejdoskop” zorganizowany przez Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” we współpracy z Fundacją „Architekci Kultury”. Była to pierwsza edycja z trzech dotychczasowych zorganizowana w całości w Gardzienicach.

16 – 19 czerwca, Ukraina: Zespół Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” wraz z zaproszonymi artystami przebywał w Iwano-Frankowsku na Ukrainie, gdzie prezentował dyptyk teatralny ”Oratorium Pytyjskie”, w którego skład – oprócz tytułowego przedstawienia – weszła także specjalnie przygotowana kompozycja sceniczna oparta na “Ifigenii w Aulidzie” i “Ifigenii w Taurydzie” wg Eurypidesa, odnosząca się do obecnej sytuacji na Ukrainie.

Lipiec:  Rekonesans Anny Dąbrowskiej w Tanzanii na Wagogo Music Festival we wsi Chamwino i kilkunastu wioskach rejonów Dodoma (17-29 lipca).

Wrzesień: Festiwal – Jubileusz 40-lecia Teatru „Gardzienice” (28.09 – 1.10) Szczegóły: www.gardzienice.org/Festiwal-40-lecia.html 

Odbyły się 23 Maratony Teatralne, w ramach których zaprezentowano 52 spektakle i 22 pokazy filmowe.

Miało miejsce 10 sesji XIII rocznika Akademii  Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

 

Styczeń: Zgromadzenie Noworoczne w Pałacu w Gardzienicach

 

Luty – marzec: Wyjazd “Gardzienic” do Palestyny

W dniach 28 lutego – 14 marca, zespół Teatru „Gardzienice” przeprowadził intensywny kurs warsztatowy (7 godzin dziennie dla 24 uczestników). Zajęcia odbywały się początkowo w Sharek Youth Village – kompleksie treningowym Sharek Youth Forum znajdującym się w górach w pobliżu miejscowości Kufr Nameh, by na ostatnie 3 dni przenieść się do sal Palestinian Circus School w Birzeit.

Zajęcia warsztatowe odwoływały się do specyficznych, autorskich form treningu aktorskiego wypracowanych w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Aktorzy pracowali nad tekstami z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego oraz nad materiałem muzycznym i tańcami związanymi z polskimi i palestyńskimi obrzędami weselnymi. Teksty podawane były w językach: arabskim, polskim, angielskim.

Zwieńczeniem projektu były 4 publiczne prezentacje spektaklu, będącego owocem pracy warsztatowej nad materiałem z „Wesela” w 4 miastach Palestyny:  Birzeit-Ramallah (15.03), Nablus (17.03), Jenin (18.03) i Abu Dis (19.03).

 

 

Marzec: Wernisaż wystawy Katarzyny Adamek – Chase „Planetarium”.

Kwiecień: Wystawa malarstwa prof. Jacka Wojciechowskiego „Trzy Pejzaże”,

 

Maj:

10-13 maja: III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna „Eurypides – Innowator” zorganizowana we współpracy z Wydziałem Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz Teatrem Thiasos z Londynu. Referaty wygłosili między innymi prof. Oliver Taplin (Oxford University), prof. Fiona Macintosh (Oxford University), prof. Robin Lane Fox (Oxford University), prof. Jan Bremmer (Groningen University), prof. Małgorzata Borowska (Uniwersytet Warszawski), prof. Jadwiga Czerwińska (Uniwersytet Łódzki).

 

17-19 maja: Prezentacje spektaklu „Wesele” w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie

na Scenie Kameralnej. Przedstawienie grane było trzykrotnie, przy pełnej widowni. Występ odbył się na zaproszenie dyrekcji Narodowego Starego Teatru.

 

Czerwiec:

1 czerwca: Wernisaż wystawy malarstwa Marty Kunikowskiej – Mikulskiej „Dusze Polne”.

 

8-6 czerwca: Festiwal Teatrów Młodzieżowych „Kalejdoskop” (IV edycja)

W Festiwalu wzięło udział 13 amatorskich młodzieżowych grup teatralnych – 11 z Polski oraz jedna z Ukrainy i jedna ze Słowacji. Odbyło się 14 prezentacji spektakli, w tym 11 w ramach konkursu, i 3 pozakonkursowe – 2 gościnne oraz 1 w wykonaniu zespołu teatru „Gardzienice”. Wydarzenie zorganizowano we współpracy z Fundacją Architekci Kultury.

 

19 czerwca: Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” w TVP Kultura – projekt teatralno-filmowy, którego celem było przygotowanie dwugodzinnego materiału, emitowanego w TVP Kultura w dn. 19.06.2018 Na projekt złożyły się:

1) widowisko „Bronowice w Gardzienicach” 16.06, mające charakter spotkania z lokalnymi mieszkańcami (Gardzienic, gminy Piaski i okolic) oraz artystycznej biesiady, w trakcie której prezentowane były pieśni gardzienickie, a także utwory ludowe, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki weselnej. W widowisku, odbywającym się w  obiektach kompleksu pałacowo-parkowego w Gardzienicach, wzięła udział orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Piask. Całość została zarejestrowana przez Telewizję Polską, a nakręcone materiały zaprezentowano w formie kilkunastominutowego skrótu jako wstęp do bezpośredniej transmisji spektaklu „Wesele” w dn. 19.06.

2) Spektakl „Wesele: Wyspiański – Konieczny – Malczewski” – transmitowany na żywo w programie „TVP Kultura” w dn. 19.06.2018. Ekranizacja spektaklu jest dostępna w usłudze video-on-demand Telewizji Polskiej pod adresem:

https://vod.tvp.pl/video/wesele-wyspianskimalczewskikonieczny,wesele-wyspianskimalczewskikonieczny,37714664

3) Wywiad z Włodzimierzem Staniewskim – odbywający się bezpośrednio po spektaklu „Wesele: Wyspiański – Konieczny – Malczewski” w dn. 19.06 na scenie Spichlerza w Gardzienicach i na żywo transmitowany w TVP Kultura.

 

28 czerwca: Wystawa fotografii Yevgena Nikifirova, pt. “Zdekomunizowane: Radzieckie Mozaiki Ukrainy”, zorganizowana we współpracy z Warsztatami w Lublinie w ramach festiwalu „Inne Brzmienia.

 

Lipiec: Koncert Muzyki Antycznej „Gardzienic” z oracjami Włodzimierza Staniewskiego w  Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (4.07.2018).

 

Sierpień:

10-24 sierpnia: międzynarodowa sesja warsztatowa „Summer Intensive”.

17 sierpnia: wernisaż wystawa „Jej Wysokość Koronka Koniakowska” zorganizowana we współpracy z Warsztatami w Lublinie w ramach festiwalu „Jarmark Jagielloński”. Wśród autorek prac pokazanych na wystawie znalazły się: Marta Legierska, Zuzanna Ptak, Lucyna Bytow, Mariola Wojtas.

 

Wrzesień:

20 września: Wernisaż wystawy malarstwa Agnieszki Wójtowicz „Człowiek tłumu; Miasto”.

 

28-29 września: „Gardzienice – Generator  Nadziei” – Festiwal (w ramach cyklu Festiwalu Teatrów Błądzących).

 

Październik:

5-7 października: IV Wstęp do Sztuk Wyzwolonych – wydarzenie zorganizowane we współpracy z Wydziałem Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego z okazji inauguracji roku akademickiego.

 

18 października: Wernisaż wystawy „Coraz Bliżsi chwili, która zmieni nas w tchnienie” – malarstwo i rzeźba Wojciech Fangor z kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz w obiektywie Bogdana Sarwińskiego.

 

Listopad:

9 listopada: Wernisaż wystawy „Fangorowe Impresje” – związanej z projektem edukacji artystycznej „Wyeksponuj się”.

 

13 listopada: Jednodniowa wystawa „Magiczny Świat Fangora. Fangomagorie w dziecięcym wydaniu” – związana z projektem edukacji artystycznej „Wyeksponuj się”.

 

 

15 listopada: Wernisaż wystawy “Pogranicza” – rysunku Wojciecha Fangora i fotografii Bogdana Sarwińskiego. Wydarzeniem towarzyszącym wystawie była kolejna projekcja filmu „Przestrzenie Fangora” w reż. Piotra Weycherta oraz Pauliny Brzezińskiej w dn. 16.11.

 

16 listopada: Pierwsze warsztaty dla dzieci i młodzieży w Galerii “Gardzienice” (projekty: dziecięcy „Wyeksponuj się” i skierowany do młodzieży: Ze sztuką nam do twarzy”). Kolejne edycje miały miejsce 4, 5, 7, 10, 14 oraz 17 grudnia 2018.

 

 

Rezydencje artystyczne w Gardzienicach:

1) Projekt Dominika Gaca i Michała Kuźniaka z dziedziny muzyki eksperymentalnej.

Artyści pracowali w maju 2018 r. we wnętrzach pałacu w Gardzienicach nad nowym materiałem muzycznym specjalnie dostosowanym do gardzienickich wnętrz (w szczególności w kaplicy ariańskiej, charakteryzującej się wyjątkową akustyką). W perspektywie, wypracowany materiał muzycznym złoży się na wydanie płyty. Artyści wykorzystali między innymi instrumenty etniczne jak shruti box (instrument indyjski), psalterion, bęben, czy trembita.

 

2) Rezydencja Teatru Puk-Puk ze Świdnika. Młodzi artyści tworzący Teatr Puk-Puk działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku pracowali w dn. 14-16.12.2018 nad nowym przedstawieniem, z wykorzystaniem sal i innej infrastruktury OPT.

Od stycznia do grudnia 2019 odbyło się 21 Maratonów Teatralnych, obejmujących 48 prezentacji spektaklowych i 21 prezentacji filmowych. Prezentowano spektakle: Elektra, Ifigenia w Aulidzie, Ifigenia w Taurydzie, Oratorium Pytyjskie, Wesele.

W okresie od stycznia do października trwał program “Gardzienice – Generator Nadziei”, w którego ramach młodzi twórcy pracowali w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach nad realizacją trzech nowych przedsięwzięć artystycznych (Panienka, Schyłkiem dnia, Opera za trzy grosze), których premiera miała miejsce na początku października podczas Festiwalu XX(+2)-lecia Akademii Praktyk Teatralnych.

Od maja do września odbyło się osiem Niedziel Otwartych.

Od 12 lutego do 12 kwietnia trwała specjalna, dwumiesięczna sesja Akademii Praktyk Teatralnych skierowana do studentów Rose Bruford College w Londynie. Sesja objęła dwa miesiące intensywnej pracy warsztatowej w siedzibie Ośrodka w Gardzienicach.

W Galerii Gardzienice prezentowano 10 wystaw, a także prowadzono zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży w ramach dwóch projektów – “Wyeksponuj się” i “Ze sztuką nam do twarzy”.

Styczeń

17.01 – wernisaż wystawy rysunku Adama Serana “Zwierzyńczyk”. Wystawę można było oglądać do 30 stycznia

Luty

07.02 – wernisaż wystawy malarstwa Julity Malinowskiej “Relokacje”. Wystawę można było oglądać do 4 marca.

23.02 – w Pałacu odbyło się Zgromadzenie Noworoczne, na którego program złożyły się: koncert Orkiestry Dętej z Piask, koncert Zespołu Lubelskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, koncert w wykonaniu studentów Rose Bruford College z Londynu, koncert Tetiany Oreshko, Jacka Sribniaka i Anety Nieścior, koncert współpracujących z “Gardzienicami” Magdaleny Pamuły i Kacpra Lecha, spektakl “Pomówmy o przymierzu” na podstawie tekstów Stanisława Wyspiańskiego w wykonaniu aktorów i muzyków teatru “Gardzienice”.

Marzec

08 – 09.03 – w sali Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego odbyły się pokazy spektaklu dyplomowego XIII Akademii Praktyk Teatralnych “Finnegans Wake”, w rezyseri Macieja Gorczyńskiego.

14.03 – wernisaż wystawy malarstwa Andrzeja Cwaliny “Tribute to Fangor”. Wystawę można było oglądać do 30 marca.

Kwiecień

07.04 – wernisaż wystawy malarstwa Rafała Ereta “NOKTURNUM III”. Wystawę można było oglądać do 30 kwietnia.

Maj

09.05 – wernisaż wystawy fotografii Jarosława Koziary oraz rzeźby i rysunku Franciszka Żbika “Wszystko jest jednością. Wystawę można było oglądać do 2 czerwca.

24 – 26.05 – V Festiwal Teatrów Młodzieżowych “Kalejdoskop”. W festiwalu wzięło udział 12 amatorskich młodzieżowych grup teatralnych z Polski i jedna ze Słowacki. Odbyło się 14 prezentacji spektakli, w tym 10 w ramach konkursu, 3 gościnne i 1 pokaz w wykonaniu teatru “Gardzienice”.

Czerwiec

15 – 16.06 – sesja warsztatowa dla Koła Żywego Słowa działającego przy Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie.

20 – 29.06 – wyjazd teatru “Gardzienice” do Izraela i udział w festiwalu Jaffa Fest. W ramach udziału w festiwalu odbyły się prezentacje czterech spektakli z repertauru Ośrodka (Ifigenia w Aulidzie, Ifigenia w Taurydzie, Wesele, Elektra) w teatrze Gesher w Tel-Awiwie Jaffie (25.06) oraz w Gesher Club Theater w Tel Awiwie-Jaffie (27.06), a także Master Class Włodzimierza Staniewskiego dla studentów drugiego i trzeciego roku aktorstwa Nissan Nativ Acting Studio w Jaffie i spotkania z publicznością. Spektakle spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem (wyprzedano wszystkie bilety).

27.06 – wernisaż wystawy malarstwa Barbary Szeptuch “Szeptuch a”. Wystawę można było oglądać do 12 lipca.

Sierpień

16.08 – wernisaż wystawy porcelany “Miodem płynące” Stanisława Bracha, organizowana we współpracy z Warsztatami Kultury w Lublinie. Wystawę można było oglądać do 16 września.

28.08 – wernisaż wystawy obrazów Krystyny Rudzkiej Przychody oraz kolekcji bursztynu dra Lucjana Gazdy “Bursztynowy Trójkąt – Magiczny symbol Unii”. Wystawę można było oglądać do 14 października.

Wrzesień

11.09 – 14.09 – Odbyły się dwie dwudniowe sesje kwalifikacyjne do nowej, XIV Akademii Praktyk Teatralnych.

Październik

02 – 06.10 – Festiwal XX(+2)-lecia Akademii Praktyk Teatralnych. Myślą przewodnią festiwalu  było pokazanie dorobku artystycznego osób, które związane były z projektem Akademii Praktyk Teatralnych w ciągu ponad 20 lat jego realizacji. Wzięło w nim udział ponad 100 artystów związanych na pewnym etapie swojego życia z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice” wraz ze współpracownikami. Odbyło się ogółem 16 prezentacji spektaklowych, 8 koncertów, konferencja naukowa nt. „Pedagogika poprawiona”,             wystawa plastyczna i multimedialna             poświęcona historii Akademii Praktyk Teatralnych prezentowana częściowo we wnętrzach obiektów zespołu pałacowego a częściowo w plenerze – w parku pałacowym w Gardzienicach; przygotowanie i prezentacja filmu   dokumentalnego poświęconego Akademii Praktyk Teatralnych; wystąpienia absolwentów APT o       charakterze wykładów nt. „Moje rewelacyjne i niepowtarzalne życie w życiu i życie w sztuce” pokazujące znaczenie pobytu w Gardzienicach dla ich życia i kariery, a także przedpremierowy pokaz (próba otwarta) fragmentów nowego spektaklu teatru „Gardzienice” pt. Wyzwolenie, wg Stanisława Wyspiańskiego.

04 – 05.10 – konferencja “Pedagogika poprawiona”, w której wzięli udział, między innymi: prof. Tomasz Wiśniewski, prof. Zbigniew Benedyktowicz, prof. Krzysztof Bielawski, dr Katarzyna Kręglewska, Krzysztof Miklaszewski, Niamh Dowling, Alexia Kokkali.

18 – 20.10 – odbyła się sesja dla studentów Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego pt. V Wstęp do Sztuk Wyzwolonych, w ramach której odbyły się spotkania i dyskusje z kadrą Wydziału Artes Liberales, a także specjalne warsztaty teatralne.

24 – 27.10 – druga sesja XIV Akademii Praktyk Teatralnych

24.10 – wernisaż wystawy plakatów teatralnych Ryszarda Kai “Teatralny Bar Świata Małopolskiego – Ryszard Kaja”. Wystawę można było oglądać do 7 grudnia.

Listopad

23.11 – sesja warsztatowa dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Czackiego w Warszawie, przy współpracy z Fundacją “Humanistyczny Uniwersytet Młodzieżowy”.

28.11 – 01.12 – trzecia sesja XIV Akademii Praktyk Teatralnych.

Grudzień

11 – 15.12 – czwarta sesja XIV Akademii Praktyk Teatralnych.

13.12 – pierwsza, przedpremierowa prezentacja nowego spektaklu teatru “Gardzienice” – Wyzwolenie w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego i z muzyką Zygmunta Koniecznego. W pokazie wzięli udział studenci XIV APT.

19.12 – wernisaż wystawy współczesnych ikon pisanych metodą klasyczną przez uczestników warsztatów pisania ikon prowadzonych pod kierunkiem dra Mykolaja Sobolivskiego. Wystawę można było oglądać do 10 stycznia 2020 roku.

Rok 2020 był trudnym okresem w działalności Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Wynikało to z pandemii COVID-19 i spowodowanych przez nią ograniczeń w działalności instytucji kultury wprowadzonych przez władze Polski i innych krajów. Przyczyny te doprowadziły do zawieszenia tradycyjnej działalności Ośrodka (tj. wszelkich wydarzeń z publicznością) w okresie od połowy marca do końca maja 2020, a następnie od połowy października do końca roku. W konsekwencji okazało się konieczne przesunięcie części wydarzeń na rok 2021 lub ich odwołanie.

 

Od stycznia do grudnia 2020 roku odbyło się 11 Maratonów Teatralnych, obejmujących 22 prezentacje spektaklowe i 11 filmowych. Prezentowano spektakle: Ifigenia w Aulidzie, Ifigenia w Taurydzie, Oratorium Pytyjskie, Wesele.

 

Od czerwca do września odbyły się cztery Niedziele Otwarte.

 

W okresie od października do grudnia trwał program “Gardzienice – Generator Nadziei”, w którego ramach młodzi twórcy pracowali w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach nad realizacją dwóch nowych przedsięwzięć artystycznych: “Z gazet naszych codziennych” i “Męty odmęty”. Z uwagi na ograniczenia pandemiczne i zakaz organizowania wydarzeń z publicznością, spektakle zostały profesjonalnie zarejestrowane i wyemitowane na kanale Ośrodka na Facebooku w ramach projektu “Gardzienice Online”.

 

W Galerii Gardzienice odbyło się 13 warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach projektu “Ze sztuką nam do twarzy”. W Internecie odbył się też cykl 9 odcinków porad warsztatowych z cyklu “Sztuka w domu” oraz trzy wirtualne warsztaty dla dzieci.

Wybuch pandemii COVID-19 stał się przyczynkiem do uruchomienia programu “Gardzienice Online”. W ramach tych działań w roku 2020 wyprodukowano i  wyemitowano poprzez kanały Ośrodka w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube) następujące specjalnie przygotowane materiały:

 • podróż filmowa po kompleksie parkowo-pałacowym Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” – ze wstępem Włodzimierza Staniewskiego – 5 części;
 • kurs cheironomii (technika gestu aktorskiego – „mówienia rękami” stosowana w antycznym teatrze greckim, zrekonstruowana przez „Gardzienice”) prowadzony przez Joannę Holcgreber, ze wstępem Włodzimierza Staniewskiego oraz udziałem aktorów teatru „Gardzienice” – 17 odcinków;
 • relacje z pracy nad nowymi spektaklami:
 • „Wyzwolenie” Wyspiańskiego w czasach pracy zdalnej Teatru „Gardzienice”
 • „Staniewski rozgryza Eleutherię Becketta”.

W ramach projektu emitowano również w internecie rejestracje filmowe i telewizyjne spektakli z repertuaru teatru „Gardzienice”:

 • Wesele – Wyspiański – Malczewski – Konieczny
 • Ifigenia w Aulidzie – w wersji polsko- i angielskojęzycznej, z nowym wprowadzeniem Włodzimierza Staniewskiego,
 • Metamorfozy, z nowym wprowadzeniem Włodzimierza Staniewskiego,
 • fragmenty przedstawień z lat 70-ych i 80-ych XX w. pod ogólnym tytułem „Dawność i pradawność”, ze wstępem Włodzimierza Staniewskiego,

Zamieszczono także relacje video z projektów zrealizowanych w roku 2019: festiwalu XX-lecia Akademii Praktyk Teatralnych oraz Festiwalu Teatrów Młodzieżowych „Kalejdoskop”.

Profesjonalnie nagrano i zaprezentowano szerokiej publiczności (poprzez transmisję na portalu Facebook) 2 spektakle – koncerty w wykonaniu absolwentów gardzienickiej Akademii Praktyk Teatralnych:

 • Z gazet naszych codziennych – produkcja przygotowana w ramach projektu „Generator Nadziei”
 • koncert zespołu Mundinova

Odbyły się też prezentacje historycznych wystaw realizowanych w Galerii Gardzienice: na portalu Faceobook, na profilu Galerii Gardzienice” zamieszczono ogółem ponad 70 odcinków-relacji z wystaw czasowych zrealizowanych w ciągu kilkunastu lat prowadzenia projektu „Galeria Gardzienice”.

Styczeń

16.01 – wernisaż wystawy malarstwa Magdaleny Szyszkowskiej “INNI”. Wystawę można było oglądać do 14 lutego

30.01 – 02.02 – piąta sesja XIV APT.

Luty

20.02. wernisaż wystaw malarstwa Stanisława Baja “Luminescencje” i “Portret Rzeczywisty”. Wystawy można było oglądać do 15 marca.

22.02 – w Pałacu odbyło się Zgromadzenie noworoczne, obejmujące koncert Orkiestry Dętej z Piask, koncert Zespołu Chorągwi Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, przedstawienie marionetkowe dla dzieci “Słowik” w wykonaniu teatru “Kto tam?” ze Świdnika, koncert Moniki Kowalczyk i pokaz fragmentów nowego przedstawienia teatru “Gardzienice” – Wyzwolenie.

20 – 23.02 –  szósta sesja XIV APT.

Kwiecień

16 – 19.04 –  siódma sesja XIV APT (online)

Maj

07 – 10.05 –  ósma sesja XIV APT (online).

14 – 17.05 –  dziewiąta sesja XIV APT (online)

21.05 – wernisaż wystawy malarstwa Mariusza Drzewińskiego “Struktury i Przestrzenie”. Wystawę można było oglądać do 24 lipca. Z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 wernisaż odbył się online na lanale Gardzienic na portalu Facebook, a od 6 czerwca wystawę udostępniono bezpośrednio.

Czerwiec

06 – 07.06 –  dziesiąta sesja XIV APT.

18 – 21.06 –  jedenasta sesja XIV APT.

30.06 – specjalny pokaz Oratorium pytyjskiego podczas uroczystych obchodów 40-lecia pisma literackiego “Akcent” w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Sierpień

12 – 26.08 –  dwunasta sesja XIV APT.

Wrzesień

24 – 27.09 –  trzynasta sesja XIV APT.

Październik

01.10 – wernisaż wystawy prac Władysława Hasiora “Misterium przedmiotu”. Wystawę można było oglądać do 30 października.

08 – 11.10 –  czternasta sesja XIV APT.

Listopad

19 – 20.11 – wystawa fotografii Laury Makabresku “Consolation”. Ze względu na ograniczenia sanitarne wystawa była niedostępna dla zwierzających i możliwa do obejrzenia wyłącznie w trybie online.

W roku 2021 w ramach Kosmosów „Gardzienic” wystawiane były następujące spektakle Ośrodka:

„Ifigenia w Aulidzie” wg Eurypidesa, „Oratorium Pytyjskie” wg tekstów Wyroczni Pytyjskiej, Siedmiu Mędrców i Herodota, „Wesele” na podstawie tekstu Stanisława Wyspiańskiego oraz najnowsze przedstawienie Ośrodka – „Wyzwolenie” wg Stanisława Wyspiańskiego. W ramach Maratonów Teatralnych prezentowany był także film „Dźwiganie Gardzienic z ruin”.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 wystawianie spektakli było zawieszone w znacznej części roku.
W tym czasie trwały również limity mogącej brać udział wydarzeniach publiczności.

Odbyło się w Gardzienicach 19 prezentacji spektaklowych i 9 prezentacji filmowych w następujących terminach:  27.02., 26.06., 20.08, 4.09, 22.10, 26.11, 27.11, 13.12.2021.

W roku 2021 trwały przygotowania do kolejnej premierowej produkcji Teatru; koprodukcji z partnerem norweskim (teatrem Stella Polaris) – w ramach projektu dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. Po zakończeniu projektu produkcja ta stanie się częścią repertuaru OPT „Gardzienice”. Szczegóły na podstronie: Program Kultura

Opracowano także nową wersję przedstawienia „Wyzwolenie” – które pokazano w ramach Maratonów Teatralnych. Przygotowano także na potrzeby realizacji telewizyjnej na bazie spektaklu „Oratorium pytyjskie” – widowisko pod tytułem „Wyrocznia i Mądrość. Pytia i Siedmiu Mędrców z Delf. Oratorium”
Odbyła się również premiera spektaklu przygotowanego przez studentów Akademii Praktyk Teatralnych pod opieką artystyczną Włodzimierza Staniewskiego i artystów teatru „Gardzienice” – oparta na tekście „Eleuterii” Samuela Becketta.

Akademia Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Dydaktyka i Upowszechnianie Kultury
– projekt edukacji artystycznej skierowany do młodych adeptów teatru i zainteresowanych gardzienicką metodą teatralną w formie stacjonarnej miał miejsce w postaci jedynie 3 kilkudniowych sesji XIV rocznika Akademii
wynikało to z nałożonych przez władze ograniczeń związanych z pandemią.
Prowadzącym i koordynatorem projektu był Mariusz Gołaj, przy współpracy Joanny Holcgreber, z inicjatywy i na podstawie koncepcji Włodzimierza Staniewskiego. Zajęcia prowadzili aktorzy i muzycy Teatru Gardzienice: Marcin Mrowca, Tetiana Oreszko-Muca, Anna Dąbrowska, Paweł Kieszko, Jan Żórawski. W ramach Akademii prowadzone były zajęcia muzyczne (T. Oreszko-Muca, M. Mrowca), z cheironomii (gestu i ruchu scenicznego praktykowanego w antycznym teatrze greckim i zrekonstruowanego przez teatr „Gardzienice”(J. Holcgreber, M. Gołaj), oraz zajęcia ruchowe w przestrzeni otwartej (P. Kieszko, A. Dąbrowska). Obywały się także kursy mistrzowskie z Włodzimierzem Staniewskim – prace nad scenami z „Eleuterii” Samuela Becketta.

Warsztaty i Nauczanie Teatru: Sesje warsztatowe dla młodzieży
W 2021 odbyły się takie wydarzenia jak:
– warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów Ośrodka w zespole pałacowo-parkowym w Gardzienicach dla grup organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli oraz przez firmę CompuGroup Medical.
– warsztaty dla odbywającej rezydencję artystyczną w Gardzienicach Wolnej Grupy Teatralnej Kupałowcy z Białorusi (projekt realizowany w porozumieniu z Instytutem Adama Mickiewicza)
– 17 warsztatów prowadzone przez aktorkę teatru „Gardzienice”, Beatę Ziółkowską dla młodzieży z gminy Piaski – w świetlicach w Majdanie Kozic Górnych, Janówku, Wierzchowiskach Pierwszych.

Jednodniowy Festiwal „Generator Nadziei”
Festiwal ten, rozpoczęty w r. 2010 i realizowany corocznie w Gardzienicach (poprzednio pod nazwą Festiwal Teatrów Błądzących), poświęcony jest prezentacji szerokiego wachlarza zdarzeń teatralnych.
W 2021 roku ze względu na zagrożenie epidemiczne i wiążące się z nim obostrzenia festiwal miał specjalną formułę – hybrydową – część wydarzeń odbywała się na scenach obiektów w Gardzienicach, z ograniczonym udziałem publiczności (obowiązywał limit 50% miejsc) – jako Festiwal Jednodniowy „Generator Nadziei”, część prezentowana była w internecie.
W Gardzienicach zaprezentowano ogółem 6 spektakli:
1) „Świty” – pokaz studentów Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice”
2) „TAO historia Smoka” w reż. Julii Bui Ngoc w wykonaniu Formacji Taniec z Wachlarzami Bojowymi – (premiera spektaklu)
3) „Z gazet naszych codziennych” – spektakl studentów Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice”
4) „Plutos” (na podstawie komedii Arystofanesa) z wykonaniem scen na żywo; Teatr „Thiasos” (Londyn) w reż. M. J. Coldiron i Y. Sistovari – pierwsza prezentacja w Polsce,
5) Ćwiczenia z „Eleutherii” na podstawie dramatu Samuela Becketta z 1947 r. – pokaz warsztatowy XIV Akademii Praktyk Teatralnych
6) Pokaz specjalny – prezentacja spektaklu „Wyzwolenie” na podstawie dramatu S. Wyspiańskiego reż. W. Staniewski przez zespół artystów Ośrodka Praktyk Teatralych „Gardzienice”.
Odbył się także pokaz multimedialny w technice mappingu pt. „Praktykowanie historii”.
Zaprezentowano również (jako wydarzenie towarzyszące ) wystawy: Abdel Farah – kostiumy, Adam Myjak – rzeźby, piotr tymochowicz „Opuszczone Dziedzictwo”, Teatr „Gardzienice” w fotografiach i obrazach, Wykopaliska archeologiczne

Termin i miejsce realizacji: Gardzienice, zespół pałacowo-parkowy: 29 maja 2021. Festiwal w formie online: 24-28.06.2021

Festiwal Teatrów Młodzieżowych „Kalejdoskop” (VI edycja)
W roku 2021 w trzydniowym festiwalu brały udział grupy z terenu Polski (ze względu na ograniczenia epidemiczne nie zapraszano artystów zza granicy).
Odbyło się łącznie 6 pokazów spektaklowych:
1) Teatr M.D.K. czyli Młode Dzielne Kuropatwy (Rzeszów), spektakl „Niewinne Szekspirowi”
2) Teatr Plaster (Jarosław), spektakl „Nagle w głębi w lasu”,
3) Teatr Dziewiątka Lubań spektakl „Wyspa Chudych”, 
4) Autorski Teatr Ruchu Wampa (Tychy), spektakl „Bieguni”,
5) spektakl gościnny: Poławiacze Pereł Improv Teatr, „Umiem, co pokażę”,
6) pokaz specjalny: Teatr „Gardzienice”, „Oratorium Pytyjskie”
Odbyły się również intensywne warsztaty teatralne (ogółem 8) prowadzone przez aktorów Ośrodka (Jan Żórawski, Anna Dąbrowska, Joanna Holcgreber, Tetiana Oreshko-Muca, Marcin Mrowca) oraz zaproszonych artystów (Lena Różańska, Sylwia Kośka, Jan Tuźni), a także 3 publiczne spotkania o charakterze wykładu (otwarcie festiwalu, omówienie spektakli konkursowych, zamknięcie festiwalu).
Termin i miejsce realizacji: Gardzienice, zespół pałacowo-parkowy: 18-20 czerwca 2021.
Podmiot współpracujący przy organizacji zadania/wydarzenia: Fundacja „Architekci Kultury”

W programie Niedziel Otwartych znalazły się m.in.:
• wycieczki z przewodnikiem po poszczególnych obiektach architektonicznych zespołu pałacowo-parkowego oraz parku i ogrodach;
• zwiedzanie ekspozycji (stałych i okresowych), w pomieszczeniach wystawowych; ekspozycje stałe i okresowe;
• pokaz filmów z archiwum Teatru „Gardzienice”;
• finalne koncerty w wykonaniu aktorów OPT „Gardzienice” .

Termin i miejsce realizacji – Gardzienice, zespół pałacowo-parkowy, 23.05, 27.06., 22.08, 29.08, 12.09.2021.


Galeria „Gardzienice” – wystawy czasowe w salach galerii w Lublinie (wystawy własne)
W 2021 roku odbyło się 6 wystaw czasowych w Galerii „Gardzienice” w Lublinie (ul. Grodzka 5a):
1) Wystawa malarstwa Pawła Wyborskiego „Pejzaż metafizyczny. W poszukiwaniu pramiejsca” (28 stycznia-19 marca 2021r .).
Prezentacja najnowszych prac artysty, które powstały z inspiracji ikonami.
Artysta ukazał w Galerii niezwykły zbiór obrazów z wątkiem pejzażu oraz elementami architektury. Wystawa była zrealizowana w przestrzeniach galerii, na obu poziomach – zarówno górnym jak i dolnym. Była zamknięta dla publiczności ze względu na ograniczenia epidemiczne i prezentowana była wyłącznie on-line.
2) Wystawa malarstwa animalistycznego Magdaleny Kopron-Kusiak „W Teatrze Natury” (25 marca – 7 maja 2021 r.).
Wystawa „W Teatrze Natury” była opowieścią o inwentarzu (drobiu) ale w klasycznym ujęciu. Inspirowane niemieckim ekspresjonizmem ukazane zwierzęta przybierały teatralny charakter, odgrywając role, a swoim wyglądem i cechami zdawały się nawiązywać do poszczególnych osób. Wystawa była zamknięta dla publiczności ze względu na ograniczenia epidemiczne i prezentowana była wyłącznie on-line.
3) Wystawa pejzaży fowistycznych Magdaleny Kopron-Kusiak „Przestrzeń. Woda. Powietrze” (25 marca – 7 maja 2021 r.).
Druga z ekspozycji Magdaleny Kopron-Kusiak pt. „Przestrzeń. Woda.Powietrze” była dedykowana pejzażowi w fowistycznym ujęciu. Prace przechodziły podczas ekspozycji swoista metamorfozę tracąc realistyczne elementy na rzecz plamy barwnej.
4) Wystawa rzeźby Magdaleny Karłowicz „Piękno” (wernisaż wystawy 12 maja, wystawa prezentowana do 14 czerwca 2021r.).
Pierwsza z wystaw tegorocznych, pokazywana bezpośrednio publiczności. Na wystawie zaprezentowany został zbiór rzeźb z wosku dedykowanych dążeniom do osiągniecia ideału urody, często korzystając z medycyny estetycznej, co artystka wyraźnie podkreśla w swoich dziełach. Artystka defragmentaryzuje postać ludzką, multiplikując pewne elementy ciała, co ma na celu podkreślenie dramatyzmu. Wystawa ta odbywała się na obu poziomach Galerii Gardzienice.
5) Wystawa malarstwa Marcina Ziółkowskiego „Oblicza Teatru”. (wernisaż wystawy 8 lipca, wystawa prezentowana do 26 lipca 2021r.).
Wystawa zainspirowana spektaklami Teatru Gardzienice oraz o Akademii Praktyk Teatralnych. Nowatorskie, ekspresyjne obrazy powstały na przełomie 2020 i 2021 roku.
6) Wystawa grafiki Agnieszki Jankowskiej „ARCHIWUM” (wernisaż 9. września, wystawa trwała do 22 września 2021 r.)
Wystawiane prace, powstałe na przełomie 2020-2021, stanowią sentymentalną podróż do osobistego świata Artystki. Wszystko co ją otacza stało się kanwą do powstania nowoczesnych prac inspirowanych przemijającym czasem, doczesnością, wspomnieniami i naturą.
7) Wystawa rzeźby i rysunku Magdaleny Abakanowicz Bestiariusz Współczesny (wernisaż 7 października, wystawa prezentowana do 26 października).
Na wystawie zaprezentowano prace jednej z najsłynniejszych polskich artystek ze zbiorów współorganizatorów: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz Fundacji Marty Magdaleny Abakanowicz-Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego.
Wystawa stanowiła opowieść o współczesnym bestiariuszu, w którym zawarte zostały zwierzopodobne formy, zbliżone kształtem do egzotycznych bliżej nieokreślonych istot. Niczym wielkoformatowe hybrydy są czymś na kształt zwierzęcia lecz niosą w sobie pewien element istoty o fantastycznym charakterze, o czym świadczy ich znaczący i wiele wnoszący tytuł-Mutanty. Te rzeźbiarskie twory wywołują skrajne emocje oscylujące między bliżej nieokreślonym strachem, chwilowym poczuciem zagrożenia a fascynacją. Dopełnieniem ich staje się na ekspozycji spionizowana figura TURa, będącego niezwykłym zestawieniem stojącego człowieka z głową rogatego zwierza. Silna, hieratyczna sylweta zdaje się dominować nad pozostałymi rzeźbami wnosząc do ekspozycji pewną symetrię i statykę, wyznaczając drogę metamorfozie, jaka zdaje się być efektem zestawienia Mutantów z czymś na wskroś przypominającym człowieka hybrydę, pół zwierzę, pół istotę ludzką.
Bestiariusz jest próbą ich umiejscowienia w dzisiejszym świecie, próbą skatalogowania na ich własną modłę. Mutanty wymykają się szablonom, są silne, masywne ziemskie lecz eteryczny wydaje się być moment w którym my jako oglądający stajemy im naprzeciw czując lęk i przytłoczenie. Niczym słowiańskie istoty,które niegdyś umknęły legendom i wszelkim formom zapisu. Aż odnalazła je współczesność.
8) Wystawa obrazów Artura Popka „Skryci paliwożercy” (wernisaż 29 października, wystawa prezentowana do końca roku).
Na wystawie pokazane zostały najnowsze prace artysty, zainspirowane światem zwierzęcym w zderzeniu z perspektywą kosmiczną oraz wątkami zagrożenia cywilizacji. Podkreślenia wymaga charakterystyczna technika wykonania prac, oparta na niezwykłej teksturze z wykorzystaniem niekonwencjonalnych materiałów (fragmenty płótna, produktów spożywczych itp.).
9) Wystawa malarstwa i rysunku Joanny Pawłat „Proxima B” (wernisaż 18.12., wystawa prezentowana do końca roku w dolnej części Galerii – w piwnicach kamienicy Grodzka 5.
Na wystawie w Galerii Gardzienice zaprezentowała rysunki i malarstwo na szkle zainspirowane tradycyjnymi motywami ludowymi z Polski i Japonii, a także elementami nowych
technologii. Wernisaż połączony był z prezentacją tomiku poezji zawierającego 61 utworów, w tym flagowce poezji japońskiej: haiku i tanka.